Пожарна безопасност на електросилови уредби

Раздел I

Електроенергийни обекти и електромашинни помещения

Чл. 336. Основните сгради на електроенергийните обекти се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или от стоманени конструкции.

Чл. 337. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Ограждащите конструкции на помещенията за табла за управление (командни зали) се проектират с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 90.

Чл. 338. За осигуряване на пожарната безопасност за котелни сгради и за помещения на електроенергийните обекти се спазват изискванията, определени в глава десета, раздел III.

Чл. 339. (1) Основните елементи на системите за безопасност се предвиждат в комплектни комутационни устройства (ККУ), разположени на разстояние едно от друго най-малко 1 m.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се намаляване на разстоянието по ал. 1, при условие че ККУ са отделени помежду им с преграда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 45 по цялата стена на устройствата.

Чл. 340. Технологичните отвори в машинната зала, през които е възможно попадане на масла на по-ниска кота, се защитават с ограждащи бордове с височина най-малко 0,1 m.

Чл. 341. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помпите за маслоснабдяване се проектират отделни помещения с огнеустойчивост на преградите най-малко REI (EI) 120 и с праг при вратата с височина най-малко 0,15 m.

Чл. 342. (1) За маслонапълнените агрегати на електроцентралите се предвижда авариен резервоар, чиято вместимост е не по-малка от обема на маслото на най-големия агрегат.

(2) В главния корпус не се разрешава разполагането на стационарни маслонапълнени съоръжения, които не са свързани с технологичния процес.

Чл. 343. Водородът за охлаждане на генераторите се подава централно.

Чл. 344. (1) Разстоянията от ресиверите за водород до сградите и съоръженията на електроенергийните обекти се определят в съответствие с изискванията за складове за сгъстени горими газове (газголдери).

(2) Разстоянията от ресиверите за водород до комините на централата не се нормират.

Чл. 345. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Приемните станции на пожароизвестителните инсталации се предвиждат в помещението на блоковия или централния пулт за управление на централата с изведен сигнал в пожарната служба.

Чл. 346. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електромашинните помещения се проектират в сгради от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции. В зависимост от количеството на маслото в апаратите и съоръженията електромашинните помещения се отнасят към категории по пожарна опасност, както следва:

1. към категория по пожарна опасност Ф5В - при количество на маслото над 60 kg в едно съоръжение;

2. към категория по пожарна опасност Ф5Г - при количество на маслото до 60 kg включително в едно съоръжение.

(2) В електромашинните помещения се разрешава монтирането на:

1. пускови и регулиращи апарати (автотрансформатори, реактори, реостати и др.), напълнени с масло в количество до 600 kg;

2. трансформатори с мощност до 1600 kVA включително, автотрансформатори, измервателни трансформатори и други машини, напълнени с масло в количество до 2000 kg, с повишена якост на съдовете и уплътненията срещу изтичане на масло; за трансформаторите и автотрансформаторите се предвижда газова защита или реле за налягане, което се задейства при сигнал; съвместен монтаж на повече от две машини се разрешава, ако разстоянието между отделните групи машини е най-малко 10 m;

3. трансформатори, сухи или напълнени с негорима течност, без ограничение на мощността и броя им;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) комплектни разпределителни уредби (КРУ), подстанции, кондензаторни батерии или отделни кондензатори;

5. акумулаторни батерии закрит тип, при условие че имат смукателна вентилация или зареждането им се извършва в специални помещения или шкафове;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) полупроводникови токоизправителни агрегати;

7. табла за управление, защити, измерване, сигнализация и табла за блокове и станции за управление с монтирани на тях апарати, които имат на предната или задната страна открити тоководещи части;

8. неизолирани електрически проводници;

9. съоръжения за мазане и охлаждане на електрически машини.

Чл. 347. Кабелните линии на отделните електрически блокове на електрически централи с мощност над 1000 МW се разделят една от друга с преградни стени с огнеустойчивост най-малко EI 90.

Чл. 348. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска съединяване на маслените кабели в кабелните помещения и съоръжения в електрически централи и подстанции за напрежение над 1000 V с кабелни муфи.

Чл. 349. Не се разрешава успоредно полагане на кабели във вертикална равнина над и под тръбопроводите.

Чл. 350. (1) Кабелите в съоръженията на електрическите централи се изпълняват с изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вса или Сса или се полагат в метални тръби или канали.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В кабелни съоръжения, електромашинни помещения или електрически помещения се предвиждат проводници и кабели с изолация от продукт с клас по реакция на огън Вса или Сса или със стоманено защитно покритие.

Раздел II

Маслонапълнени съоръжения

Чл. 351. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В машинните зали на електроенергийните обекти, под маслонапълнените съоръжения (маслоохладители, маслоочистители и маслобаки) с обем, по-голям от 0,1 m3, и с присъединяващи се тръбопроводи към тях се предвиждат маслосъбиратели с бордове (с височина на борда най-малко 0,05 m) за осигуряване събирането на маслото от най-големия запълнен обем. За отвеждане на маслото от маслосъбирателите се предвижда авариен резервоар, който се разполага извън главния корпус.

Чл. 352. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Напорните маслопроводи (за турбогенераторите и захранващите помпи) с налягане над 0,1 MPa се проектират от безшевни стоманени тръби и без фланцови съединения.

Чл. 353. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Под открити силови трансформатори и маслени реактори с над 1000 kg масло се предвижда чакълено легло (пласт) с дебелина най-малко 0,25 m и с фракция от 0,05 до 0,1 m. Чакъленото легло се проектира на разстояние най-малко 0,3 m извън габаритите на съоръженията при количество на маслото от 1000 до 2000 kg и на разстояние 0,6 m - при количество на маслото над 2000 kg. Чакъленото легло се огражда с бордюр с височина 0,05 m.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обемът на чакъленото легло се оразмерява за поемане на маслото от съоръжението, като над горното ниво на маслото в леглото се предвижда слой чакъл с дебелина най-малко 0,2 m. При отвеждане на маслото в маслосъбирател под съоръжението се проектира само чакълено легло с дебелина най-малко 0,25 m.

(3) При проектиране на трансформатори върху етажни стоманобетонни плочи вместо чакълено легло под тях се предвиждат закрити канали (тръби) за отвеждане на маслото в шахти, ями и други събиратели.

Чл. 354. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по чл. 353, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 365 и 367 се прилагат и за съоръжения, напълнени с други видове горими изолационни течности.

Чл. 355. (1) Маслените трансформатори се предвиждат в килии, разположени на първия етаж, отделени от другите помещения на сградата, с изход непосредствено навън при встрояване на закрити разпределителни уредби (ЗРУ) в сгради.

(2) Разрешава се разполагането на маслени трансформатори на втория етаж или на разстояние не повече от 1 m по-ниско от пода на първия етаж в неотопляеми зони на сградите, при условие че е осигурено безпрепятствено извеждане на маслото извън сградата.

Чл. 356. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се разполагането на маслени трансформатори в сгради или в самостоятелни трансформаторни постове извън сгради, по-ниско от 1 m от котата на прилежащия терен, при условие че помещенията на трансформаторите имат непосредствен изход навън и са отделени от другите помещения посредством пожарозащитни прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 и с хоризонтална конструкция с огнеустойчивост най-малко REI 90. Под трансформаторите се предвижда бетониран маслоприемник за целия обем на маслото, покрит с решетка със слой чакъл над нея с дебелина 0,25 m с едрина на фракцията от 0,05 до 0,1 m.

Чл. 357. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За отделно стоящи закрити разпределителни уредби и трансформаторни постове, пристроени или вградени в сгради, не се проектират маслоприемници, когато трансформаторите и другите маслонапълнени апарати са с количество до 650 kg масло в един съд и са разположени на първия етаж с изход навън.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато количеството на маслото в един съд е повече от 650 kg, вратата на килията или вентилационният отвор на помещението се проектират с праг от продукт с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, изчислен да задържи 20 % от обема на маслото в трансформатора или апарата, и се предвиждат мерки маслото да не изтича в кабелните канали.

(3) За трансформаторни килии на първия етаж (под който се предвижда подземен етаж) и на втория етаж или при изход от килиите във взривни коридори под трансформаторите и апаратите се проектират маслоприемници, както следва:

1. при количество на маслото в един съд от 60 до 650 kg се предвижда:

а) маслоприемна яма, проектирана за пълния обем масло;

б) праг, проектиран за пълния обем масло;

2. при количество на маслото в един съд над 650 kg се предвижда:

а) бетонен маслоприемник, проектиран за най-малко 20 % от целия обем на маслото в трансформатора или апарата, с отвеждане на маслото в дренажна система; тръбите от маслоприемника към дренажната система се проектират с диаметър най-малко 0,1 m и с мрежа откъм маслоприемника;

б) бетонен маслоприемник без отвеждане на маслото в дренажна система, който се оразмерява за пълния обем на маслото, като се предвиждат решетка и слой чакъл с дебелина 0,25 m; нивото на маслото е на 0,05 m под решетката, а горното ниво на чакъла - над 0,08 m под отверстието на въздухопроводния канал; площта на маслоприемника е не по-малка от площта на основата на трансформатора или апарата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Маслоприемници по ал. 3, т. 1 и 2 се предвиждат и за отделностоящи, пристроени или встроени разпределителни уредби и трансформаторни постове на ниво терен или първи етаж, при условие че са разположени на разстояние, по-малко от 5 m, от "английски дворове", канализационни решетки и шахти на подземни комуникации, рампи към по-ниски нива и изходи на асансьори.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(6) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Подовете на килиите с маслонапълнени съоръжения се проектират с наклон 2 % към маслоприемника.

(7) Маслоприемници може да не се предвиждат, когато количеството на маслото в трансформатора или апарата е до 60 kg.

Чл. 358. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Маслените трансформатори се монтират в самостоятелни помещения.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискването по ал. 1 не се отнася за сухите трансформатори и за трансформатори с друг негорим пълнеж.

(3) Разрешава се разполагането на два маслени трансформатора с единична мощност до 1000 kVA в една обща килия, когато са с общо предназначение, управление и защита и служат като един агрегат. В една обща килия се разрешава разполагането и на трифазни групи от три еднофазни трансформатора с единична мощност до 5000 kVA.

(4) Разрешава се разполагането в общо помещение с разпределителна уредба на един маслен трансформатор с мощност до 630 kVA или на два трансформатора с мощност до 400 kVA, отделени от останалата част на помещението с преграда, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.

Чл. 359. (1) Когато на разстояние не повече от 5 m над вратите или над изходния вентилационен отвор на трансформаторната килия се предвиждат прозорци, под тях по цялата широчина на килията се проектира козирка с широчина най-малко 0,7 m, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко EI 60.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите на помещения, в които са разположени силови и напреженови трансформатори с над 60 kg масло, когато водят в помещения, които не са свързани със закритата разпределителна уредба, се изпълняват с огнеустойчивост най-малко EI 60.

Чл. 360. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) Маслонапълнените пускорегулиращи устройства за електрически двигатели с напрежение над 1000 V се предвиждат в отделни помещения със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120, с лек покрив от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с изход навън.

Чл. 361. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Откритите маслонапълнени кондензатори се разполагат на групи с мощност до 30 MVA, като разстоянието между тях е най-малко 6 m. Разстоянието до съседни сгради и съоръжения се определя съгласно чл. 370.

Чл. 362. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Под всеки маслен трансформатор и апарат с масло в количество над 60 kg се предвижда маслоприемник при спазване на изискванията по чл. 353 и 357.

