Сертифициране на продукти


Строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани технически спецификации: хармонизирани стандарти (например за окачени тавани, конструкции от сандвич-панели и др.) или издадена европейска техническа оценка (ЕТО) (например за системи за защита на конструктивни елементи, линейни фуги и др.), осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато експлоатационните показатели на съществените им характеристики са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба.

Строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО (например за покривни конструкции, щендерни стени и др.), осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато характеристиките им са определени, декларирани и съответстват на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба.

В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, начините по които могат да бъдат оценени са както следва:

Ако имате нужда от помощ относно:

  • необходимите стъпки за сертифициране на конкретен продукт, система или конструкция;
  • към кои изпитвателни лаборатории можете да се обърнете в България;
  • ако сте объркани и не сте сигурни, коя процедура от изброените - становище за допустимост, СЕ маркировка ..., се отнася за вас;
  • ако искате да се консултирате, относно документите които притежавате,

свържете се с нас.

Необходима ви е повече информация? Свържете се с нас.

site.cookie-title

site.cookie-body