Противопожарни стени. Покриви.

В курса ще бъде разгледана изцяло тематиката свързана с покривите с огневи характеристики, вътрешните и външните носещи и неносещи стени (зидани, от сандвич-панели, стъклени или остъклени, щендерни) - изграждане, необходими документи, изисквания на Наредба Iз-1971.

Пожароустойчиви врати.

Акцент на обучението са различните документи, които следва да бъдат издадени и приложени за противопожарните врати в зависимост от тяхното предназначение и място на монтаж. Включени са теми за съществените характеристики на вратите, промяната в техния обков, техния монтаж, както и спецификите на Наредба Iз-1971.

Сертифициране на продукти

Това е страницата, която дава информация за производителите, дистрибуторите или вносителите на строителни продукти, които желаят предлаганите от тях продукти да притежават всички необходими документи!

НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД – пожароустойчиви решения с неоспоримо качество

Новоферм предлага пожарозащитни врати, които отговарят на непрекъснато нарастващите стандарти за качество. Mногобройните възможности за персонализация, чрез опциите за остъкляване, избор на цветове и покрития и аксесоари и качеството на цялостната услуга, която предлага на професионалистите в сектора, правят Novoferm компания, отговаряща ефективно на нуждите на своите клиенти.

Като част от японската SANWA Group - световен лидер в производството на входни системи, компанията винаги разполага с най-модерните продукти в областта на техническите решения за отвори с най-високо ниво по отношение на качеството, безопасността, комфорта и дизайна.

Novoferm предлага широка гама от пожарозащитни врати подходящи както за употреба на открито, така и на закрито.

За проекта

Осигуряването на пожарната безопасност на сградите е едно от основните изисквания при изграждането им с цел осигуряване безопасността на гражданите, намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда. Правилното разработване на част „Пожарна безопасност" към инвестиционните проекти, осигурява правилни решения за оптимално и ефективно функциониране на системите за защита от пожар, евакуацията на хората, както и неразпространението на пожара.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Декларация за характеристиките на строителен продукт №. ................................. 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: пожарозащитна врата с наименование „...................” 2. Национални изисквания (заповед на...

Глава първа - от чл. 1

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:

1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;

2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън...

Глава седма - от чл. 31

Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Евакуация при пожар или авария е...

Глава дванадесета - от чл. 236

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 236. (1) В тази глава са определени изискванията към електрическите уредби и инсталации с оглед осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електрическите уредби и инсталации се...

Глава тринадесета - от чл. 301

Раздел I

Сгради с атриуми

Чл. 301. (1) При проектирането на сгради с атриум, приобщаващ три и повече етажни нива, се спазват изискванията по тази глава.

(2) Не се разрешава проектирането на атриуми в лечебни и здравни заведения.

Чл. 302....

Глава четиринадесета - от чл. 336

Раздел I

Електроенергийни обекти и електромашинни помещения

Чл. 336. Основните сгради на електроенергийните обекти се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции.

Чл. 337. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)...

Глава шестнадесета - от чл. 656

Чл. 656. (1) Степента на огнеустойчивост на гаражите в зависимост от полезната им площ се определя по табл. 71.

Таблица 71

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на самостоятелни гаражи от пожаронезащитени стоманени конструкции се...

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body