Съдържание на курса:
Законодателство:

На кратко ще бъде разгледано европейското и националното законодателство в областта на строителните продукти, като се внесе яснота относно необходимите документи за влагането им в строежите на РБългария.

Ще се разгледат основните информационни източници за:

  • издадените становища за допустимост – производители, класификации, валидност;
  • издадените европейски технически оценки (одобрения);
  • информация, която може да бъде получена от сайта на Български институт за стандартизация.
Компоненти на конкретни строителни продукти, конструкции или системи, имащи отношение към поведението им при пожар (например стени, врати, огнезащитни състави и др.):

Ще бъдат разгледани по-подробно основните конструктивни елементи, системи и конструкции, по отношение на нормативните изисквания към тях, изпитването им, определяне на областта им на директно и разширено приложение, определяне на тяхната класификация.

Ще се обърне внимание на специфичните компоненти за всеки отделен продукт или система, оказващи съществено влияние върху поведението им при пожар, които трябва да бъдат съблюдавани при монтажа им.

Ще се обсъдят добрите и лошите практики при осъществяване на тази дейност.

Преподаватели:

Инж. Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.


Д-р инж. Детелин Спасов

Завършил е висше образование в ТУ-София, Факултет „Автоматика”, специалност “Автоматизация на производството”. Трудовата му кариера започва като изпитвател и стига до ръководител на "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ на отдел „Център за изследване и експертици“ при ГДПБЗН-МВР, акредитиран от ИАБСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Към настоящия момент е ръководител на лаборатория за огневи изпитвания „Ф плюс“ и едновременно с това е преподавател във Факултет „ПБЗН“ при Академия на МВР. Д-р инж. Д. Спасов е и технически експерт към ИАБСА в областта на Акредитацията на „Лаборатории за изпитване“.

За кого е предназначен курса:

Производители и вносители на строителни продукти, търговски представители, инспектори Държавен противопожарен контрол, монтажни фирми, застрахователни компании.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие