Съдържание на курса:
Особености при подготовката на част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект:

На кратко ще бъдат разгледани разделите на част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект, като се обърне внимание на особеностите при тяхното оформяне и съдържание. По-подробно ще се разгледат строителните продукти и системи, за които е необходимо детайлно да бъдат описани още на проектно ниво, както и информацията, която трябва да се съдържа за тях.

Избор на подходящи строителни продукти предназначени за пожароизвестяване, гасене и управление на огън и дим:

Ще се обърне внимание на основните строителни продукти, системи и конструкции, използвани при изграждането на един строеж, в аспекта на тяхното изпитване и класификация.

Контрол при влагането им:

В тази точка ще се обърне внимание на контрола, осъществяван по време на строителството; документите, които могат да бъдат издавани и прилагани.

Необходими документи:

На кратко ще се разгледа европейското и националното законодателство в областта на строителните продукти. Ще се внесе яснота относно необходимите документи за влагана на строителните продукти, системи и конструкции предназначени за пожароизвестяване, гасене, управление на огън и дим.

Ще се обърне внимание на задълженията на консултантите по реда на ЗУТ и на службите за пожарна безопасност по отношение на въвеждането в експлоатация на строежите.

Ще се разгледат основните информационни източници за:

  • издадените становища за допустимост – производители, класификации, валидност;
  • издадените европейски технически оценки (одобрения);
  • информация, която може да бъде получена от сайта на Български институт за стандартизация.
Преподаватели:

Инж. Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.


Доц. д-р инж. Стефан Димитров

Завършил Академията на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 1984 г. От 1984 г. до 2006 г. заема длъжностите асистент и главен асистент в катедра "Предотвратяване на пожарите и авариите" в АМВР. От 2006 г. до 2018 г. е ръководител на катедра "Управление на безопасността и превенция". През целия си трудов стаж се занимава с пожарно обезопасяване на сгради и строителни съоръжения, като основната дисциплина, която води е "Пожарна безопасност в строителството". Участва и в работните групи по създаване и актуализиране на Наредба Iз-1971.

За кого е предназначен курса:

Производители и вносители на продукти, проектанти част Пожарна безопасност, инспектори Държавен противопожарен контрол, надзорни фирми.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие