Организация:

Курсът се провеждат в присъствена форма, при спазване на всички противоепидемични мерки. Поради тази причина, максималният брой участници е намален до 10 души.

Започва в 13.30 часа и завършва в 16.30 часа.

През почивките е осигурена кафе-пауза.

На всеки от участниците се предоставят средства за записване и комплект работни материали.

Адрес:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 205, "Нипроруда" АД, блок А, ет. 2, зала № 219.

Телефон за връзка:

+359876849922

Съдържание на курса:
Основни конструктивни елементи на стените и покривите, имащи отношение към огневите им характеристики:

Ще се обърне внимание на основните конструктивни елементи на стените и покривите, имащи отношение към поведението им при огнево въздействие. Ще се дадат разяснения относно областта им на приложение - размери, начин на изграждане, остъкления и др.

Становища за допустимост, СЕ маркировка, декларации, необходими документи за пускане на пазара и влагане в строежите:

Ще се посочат документите, които трябва да придружават тези продукти, а именно становища за допустимост, СЕ маркировка, различните видове декларации, инструкции. Ще се обърне внимание на тяхното съдържание.

Нормативни изисквания:

Ще бъде направен анализ на нормативните изисквания към стените и покривите, заложени в Наредба Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Изисквания към техния монтаж:

В тази част на курса, ще бъде внесена яснота относно компонентите оказващи съществено влияние върху поведението на тези продукти при пожар, които трябва да бъдат съблюдавани при техния монтаж.

Ще бъдат обсъдени добрите и лошите практики при осъществяване на тази дейност, както и съдържанието на "Акт 12 за скрити работи".

Водещ на курса:

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“. Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор. Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР.

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие