Съдържание на курса:
Изпитвания, класификация, оценка:

Ще бъдат разгледани:

  • Стандартите за изпитване и класификация.
  • Ще се обърне внимание на основните конструктивни елементи на сандвич-панелите имащи отношение към поведението им при пожар.
  • Ще се дадат разяснения относно определяне на областта им на приложение.
  • Ще се премине към групата стандарти за разширено приложение.
СЕ маркировка. Документи за пускане на пазара:

Ще бъде разгледана процедурата за оценяване на съответствието на панелите, съгласно Регламент 305 и EN 15409 – СЕ маркировка.

Ще бъде обяснено, с какви документи се пускат конструкциите изградени от сандвич-панели на българския пазар и какви документи могат да бъдат изисквани при тяхното влагане.

Нормативни изисквания:

Ще бъде направен анализ на нормативните изисквания към конструкциите изградени от сандвич-панели, заложени в Наредба Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изисквания към монтажа:

В тази част на курса, ще бъде внесена яснота относно компонентите, оказващи съществено влияние върху поведението на системите при пожар, които трябва да бъдат съблюдавани при монтажа им.

Ще се обсъдят добрите и лошите практики при осъществяване на тази дейност.

Преподаватели:

Инж. Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.


Д-р инж. Детелин Спасов

Завършил е висше образование в ТУ-София, Факултет „Автоматика”, специалност “Автоматизация на производството”. Трудовата му кариера започва като изпитвател и стига до ръководител на "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ на отдел „Център за изследване и експертици“ при ГДПБЗН-МВР, акредитиран от ИАБСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Към настоящия момент е ръководител на лаборатория за огневи изпитвания „Ф плюс“ и едновременно с това е преподавател във Факултет „ПБЗН“ при Академия на МВР. Д-р инж. Д. Спасов е и технически експерт към ИАБСА в областта на Акредитацията на „Лаборатории за изпитване“.

За кого е предназначен курса:

Производители и вносители на сандвич-панели, търговски представители, инспектори Държавен противопожарен контрол, монтажни фирми.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие