Schiedel България

Коминни системи SCHIEDEL – Отоплявай, вентилирай, живей

Покривните конструкции без защита (съгласно колона 10 на таблица 3), се влагат в строежите, придружени със следните документи:

Покривните конструкции без защита съгласно колона 6 се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Покривни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Метална покривна конструкция защитена с плоскости;

3....

Стените с огнепреградни функции се влагат в строежите, придружени със следните документи:

Стени REI(EI) се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Стени, съгласно Приложение 5;

2. Стени, изградени от сандвич-панели;

3. Стени от зидария;

4. Стени от други материали;

5. За друг...

Продуктите за пожарогасене се предоставят на пазара, придружени със следните документи:

Продуктите за пожарогасене се предоставят на пазара, придружени със следните документи:

1. Декларация, приложение № 6 от наредбата;

2.Инструкция за употреба

чл. 16

препратка от други раздели

Продуктите за пожарогасене се предоставят на пазара, придружени със следните документи:

Продуктите за пожарогасене се предоставят на пазара, придружени със следните документи:

1. Декларация, приложение № 6 от наредбата;

2.Инструкция за употреба

Таблица14

Площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация на ВСОДТ Плътност на топлинното натоварване в помещението Q, kWh/m2, и площ на помещението F, m2 Височина на незадимяемата зона y, % от H Височина на димния участък...

Меню приложение № 6

Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване

Таблица69

№ по ред Сгради и съоръжения на територията на комплексната автоснабдителна станция Резер-воари (подземни) за светли горива Надземни резервоари за пропан-бутан Подземни с обем до...

Таблица68

№ по ред Съседни строежи, до които се определят разстоянията Минимално разстояние, m 1. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 независимо от степента на...

Таблица67

№ по ред Съседни строежи, до които се определят разстоянията Минимално разстояние, m I. От резервоарите на газоснабдителната станция до: 1. Строежи от подкласове на функционална пожарна...

Таблица66

№  по ред Строежи Минимално разстояние, m 1. Сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m 20 2. Сгради с височина над 28 m 40 3. Сгради от IV и V степен на...

Таблица65

№ по ред Сгради и съоръжения Минимални разстояния в m отсгради и съоръжения до: бутални (сухи) резервоари за СГГ резервоари за СГГ с постоянен обем или с воден басейн 1. Сгради от класове на...

Таблица64

№поред Сгради, съоръжения и други обекти, до които се мерят разстоянията Минимални разстояния,m 1. Сгради и съоръжения от категория по пожарна опасност Ф5Г (с употреба на открит огън) 30 2. Сгради без...

Таблица62

Класификация по функционална пожарна опасност на строежа Минимални разстояния при обща вместимост на резервоарите, m3 до 2 вкл. над 2 до 5 над 5 до 10 над 10 до 20 над 20 до...

Таблица61

№поред Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията Минимално разстояние в m от резервоари: подземни надземни 1. Помпено-компресорни помещения, пълначни отделения, инсталацииза...

Таблица57

№ по ред Сгради и съоръжения на територията на склада Минимално разстояние в m от резервоари: подземни надземни 1. Помпено-компресорни помещения, пълначни отделения, инсталации за изпарение и за смесване...

Таблица55

№ по ред Обекти, между които се нормират разстоянията: Минимално разстояние, m 1. Сферичен или хоризонтален резервоар за втечнен горим газ Сферичен или хоризонтален резервоар за втечнен горим газ D*, но най- малко...

Таблица54

№ по ред Начин на съхраняване Максимално количество на течностите в помещението, m3 ЛЗТ ГТ 1. Във варели, туби, бидони и др. в отделни надземни помещения на първия етаж в сгради с непосредствен изход навън...

Таблица52

№ по ред Съседни сгради исъоръжения Минимални разстояния в m от съседните сгради и съоръжения до стените на резервоарите при вместимост на единичните резервоари (общата вместимост на автомобилните и железопътните цистерни по чл. 538,...

Таблица50

№ по ред Съседни сгради и съоръжения Минимални разстояния в m от съседните сгради и съоръжения до: хидрантите на автоналивно-изливни устройства за течности с пламна температура оста и хидрантите на железопътни...

Таблица49

№поред Съседни сгради и съоръжения Минимални разстояния в m от сградите и съоръженията до стените на резервоарите в зависимост от вместимостта на единичните резервоари в m3 и пламната температура на течността, °С до 5000...

Таблица48

№ по ред Съседни сгради и съоръжения Минимални разстояния в m от съседни сгради и съоръжения до: хидрантите на автоналивно-изливни устройства за течности с пламна температура оста и...

Таблица47

№ по ред Съседни сгради и съоръжения Минимални разстояния в m от сгради и съоръжения до стените на резервоарите при вместимост на единичните резервоари в m3 и пламна температура на течността, °С...

Таблица45

№ по ред Видове складирани материали Минимални разстояния в m до сгради или съоръжения от степен на огнеустойчивост: I и II III IV, V и пожаронезащитени стоманени конструкции 1. Каменни...

Таблица42

№ по ред Сгради и съоръжения, от които се определят разстоянията Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията в m, съответно под № по ред: 1 2 3 4...

Таблица41

№ на гру-пата Апарати и съоръжения, от които се определят разстоянията Минимално разстояние в m до група: 1 2 3 4 5 6 7...

Таблица40

№ по ред Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията Минимално разстояние от най-близкото съоръжение на технологичната инсталация, m Забележка 1 2 3 4 1. Открити и закрити...

Таблица39

по

ред

Степен на огнеустойчивост и категория по пожарна опасност на сградите и съоръженията

Минимално разстояние между

сградите и съоръженията, m

при производства

от категории Ф5А и Ф5Б...

Таблица38

Напрежение на въздушната линия, от която се определя разстоянието

Минимално разстояние в m от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушната линия, до:

производствени, селскостопански и складови...

Таблица35

№ по

ред

Помещения и открити съоръжения с експлозивоопасни зони, до които се определя разстоянието

Разстояние, m, от трансформатори и разпределителни уредби

закрити

открити

С тежки или втечнени...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - стени и прегради

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати

№...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - междуетажни конструкции

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни...

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 - покривни конструкции

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни...

ЕСДС - кабели-30 min

    ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № ........................./Дата на издаване: …………... 1 Модел на продукта/ продукт (номер на продукта, тип, партиден или сериен...

ЕСДС - кабели-60 min

    ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № ........................./Дата на издаване: …………... 1 Модел на продукта/ продукт (номер на продукта, тип, партиден или сериен...

Междуетажни преградни конструкции (табл. 3, кол. 6, ІI ст.):

Междуетажните преградни конструкции се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Междуетажни преградни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Междуетажни преградни конструкции, изградени от...

Междуетажни преградни конструкции (табл. 3, кол. 6, ІII ст.):

Междуетажните преградни конструкции се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Междуетажни преградни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Междуетажни преградни конструкции, изградени от...

Междуетажни преградни конструкции (табл. 3, кол. 6, ІV ст.):

Междуетажните преградни конструкции се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Междуетажни преградни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Междуетажни преградни конструкции, изградени от...

Междуетажните преградни конструкции, изградени от сандвич-панели, се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІI ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗГРАДЕНИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции, изградени от сандвич-панели, се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІII ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗГРАДЕНИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции, изградени от сандвич-панели, се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІV ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗГРАДЕНИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции изградени (защитени с) от носещ окачен таван се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІV ст.):

МЕЖДУЕТАЖНА ПРЕГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАДЕНА ОТ НОСЕЩ ОКАЧЕН ТАВАН/ САМОНОСЕЩ СЕ ТАВАН/ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГРАДА

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции изградени (защитени с) от носещ окачен таван се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІII ст.):

МЕЖДУЕТАЖНА ПРЕГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАДЕНА ОТ НОСЕЩ ОКАЧЕН ТАВАН/ САМОНОСЕЩ СЕ ТАВАН/ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГРАДА

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции изградени (защитени с) от носещ окачен таван се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІI ст.):

МЕЖДУЕТАЖНА ПРЕГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАДЕНА ОТ НОСЕЩ ОКАЧЕН ТАВАН/ САМОНОСЕЩ СЕ ТАВАН/ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГРАДА

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции изградени (защитени с) от носещ окачен таван се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, І ст.):

МЕЖДУЕТАЖНА ПРЕГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ, ИЗГРАДЕНА ОТ НОСЕЩ ОКАЧЕН ТАВАН/ САМОНОСЕЩ СЕ ТАВАН/ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГРАДА

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажните преградни конструкции защитени с хоризонтални прегради, изпитващи се по EN 13381-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, І ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ (БЕЗ КОНСТРУКЦИИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ И ОКАЧЕНИ (САМОНОСЕЩИ СЕ) ТАВАНИ)

1. Становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;

2. Декларация за характеристиките на строителния продукт,...

