За проекта

Осигуряването на пожарната безопасност на сградите е едно от основните изисквания при изграждането им с цел осигуряване безопасността на гражданите, намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда. Правилното разработване на част „Пожарна безопасност" към инвестиционните проекти, осигурява правилни решения за оптимално и ефективно функциониране на системите за защита от пожар, евакуацията на хората, както и неразпространението на пожара.

Таблица65

№ по ред Сгради и съоръжения Минимални разстояния в m отсгради и съоръжения до: бутални (сухи) резервоари за СГГ резервоари за СГГ с постоянен обем или с воден басейн 1. Сгради от класове на...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - Комини

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни...

Глинените/керамичните комини, съгласно EN 13063-1 (EN 1457-1,2), се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G50):

Глинените/керамичните комини, съгласно EN 13063-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G50):

Глинените/керамичните комини, съгласно EN 13063-1 (EN 1457-1,2), се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G100):

Глинените/керамичните комини, съгласно EN 13063-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G100):

Бетонните комини, съгласно EN 1857, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G100):

Бетонните комини, съгласно EN 1857, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G100):

Бетонните комини, съгласно EN 1857, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G50):

Бетонните комини, съгласно EN 1857, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G50):

Металните комини, съгласно EN 1856-2, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G50):

Металните комини, съгласно EN 1856-2, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G50):

Металните комини, съгласно EN 1856-2, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G100):

Металните комини, съгласно EN 1856-2, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас G100):

Строителни продукти с клас по реакция на огън А1, за изграждане на комини:

Строителни продукти с клас по реакция на огън А1, за изграждане на комини:


Приложение5

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати № по ред Вид на конструкцията и елемента Дебелина (най-малко сечение),...

Приложение № 4

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.,изм., бр. 75 от 2013 г.) Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти Критериите за определяне...

Глава десета - от чл. 125

Раздел I

Локално отопление

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Локално (местно) отопление се осигурява посредством разположени в помещенията горивни устройства (печки, нагреватели и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво или електрическа...

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body