Чл. 363. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За трансформатори и реактори с напрежение 400 kV и повече, както и за трансформатори с напрежение 220 kV и с мощност 200 MVA и повече се предвиждат автоматични стационарни пожарогасителни системи.

Раздел III

Вътрешноцехови трансформаторни постове и трансформаторни подстанции

(Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.)

Чл. 364. (1) Вътрешноцеховите и трансформаторните постове в сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д и от I и II степен на огнеустойчивост се предвиждат на първия или втория етаж.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 365. (1) Разрешава се трансформаторните постове да се разполагат в производствени сгради, на открито, в килии или в отделни помещения. При открито монтиране тоководещите части на трансформаторните постове се затварят, а разпределителните уредби се разполагат в шкафове със защита най-малко IP 44 съгласно табл. 24.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За откритите вътрешноцехови подстанции и комплексните трансформаторни подстанции в сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д се разрешава използването на маслени трансформатори, както следва: за първия етаж - със сумарна мощност не по-голяма от 3200 kVA, и за втория етаж - със сумарна мощност не по-голяма от 1000 kVA.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между маслените трансформатори на различни комплектни трансформаторни подстанции и между камерите на маслените трансформатори е най-малко 10 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Трансформаторни подстанции с маслонапълнени трансформатори и други подобни маслонапълнени съоръжения в сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В се предвиждат в отделни помещения при спазване изискванията на раздели II и IV от тази глава.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията на сгради от I и II степен на огнеустойчивост и от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и складове от категория по пожарна опасност Ф5В) може да се проектират открити трансформаторни подстанции с трансформатори със сух или негорим пълнеж. Откритите подстанции се ограждат с мрежа на разстояние най-малко 1,5 m и разпределителното устройство се изпълнява в съответствие с табл. 24.

Чл. 366. В трансформаторните постове и подстанции се използват сухи или маломаслени прекъсвачи. Допуска се употребата на не повече от два многомаслени прекъсвача в отделни затворени килии от I степен на огнеустойчивост, като количеството на маслото във всеки от тях е не повече от 60 kg.

Чл. 367. Вратите на килиите на маслените трансформатори и прекъсвачи се проектират с огнеустойчивост най-малко EI 30.

Раздел IV

Открити и закрити разпределителни уредби

Чл. 368. (1) Трансформаторите или реакторите на открити разпределителни уредби с единична мощност над 60 MVA и с напрежение, по-високо от 110 kV, разположени на разстояние един от друг не повече от 15 m, както и трансформаторите или реакторите, разположени до такива с по-малки мощности, се проектират разделени с прегради, изпълнени от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Преградите са с размери 1 m над габарита на трансформатора или реактора, но не по-ниско от горната част на маслонапълнените изолатори или не по-ниско от 1 m над казана на трансформатора (реактора) - за сухи изолатори. Светлото разстояние между трансформаторите (реакторите) и преградните стени е най-малко 1,25 m.

(2) За реактори с напрежение 400 kV се проектират прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, независимо от мощността и разстоянието между реакторите.

Чл. 369. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Сградите и помещенията, в които се монтират закрити разпределителни уредби и трансформатори, се проектират с конструктивни елементи от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. Разрешават се външни ограждащи неносещи стени на сградите и помещенията към отделно стоящи и пристроени подстанции от панели, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В и С.

Чл. 370. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от разпределителни уредби и трансформатори до сгради, помещения и съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 35.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от закрити разпределителни уредби и трансформатори до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 в зависимост от степента на огнеустойчивост на сградите е най-малко:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - 6 m;

2. за сгради от III степен на огнеустойчивост - 8 m;

3. за сгради от IV и V степен на огнеустойчивост - 10 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от апаратите на открити разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции, напълнени с повече от 60 kg масло, до сгради от категория по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения от същата категория по пожарна опасност са, както следва:

1. при I и II степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 и А2 - 12 m;

2. при III степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън B и С - 16 m;

3. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) при IV и V степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън - 20 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сгради от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д разстоянията по ал. 3 се намаляват с 30 %.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията по ал. 2 могат да бъдат намалени, при условие че стената на сградата, до която е предвидено електросъоръжението, е с огнеустойчивост REI 120 и превишава хоризонтално и вертикално с 1 m габарита на съоръжението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията по ал. 3 и 4 не се нормират, при условие че:

1. стената на сградата, до която е предвидено разполагането на маслонапълнения апарат, е плътна и с огнеустойчивост REI 120 по цялата дължина (широчина) на апарата плюс 2 m от двете му страни и по цялата му височина плюс 1 m над горния му елемент;

2. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) разстоянието (хоризонтално и вертикално) от отворите в стената на сградата и стрехи от продукти с клас по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън до електросъоръжението е най-малко 4 m.

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) В случаите по ал. 5, когато електросъоръжението е с маслонапълнен транформатор и на разстояние (хоризонтално и вертикално) не повече от 4 m от него са предвидени стрехи от продукти с клас по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, прозорци или други отвори, съоръжението се изпълнява с пожарозащитни стени и покрив с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.

Чл. 371. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се пристрояване и встрояване на помещенията за закрити разпределителни уредби и трансформатори към сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б при спазване изискванията на чл. 291. Разрешава се пристрояване и встрояване на помещенията за закрити разпределителни уредби и трансформатори в сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, при условие че са отделени със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI 120.

(2) Не се разрешава разполагането на помещения за закрити разпределителни уредби и трансформатори:

1. под помещения с мокри производства, бани, клозети и др., когато не са влагоизолирани от тях;

2. под и над помещения за повече от 100 човека (зали с места за зрители, многофункционални зали и др.), с изключение на сухите трансформатори.

Чл. 372. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) При встроени в сгради трафопостове с маслонапълнени трансформатори отворите към съседни помещения се защитават до огнеустойчивост EI 60. Разрешава се свързване на помещенията за разпределителни уредби и табла ниско напрежение с евакуационен коридор в сградата посредством преддверия с пожарозащитни стени с огнеустойчивост REI (EI) 120 и врати с огнеустойчивост EI 60.

(2) При встроени в сградите сухи трансформатори се разрешава свързване на помещенията на трансформаторен пост с коридор в сградата посредством преддверия със стени с огнеустойчивост REI (EI) 120.

Чл. 373. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм., бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 374. Разрешава се директно полагане на кабели през килиите на разпределителните уредби и трансформаторите, при условие че кабелите са предвидени в метални тръби.

Чл. 375. Разстоянието от мачтови трансформаторни постове до сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост е най-малко 3 m, а до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост най-малко 5 m.

Раздел V

Кондензаторни уредби

Чл. 376. (1) Кондензаторни уредби с общо количество на маслото във всяка уредба над 600 kg се предвиждат в отделно помещение с изход навън или в съседно помещение от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) В помещенията на командните табла и в разпределителните уредби, както и в сгради и помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д се предвиждат кондензаторни уредби с количество на маслото във всяка уредба до 600 kg.

Чл. 377. (1) За кондензаторни уредби с напрежение над 1000 V и с общо количество на маслото над 600 kg, разположени в помещения, се предвиждат маслоприемници, които могат да приемат 20 % от маслото на всички кондензатори.

(2) Маслоприемници не се предвиждат за открити кондензаторни уредби.

Раздел VI

Кабелни и въздушни електропроводни линии

Чл. 378. За открито положените кабели в електроенергийни обекти, в които има опасност от запалване на масло, се предвижда противопожарна защита с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 379. Не се разрешава кабелните снопове да преминават през зоната на действие на предпазните взривни клапи. По изключение се допуска кабелите в тази зона да се защитават със стоманен кожух. Единичните кабели, преминаващи през зоната на действие на предпазните взривни клапи, се полагат в стоманени тръби.

Чл. 380. Основните кабелни снопове се разполагат в кабелни съоръжения и помещения (етажи, тунели, шахти и др.), пожарозащитени от технологичното оборудване.

