Място на провеждане:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, "Нипроруда" АД, блок Б, ет. 2, "Голяма зала"

Съдържание на курса:
Изпитвания, класификация, оценка:

Ще бъдат разгледани стандартите за изпитване и класификация. Ще се обърне внимание на основните конструктивни елементи на вратите, имащи отношение към поведението им при огнево въздействие. Ще се дадат разяснения относно определяне на областта им на приложение.

Ще се премине към групата стандарти за разширено приложение.

Становища за допустимост и СЕ маркировка. Необходими документи за пускането им на пазара:

Ще бъдат разгледани процедурите за оценяване на съответствието на вратите, а именно:

  • Съгласно Регламент 305 – СЕ маркировка;
  • Съгласно Наредба РД 02-20-1 – становище за допустимост

Ще се обърне внимание на документите, с които вратите се пускат на българския пазар и се влагат в строежите.

Нормативни изисквания:

Ще бъде направен анализ на нормативните изисквания към вратите, заложени в Наредба Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изисквания към монтажа им:

В тази част на курса, ще бъде внесена яснота относно компонентите оказващи съществено влияние върху поведението на вратата при пожар, които трябва да бъдат съблюдавани при монтажа им.

Ще бъдат обсъдени добрите и лошите практики при осъществяване на тази дейност.

Преподаватели:

Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.


Д-р инж. Детелин Спасов

Завършил е висше образование в ТУ-София, Факултет „Автоматика”, специалност “Автоматизация на производството”. Трудовата му кариера започва като изпитвател и стига до ръководител на "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ на отдел „Център за изследване и експертици“ при ГДПБЗН-МВР, акредитиран от ИАБСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Към настоящия момент е ръководител на лаборатория за огневи изпитвания „Ф плюс“ и едновременно с това е преподавател във Факултет „ПБЗН“ при Академия на МВР. Д-р инж. Д. Спасов е и технически експерт към ИАБСА в областта на Акредитацията на „Лаборатории за изпитване“.


Теодора Георгиева

Завършила е висше образование в ИУ-гр. Варна, специалност Международни икономически отношения. Стартира като търговски асистент, преминава през търговски мениджър, в момента е изправена пред предизвикателството да създаде сервизен отдел на ГЕЦЕ България. Има повече от 19 години опит в сферата на вратите, прозорците и техните системи и технологии за безопасност по време на евакуация и пожар.

За кого е предназначен курса:

Производители и вносители на врати, търговски представители, инспектори Държавен противопожарен контрол, монтажни фирми.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие