„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е нотифицирано лице No. 1922 от регистъра на Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгл. eвропейските технически спецификации и лице за оценяване на съответствието на строителни продукти, съгл. изискванията на българското законодателство.