Изисквания към сградните отоплителни инсталации

Раздел I

Локално отопление

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Локално (местно) отопление се осигурява посредством разположени в помещенията горивни устройства (печки, нагреватели и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво или електрическа енергия.

Чл. 126. (1) Не се допуска локално отопление в следните сгради и помещения:

1. помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ, по-голяма от 100 m2, в които се отделят горими прахове или летящи частици;

3. (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2 и Ф3.4, предназначени за повече от 300 човека;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради и помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.2 и Ф3.3 с площ, по-голяма от 100 m2;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради и помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 с повече от 100 човека и от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1 с повече от 200 човека;

6. сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 за техническо обслужване, ремонт и съхранение на летателна техника;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сгради и помещения на кислородни станции (от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1);

8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) гаражи за повече от десет автомобила и сервизни работилници с повече от десет поста (от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 от категория по пожарна опасност Ф5В);

9. хранилища за филмови ленти (от подклас Ф5.2);

10. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) складове от категория по пожарна опасност Ф5В с площ, по-голяма от 200 m2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи, за термопомпени климатизатори - разделна система, както и за газови излъчватели, при които изгарянето на горивото се извършва извън отопляемото помещение. Уредите се предвиждат със съответната защита съгласно глава дванадесета, като повърхностната температура на уредите (отоплителните повърхности) не трябва да превишава температурата на самовъзпламеняване на средата.

Чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G 100, съгласно БДС EN 13501-2 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации". Фугите се запълват по цялата дължина на комина.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допускат се метални комини, които не отговарят на изискванията по ал. 1, в случай че те са проектирани на разстояние най-малко 1,5 пъти диаметъра на комина, но не по-малко от 0,3 m от елементите на сградата, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън В - F.

Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Комините за отоплителни устройства, предвидени за температурна обработка на хранителни продукти, се проектират с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G 50, без отвори към съседни помещения по цялата височина.

Чл. 129. Когато комините пресичат междуетажни конструкции с надлъжни канали, последните се запълват плътно със слой продукти с клас по реакция на огън най-малко А 2 и с дебелина най-малко 0,15 m.

Чл. 130. (1) За всяка печка се предвижда отделен димоотводен канал.

(2) Един димоотводен канал може да обслужва две печки в едно жилище, разположено на един етаж, при условие че вертикалното разстояние между отворите за заустване е най-малко 0,3 m.

(3) За печки в жилища, разположени на различни етажи, се предвиждат комини сифонен тип.

Чл. 131. (1) Димоотводните канали на комините се проектират отвесни.

(2) Отклонения по ал. 1 се допускат до 30° спрямо вертикалата с дължина до 1 m.

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Отворите за почистване на комините са на разстояние най-малко 0,45 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън. Отворите се изпълняват плътно затворени с капаци от продукти с клас по реакция на огън А1.

Чл. 133. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Разстоянието между конструкции (дървени греди, ребра, покривни обшивки и др.), изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и телата на комините е най-малко 0,1 m.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Отворите около комини в междуетажни, в т.ч. тавански подови конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се запълват със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 и с дебелина най-малко 0,1 m.

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Локалните отоплителни уреди и димоотводните им тръби се разполагат в съответствие с техническите спецификации и инструкции на производителя и на разстояние най-малко 0,5 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В - F.

Чл. 135. Димоотводните тръби се включват в комините така, че да не пресичат подовите конструкции.

Чл. 136. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Зидани печки (камини) се изпълняват върху основа от строителни продукти с клас по реакция на огън А1. Подовете, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се проектират на конзоли от продукти с клас по реакция на огън А1, вградени в носещи стени върху плътна изолация от строителни продукти с клас по реакция на огън А1, с дебелина до нивото на огнището най-малко 0,25 m.

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се локално отопление с газови уреди на помещения извън тези по чл. 126, ал. 1 при спазване изискванията на раздели III, IV и V от глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на раздел Х от глава втора на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 82 от 2004 г.). За помещения, разположени в полуподземни или подземни етажи и предназначени за повече от 50 човека, не се допуска локално отопление с газови уреди.

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 139. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.). Допуска се съхраняването на твърдо гориво в помещения на сгради или в пристроени навеси с конструкции от строителни продукти с клас по реакция на огън А1.

Раздел II

Централно отопление

Чл. 140. Не се разрешава разполагането на отоплителни тела и на топлопроводи в помещения, в които се съхраняват или употребяват вещества и материали, които се самовъзпламеняват при допир с нагрети повърхности (пари от серовъглерод, прах от алуминиев триизобутил и др.) или се разлагат при контакт с водата (калциев карбид и др.).

Чл. 141. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава рециркулация на въздуха за въздушно отопление в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б. Когато при производства с горим прах или летящи частици по технологични причини се налага повторно използване на въздуха за отопление, той се очиства от праха или летящите частици преди засмукването му от вентилатора.

Чл. 142. Отоплителната инсталация се проектира за максимална температура на повърхността на отоплителните тела и тръбопроводите, по-ниска най-малко с 20 % от температурата на самовъзпламеняване на веществата, които се използват в отопляемото помещение.

Чл. 143. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За централното отопление на сгради с производства от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, при които се отделя горим прах или летящи частици, се предвиждат отоплителни тела с гладка повърхност с оглед лесното им почистване.

Чл. 144. Отоплителните тела в сгради се проектират така, че да не се намалява необходимата широчина на пътищата за евакуация. Когато няма друга техническа възможност, отоплителните тела се разполагат в ниши или на височина, по-голяма от 2 m.

Чл. 145. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Топлопроводи, при които температурата на топлоносителя е по-висока от 100 °С и които пресичат конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В - F, се проектират в кожуси от строителни продукти с клас по реакция на огън А1. Разстоянието между кожуха и топлопровода се предвижда не по-малко от 15 mm и запълнено с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 146. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Когато температурата на топлоносителя е по-висока от 120 °С, отоплителните тела и топлопроводите се предвиждат на разстояние най-малко 0,1 m от строителни конструкции и продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) 3а помещенията на ацетиленови уредби се проектира централно отопление с температура на отоплителните тела и на топлопроводите до 100 °С, като температурата в помещенията не трябва да е под 5 °С.

Чл. 148. (1) Отоплителните тела се проектират с предпазен щит, когато са предназначени за помещения за напълване и съхраняване на бутилки с ГГ (ацетилен, водород, пропан-бутан и др.), както и за помещения за съхраняване на ЛЗТ с пламна температура, по-ниска от 28 °С.

(2) Предпазният щит на отоплителните тела по ал. 1 се проектира от строителни продукти с клас по реакция на огън А1, на разстояние най-малко 0,1 m от отоплителното тяло.

Чл. 149. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Тръбопроводите на отоплителните инсталации в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се проектират с топлоизолация, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от СL.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) В местата на преминаване на тръбопроводите през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори се изпълнява топлоизолация от строителни продукти с клас по реакция на огън А1L, като се спазват и изискванията на чл. 17.

Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.3 не се допуска проектиране на отопление с печки на твърдо гориво.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 151. (1) За сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.4, предназначени за отглеждане на животни и птици, се проектира централно отопление, в т.ч. въздушно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения, предназначени за раждане и отглеждане на малки животни и на птици, се разрешава проектирането на системи за отопление с местни нагревателни прибори. Нагревателните прибори се разполагат в недостъпни за животните и птиците места или в отделни помещения (кабини) с огнеустойчивост EI 60. Комините и отоплителните канали се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън А1.

(3) За захранване на отоплителните инсталации на животновъдни сгради се разрешава течното гориво с обем до 5 m3 да се съхранява в отделни помещения с огнеустойчивост REI 60. Праговете и вратите на помещенията се изпълняват с огнеустойчивост EI 45.

Раздел III

Сгради и помещения за котли

Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Водогрейни котли с максимална работна температура, по-ниска от 115 °С включително, и с топлинна мощност до 116,3 kW и парни котли с максимално работно налягане, по-ниско от 0,07 МРа, и с топлинна мощност до 116,3 kW могат да се разполагат в сгради и помещения от клас по функционална опасност Ф1 до Ф5.

(2) Котлите с топлинна мощност над 116,3 kW могат да се разполагат в сгради и помещения от подклас по функционална опасност Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, при условие че са в самостоятелно помещение, отделено с пожарозащитни стени, и отговарят на едно от следните условия:

1. котлите са водогрейни с максимална работна температура до 115 °С;

2. котлите са водогрейни с максимална работна температура, по-висока от 115 °С, и с топлинна мощност до 2900 kW;

3. котлите са парни с максимално работно налягане до 0,07 МРа;

4. котлите са котли-утилизатори;

5. котлите са правотокови парни с паропроизводителност на всеки един не по-голяма от 4 t/h.

(3) Котлите с топлинна мощност над 116,3 kW извън тези по ал. 1 и 2 се предвиждат в самостоятелни помещения, проектирани като пожарни сектори по смисъла на чл. 16.

(4) Парни котли с максимално работно налягане, по-високо от 0,07 МРа, и водогрейни котли с максимална работна температура, по-висока от 115 °С, с изключение на тези по ал. 2, се разполагат в самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост или в сгради, изпълнени от стоманени незащитени конструкции.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Котлите се предвиждат на разстояние най-малко 2 m от конструкции, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(6) За котлите с органични топлоносители се спазват изискванията за водогрейни котли.

(7) Газовите уреди за отопление се разполагат при спазване изискванията на ал. 1 - 6 и на изискванията на раздели III, IV и V от глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на раздел Х от глава втора на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на комините на котелните помещения се спазват изискванията на чл. 127.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Комините на котелните се проектират на разстояние най-малко 30 m от открити складове за горими материали и на разстояние най-малко 10 m от източници, отделящи горими пари, газове и прахове или летящи частици.

(3) Разстоянията по ал. 2 може да бъдат намалени до 1 m, ако са предвидени искрогасители.

Чл. 154. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията от резервоарите за течно гориво до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на табл. 52. Когато резервоарите са проектирани до стени без отвори с огнеустойчивост REI 120, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1, разстоянията не се нормират.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подземни резервоари разстоянията по ал. 1 се намаляват с 50 %.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се монтиране на резервоари за гориво в котелните помещения, ако са с обем до 5 m3 включително и са разположени на разстояние най-малко 2 m от котлите и електрическите съоръжения. Пред котлите, работещи с течно гориво, и под резервоарите се предвиждат приемници за разлято гориво.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се в подземните етажи и в етажите с директен изход на нивото на терена в сгради от клас по функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, проектирани от I и II степен на огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ в самостоятелни помещения, както следва:

1. в метални и стоманобетонни резервоари - до 20 m3;

2. в резервоари от полимерни материали с единична вместимост до 2 m3 и с обща вместимост - до 10 m3.

Чл. 155. (1) За котелните помещения, разположени на по-ниска кота от основните резервоари за гориво, се предвиждат оборотни (разходни) резервоари с вместимост до 5 m3. Оборотните резервоари се разполагат на горното ниво на основните резервоари.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) Оборотните резервоари се осигуряват с преливна тръба с диаметър не по-малък от 1,5 пъти диаметъра на захранващата тръба за отвеждане на излишното гориво в основните резервоари.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 156. (1) Горивните устройства (с изключение на енергийните котли) може да се захранват непосредствено от основните резервоари с обем, по-голям от 5 m3, при условие че е осигурено автоматично изключване на:

1. притока на гориво към отделния консуматор при спиране на горенето му;

2. подаването на гориво от основния резервоар при спиране на горенето на последния консуматор.

(2) При проектиране на основните резервоари за гориво на по-ниска кота от котелните помещения се допуска горивото да се подава по рециркулация чрез засмукване.

(3) На тръбата, връщаща излишното гориво, се предвижда възвратен клапан.

Чл. 157. Допуска се помпите за пълнене на основните резервоари и за подаване на гориво към оборотните резервоари или към котлите да се разполагат в помещенията за резервоарите на разстояние най-малко 2 m от тях.

Чл. 158. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се основните резервоари да се зареждат с гориво по самотек и с помпи, за което се предвиждат шахти или ниши в стените със заключващи се капаци, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.

Чл. 159. (1) Надземните резервоари с единична вместимост до 500 m3 за обслужване на котли към оранжерии се разполагат на разстояние най-малко 10 m от котлите, а надземните резервоари с вместимост до 1000 m3 - на разстояние най-малко 20 m.

(2) Разстоянията от резервоарите до оранжериите не се нормират.

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При разполагане на котелни помещения в сградите се спазват изискванията на чл. 57.