Междуетажните преградни конструкции защитени с хоризонтални прегради, изпитващи се по EN 13381-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІI ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ (БЕЗ КОНСТРУКЦИИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ И ОКАЧЕНИ (САМОНОСЕЩИ СЕ) ТАВАНИ)

1. Становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;

2. Декларация за характеристиките на строителния продукт,...

Междуетажните преградни конструкции защитени с хоризонтални прегради, изпитващи се по EN 13381-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІII ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ (БЕЗ КОНСТРУКЦИИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ И ОКАЧЕНИ (САМОНОСЕЩИ СЕ) ТАВАНИ)

1. Становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;

2. Декларация за характеристиките на строителния продукт,...

Междуетажните преградни конструкции защитени с хоризонтални прегради, изпитващи се по EN 13381-1, се влагат в строежите придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, ІV ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ (БЕЗ КОНСТРУКЦИИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ И ОКАЧЕНИ (САМОНОСЕЩИ СЕ) ТАВАНИ)

1. Становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;

2. Декларация за характеристиките на строителния продукт,...

Покривни конструкции без защита, съгласно колона 6 (табл. 3, кол. 10, IІ ст.):

Покривните конструкции без защита съгласно колона 6 се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Покривни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Метална покривна конструкция защитена с плоскости;

3....

Покривни конструкции без защита, съгласно колона 6 (табл. 3, кол. 10, IIІ ст.):

Покривните конструкции без защита съгласно колона 6 се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Покривни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Метална покривна конструкция защитена с плоскости;

3....

Покривни конструкции без защита, съгласно колона 6 (табл. 3, кол. 10, IV ст.):

Покривните конструкции без защита съгласно колона 6 се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Покривни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Метална покривна конструкция защитена с плоскости;

3....

Междуетажните преградни конструкции, изградени от сандвич-панели, се влагат в строежите, придружени със следните документи (табл. 3, кол. 6, І ст.):

МЕЖДУЕТАЖНИ ПРЕГРАДНИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗГРАДЕНИ ОТ САНДВИЧ-ПАНЕЛИ

1. Декларация за експлоатационни показатели, издадена от производителя на продукта;

2. Инструкция и информация за безопасност на български език.

Всички...

Междуетажни преградни конструкции (табл. 3, кол. 6, І ст.):

Междуетажните преградни конструкции се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Междуетажни преградни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Междуетажни преградни конструкции, изградени от...

Покривни конструкции без защита, съгласно колона 6 (табл. 3, кол. 10, І ст.):

Покривните конструкции без защита съгласно колона 6 се влагат в строежите, придружени със следните документи:

1. Покривни конструкции, съгласно Приложение 5;

2. Метална покривна конструкция защитена с плоскости;

3....

Таблица24

№ по

ред

Вид на елементите от електрически уредби и инсталации и условия на работа

Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасните места

П - I

П - II

П - IIа

П -...

Таблица21

Разположение на резервоарите

Брой на едновременно охлажданите хоризонтални резервоари при единична вместимост на резер­воарите, m3

25

50

110

160

175 200

В един ред

5

5

5

5

3...

Таблица19

№ по ред Видове сгради (помещения) според функционалното им предназначение Брой на едновременно действащите пожарни кранове Разход на вода за пожарен кран, l/s 1. Производствени сгради: а) с площ до 400 m2...

Таблица18

Брой на работните помпи

Брой на резервните помпи

1

1

От 2 до 3

1

От 4 до 6

2

От 7 до 9

3

Таблица17а

№ по ред Клас по функционална пожарна опасност на сградата Площ на сградата (или на част от нея, отделена с брандмауер) S1),  m2 Необходим противопожарен запас от вода, m3 1 Ф1-Ф4 S ≤...

Таблица 13

№ по

ред

Видове вещества

Кратност на въздухообмена за 1 h

компре­сорни

помпени

производст­вени

складове

1.

Амоняк

5

-

7

5

2.

Производство на ацеталдехид с...

Таблица11

Плътност на

човешкия поток,

чов./m2

Хоризонтални участъци

Движение по стълбища

СПС

за врати, по-широки от 1,6 m...

Таблица8

№ по ред Предназначение на строежа/клас на функционална пожарна опасност Гъстота на обитаване, гп2/човек Забележки 1 2 3 4 1. Строежи за обществено обслужване в областта на...

таблица 7

ТАБЛИЦА 7

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения

Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението

Елемент

Степен на огнеустойчивост

I и...

таблица4

  ТАБЛИЦА 4 Клас на функционална пожарна опасност Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m2 допустим брой на надземните етажи (височина) степен на...

Таблица 3

огнеустойчивост на сградите

колони и рамки

външни и вътрешни носещи стени

външни и вътрешни неносещи стени

стени на евакуационни коридори и фоайета

между­етажни преградни конструк­ции

стени на...

Таблица 3 - I и II степен

огнеустойчивост на сградите

колони и рамки

външни и вътрешни носещи стени

външни и вътрешни неносещи стени

стени на евакуационни коридори и фоайета

между­етажни преградни конструк­ции

стени на...

Приложение5

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати № по ред Вид на конструкцията и елемента Дебелина (най-малко сечение),...

Приложение № 4

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.,изм., бр. 75 от 2013 г.) Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти Критериите за определяне...

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Декларация за характеристиките на строителен продукт №. ................................. 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: пожарозащитна врата с наименование „...................” 2. Национални изисквания (заповед на...

Глава първа - от чл. 1

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:

1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;

2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън...

Глава трета - от чл. 9

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.

(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на...

Глава четвърта - чл. 14

Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр....

Глава пета - от чл. 15

(Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 15. (1) В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите се предвиждат пожарозащитни прегради за създаване на препятствия по пътя на разпространяване на пожари в...

Глава шеста - от чл. 27

Раздел I

Пътища за противопожарни цели

Чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите.

(2) Пътищата по ал. 1 се проектират сключени, с трайна настилка.

(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни...

Глава седма - от чл. 31

Чл. 31. За опазване на живота и здравето на хората при възникване на пожар в строежите се предвиждат защитени и безопасни зони, евакуационни пътища и евакуационни изходи.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Евакуация при пожар или авария е...

Глава осма - от чл. 66

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде...

Глава девета - от чл. 113

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) При възникване на пожар димо- и топлоотвеждането се осъществяват посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за...

Глава десета - от чл. 125

Раздел I

Локално отопление

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Локално (местно) отопление се осигурява посредством разположени в помещенията горивни устройства (печки, нагреватели и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво или електрическа...

Глава единадесета - от чл. 161

Раздел I

Външно водоснабдяване за пожарогасене

Чл. 161. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сградите (или части от тях, отделени с брандмауер) и откритите технологични съоръжения се предвижда външно водоснабдяване за пожарогасене от водопровод...

Глава дванадесета - от чл. 236

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 236. (1) В тази глава са определени изискванията към електрическите уредби и инсталации с оглед осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електрическите уредби и инсталации се...

Глава тринадесета - от чл. 301

Раздел I

Сгради с атриуми

Чл. 301. (1) При проектирането на сгради с атриум, приобщаващ три и повече етажни нива, се спазват изискванията по тази глава.

(2) Не се разрешава проектирането на атриуми в лечебни и здравни заведения.

Чл. 302....

Глава четиринадесета - от чл. 336

Раздел I

Електроенергийни обекти и електромашинни помещения

Чл. 336. Основните сгради на електроенергийните обекти се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции.

Чл. 337. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)...

Глава петнадесета - от чл. 398

ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА

ОПАСНОСТ Ф5

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 398. Строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се изпълняват при спазване на изискванията по част първа.

Чл. 399....

Глава шестнадесета - от чл. 656

Чл. 656. (1) Степента на огнеустойчивост на гаражите в зависимост от полезната им площ се определя по табл. 71.

Таблица 71

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на самостоятелни гаражи от пожаронезащитени стоманени конструкции се...

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body