Хоризонталните прегради, изпитващи се по EN 13381-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (клас REI 90):

Хоризонталните прегради, изпитващи се по EN 13381-1, се влагат в строежите придружени със следните документи:

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - стълбища

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - колони и подпори

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати

№...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - междуетажни конструкции

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - покривни конструкции

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни...

Вертикални и хоризонтални прегради (клас REI (EI) 90):

Вертикални и хоризонтални прегради с клас по устойчивост на огън REI (EI) 90

Огнеустойчивите врати и капаци (ЕI 90) се влагат в строежите, придружени със следните документи:

Огнеустойчивите врати и капаци се влагат в строежите, придружени със следните документи:

І. Ако вратите и капаците нямат поставена СЕ маркировка, съгласно EN 16034:

1. Становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;

2....

Таблица 3

огнеустойчивост на сградите

колони и рамки

външни и вътрешни носещи стени

външни и вътрешни неносещи стени

стени на евакуационни коридори и фоайета

между­етажни преградни конструк­ции

стени на...

Таблица 3 - I и II степен

огнеустойчивост на сградите

колони и рамки

външни и вътрешни носещи стени

външни и вътрешни неносещи стени

стени на евакуационни коридори и фоайета

между­етажни преградни конструк­ции

стени на...

Приложение5

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати № по ред Вид на конструкцията и елемента Дебелина (най-малко сечение),...

Приложение № 4

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.,изм., бр. 75 от 2013 г.) Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти Критериите за определяне...

Глава четвърта - чл. 14

Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр....

Глава пета - от чл. 15

(Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в...

Глава осма - от чл. 66

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде...

Глава девета - от чл. 113

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) При възникване на пожар димо- и топлоотвеждането се осъществяват посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за...

Глава дванадесета - от чл. 236

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 236. (1) В тази глава са определени изискванията към електрическите уредби и инсталации с оглед осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електрическите уредби и инсталации се...

Глава тринадесета - от чл. 301

Раздел I

Сгради с атриуми

Чл. 301. (1) При проектирането на сгради с атриум, приобщаващ три и повече етажни нива, се спазват изискванията по тази глава.

(2) Не се разрешава проектирането на атриуми в лечебни и здравни заведения.

Чл. 302....

Глава четиринадесета - от чл. 336

Раздел I

Електроенергийни обекти и електромашинни помещения

Чл. 336. Основните сгради на електроенергийните обекти се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции.

Чл. 337. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)...

Глава петнадесета - от чл. 398

ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА

ОПАСНОСТ Ф5

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 398. Строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се изпълняват при спазване на изискванията по част първа.

Чл. 399....

Глава шестнадесета - от чл. 656

Чл. 656. (1) Степента на огнеустойчивост на гаражите в зависимост от полезната им площ се определя по табл. 71.

Таблица 71

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на самостоятелни гаражи от пожаронезащитени стоманени конструкции се...

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body