Съдържание на курса:
Европейско законодателство:
  • Ще бъдат разгледани Регламент 305 и съпътстващите го документи (хармонизирани стандарти, европейски документи за оценка, Европейските решения в областта на класификацията на строителните продукти и Европейски решения за определяне на клас по реакция на огън на строителни продукти, системи и конструкции без изпитване).
  • Внимание ще бъде обърнато на двата режима за поставяне на СЕ маркировка – задължителна и доброволна (изпитвания, класификация и оценка).

Ще бъде обяснено, за кои продукти съществуват хармонизирани продуктови стандарти и европейски документи за оценка.

Национално законодателство:

Ще бъде разгледано националното законодателство в областта на строителните продукти, а именно:

  • Закон за техническите изисквания към продуктите
  • Закон за устройство на територията
  • Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
  • Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.
  • Наредба Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Ще бъде обяснено за кои строителни продукти се издават становища за допустимост и какъв е съответният ред.

CE маркировка, Европейски технически оценки и становища за допустимост:

Тук ще бъде обяснено къде се съдържа информация за:

  • издадените становища за допустимост – производители, класификации, валидност;
  • издадените европейски технически оценки (одобрения);
  • информация, която може да бъде получена от сайта на Български институт за стандартизация.
Документи запускането на пазара на РБългария на строителните продукти, системи и конструкции:

В тази част на курса, ще бъде внесена яснота, относно необходимите документи за влагане на строителните продукти, системи и конструкции предназначени за пожароизвестяване, гасене и управление на огън и дим, в строежите на РБългария.

Преподаватели

Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР през 2003 г. профил „Пожарна и аварийна безопасност“, в а последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започнала трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и в последствие началник на същия сектор; към настоящия момент преподавател в Академията на МВР.


Д-р инж. Детелин Спасов

Завършил е висше образование в ТУ-София, Факултет „Автоматика”, специалност “Автоматизация на производството”. Трудовата му кариера започва като изпитвател и стига до ръководител на "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ на отдел „Център за изследване и експертици“ при ГДПБЗН-МВР, акредитиран от ИАБСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Към настоящия момент е ръководител на лаборатория за огневи изпитвания „Ф плюс“ и едновременно с това е преподавател във Факултет „ПБЗН“ при Академия на МВР. Д-р инж. Д. Спасов е и технически експерт към ИАБСА в областта на Акредитацията на „Лаборатории за изпитване“.

За кого е предназначен курса

Производители и вносители на строителни продукти, търговски представители, строителен надзор, инспектори Държавен противопожарен контрол.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие