Масто на провеждане:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, "Нипроруда" АД, блок Б, ет. 2, "Голяма зала"

Съдържание на курса:
Строителни продукти:
 • ще бъде уточнено кои са строителните продукти предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим, съгласно Наредба Iз-1971;
 • ще се разяснят термини като "огнеустойчивост", "реация на огън", "външно огнево въздействие" и др.;
 • какво означават означенията на техните огневи характеристики (R, E, I, A1, A2, Bfl и др.);
 • къде са поместени изискванията към тях.
Компоненти на строителните продукти:

Ще се обърне внимание на съществените компоненти на следните основни продукти или системи:

 • противопожарни бои, мазилки, плоскости за защита на стоманени и дървени конструкции;
 • топлоизолационни системи;
 • окачени тавани;
 • врати;
 • стени;
 • покриви;
 • вътрешни стенни и таванни облицовки;
 • комини;
 • елементи на системите за отвеждане на дим и топлина;
 • системи за защита на преминаващи инсталации;
 • и др.

Това ще бъде направено през призмата на негативното влияние, което компонентите оказват върху поведението на продуктите и конструкциите при пожар, което води и до компрометиране на цялостното поведение на строежите и неизпълнение на противопожарните изисквания. Ще се разгледат подробно процесите, които трябва да се следят при техния монтаж, нанасяне или изграждане.

Ще бъде обърнато внимание на спецификите на различните продукти, системи и конструкции, които трябва да бъдат взети предвид при изготвяне на проектна документация.

Законодателство:

На кратко ще бъде разгледано европейското и националното законодателство в областта на строителните продукти, като се внесе яснота относно необходимите документи за влагането им в строежите на РБългария.

Ще се разгледат основните информационни източници за:

 • издадените становища за допустимост – производители, класификации, валидност;
 • издадените европейски технически оценки (одобрения);
 • информация, която може да бъде получена от сайта на Български институт за стандартизация.
Преподаватели:

Инж. Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.

За кого е предназначен курса:

Архитекти; проектанти част "ПБ"; ръководители проект; строителни, надзорни и монтажни фирми; застрахователни специалисти работещи по направления: "Оценка на риска", "Ликвидация" и "Сключване на полици".

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие