Организация:

Курсът се провеждат в присъствена форма.

Обучението започва в 09.00 часа и завършва в 13.00 часа.

През почивките е осигурена кафе-пауза.

На всеки от участниците се предоставят средства за записване и комплект работни материали.

Адрес:
Телефон за връзка:

+359876849922

За кого е предназначен курса:

- производители на врати - ще научат какви изисквания има за техните продукти и какви промени предстоят; какъв е редът за тяхното оценяване; с какви документи се влагат в строежите; каква информация да изискват при подготвяне на ценови оферти;

- дистрибутори на врати - ще научат какви документи следва да получат от производителите; какви документи да предоставят на строителите, надзорниците и пожарната; каква информация да изискват при подготвяне на ценови оферти;

- проектанти - ще бъдат запознати с нормативните изисквания към противопожарните врати (Наредба Із-1971) и експлоатационните им показатели;

- строители - ще бъдат запознати с изискванията към монтажа на противопожарните врати; по какъв начин следва да се подбере подходящата противопожарна врата; какви документи следва да има вратата още на етап строителство;

- надзорници - ще бъдат запознати с нормативните изисквания към противопожарните врати (Наредба Із-1971); експлоатационните им показатели, които следва да следят; какви документи следва да получат от производителите и да се съхраняват в строителните книжа и какви промени предстоят; какъв контрол следва да се упражнява върху строителите по време на монтажа на вратите;

- и др.

Съдържание на курса:
1. Основни конструктивни елементи на вратите, имащи отношение към огневите им характеристики:

Ще се обърне внимание на основните конструктивни елементи на вратите, имащи отношение към поведението им при огнево въздействие. Ще се дадат разяснения относно областта им на приложение - размери, обков, каси и техния пълнеж, фиксиране към ограждащите конструкции, остъкления и др.

2. Становища за допустимост, СЕ маркировка, декларации, необходими документи за пускане на пазара и влагане в строежите:

Ще бъдат разяснени промените, които настъпиха края на 2019 г. по отношение на видовете противопожарни врати в зависимост от тяхното приложение и място на монтаж - външни, вътрешни, промишлени, гаражни и ролетни.

Особено внимание ще се обърне на документите, които трябва да ги придружават, а именно становища за допустимост, СЕ маркировка, различните видове декларации, инструкции.

3. Национални изисквания към характеристиките на вратите:

Ще бъде направен анализ на нормативните изисквания към вратите, заложени в Наредба Iз-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Изисквания към техния монтаж:

В тази част на курса, ще бъде внесена яснота относно компонентите оказващи съществено влияние върху поведението на вратата при пожар, които трябва да бъдат съблюдавани при монтажа им.

Ще бъдат обсъдени добрите и лошите практики при осъществяване на тази дейност, както и съдържанието на "Акт 12 за скрити работи".

Водещ на курса:

инж. Нели Симеонова

Завършила Академия на МВР, ф-т "Пожарна безопасност и защита на населението" през 2003 г., а в последствие и „Университет за архитектура, строителство и геодезия“.

Започва трудовата си кариера като инспектор по Държавен противопожарен контрол, след това служител на Института по Пожарна и аварийна безопасност; служител в сектор „Техническо оценяване на продуктите“ към Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а в последствие и началник на същия сектор.

Към настоящия момент е преподавател в Академията на МВР по дисциплини "Пожарна и аварийна безопасност на обекти" и "Контрол на строителните продукти влагани при строителството на сгради" и ръководител на катедра "Управление на безопасността и превенция".

Тематиката на курса може да бъде адаптирана и фокусирана към по-специфични интереси на участниците.

Заявка за участие