Чл. 381. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кабелните шахти се проектират отделени от кабелните тунели, канали, полуетажи и други помещения със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост REI 90. На всеки 20 m шахтите се разделят с прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост REI 45.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кабелните тунели и канали се преграждат със стени с огнеустойчивост REI 90, както следва:

1. в местата на въвода на кабелите в помещенията на закритите разпределителни уредби, в помещенията на командните табла и устройствата за защита на откритите разпределителни уредби;

2. в местата на влизането им в сградите;

3. в местата, където се кръстосват;

4. в местата, където се отклоняват, при дължина на отклонението, по-голяма от 50 m, или в края на отклонението;

5. между съседни кабелни канали на отделни трансформатори с единици на трифазни групи трансформатори с мощност, по-голяма от 60 МVА.

Чл. 382. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 89 от 2014 г.) Кабелните тунели и канали се разпределят на участъци с дължина до 200 m със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост REI (EI) 90.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Вратите между отделните участъци се проектират така, че да се отварят двустранно и да са с огнеустойчивост EI 90, а входните врати да се отварят навън и да са с огнеустойчивост EI 45. Всички врати се предвиждат с устройства, които да ги държат в затворено положение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се за кабелни тунели и шахти, в които се предвиждат пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, огнеустойчивостта на конструктивните елементи да се намали на REI (EI) 45, а вратите между отделните участъци да се отварят едностранно.

(4) Проходими кабелни тунели и колектори се осигуряват с люкове за пожарогасене през 30 m по дължината им.

Чл. 383. За преминаването на кабелите през преградни стени и покрития, както и за въвеждането в електрически табла, командни пултове и др. се предвиждат метални тръби. Входните и изходните отвори между стените на тръбите и кабелите и пространството между тръбите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 384. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Не се разрешава полагането на силови и контролни кабели с изолация, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън Dса, Eca и Fса или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, в места с нагревни повърхности и в околна среда с температура, по-висока от 50 °С.

Чл. 385. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.).

Чл. 386. (1) Разрешава се полагането на кабелни линии по кабелни естакади на разстояние най-малко:

1. до стени на сгради с отвори - 4 m;

2. до зони с повишена пожарна опасност - 5 m.

(2) Кабелните естакади се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Естакадите, по които се полагат повече от 30 силови кабела, се разделят през не повече от 300 m с огнезащитна ивица (преграда) с широчина не по-малко от 1 m.

Чл. 387. (1) На естакади за технологични тръбопроводи за леснозапалими и горими течности, пари, газове и др. се разрешава да се полагат до 30 силови бронирани или небронирани кабела, положени в стоманени тръби, на разстояние от тръбопроводите най-малко 0,5 m.

(2) Разрешава се съвместното полагане на повече от 30 кабела и на тръбопроводи за ГГ и ЛЗТ по естакади и в галерии, при условие че:

1. кабелите са отделени от тръбопроводите с пожарозащитни хоризонтални прегради с огнеустойчивост EI 30, разположени на разстояние най-малко 0,05 m от най-долния и най-горния ред кабели, като преградите излизат извън габарита на кабелното трасе най-малко 0,5 m;

2. кабелите са хоризонтално отдалечени на разстояние най-малко 1,5 m от тръбопроводите и на разстояние най-малко 3 m от спирателната арматура, дренажните кранове, фланците, тръбопроводните отклонения и други подобни или са отделени с вертикални прегради, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI 30 и с височина, превишаваща с 0,1 m габарита на кабелното трасе.

Чл. 388. Разрешава се пресичането на кабелните естакади с технологични тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ, при условие че:

1. всички конструктивни елементи на естакадата са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост R 60;

2. кабелите са положени в стоманени тръби - при естакади с 15 кабела;

3. кабелите са положени в кабелна галерия, на височина най-малко 1,5 m от габаритите на естакадата с технологични тръбопроводи, и подът на кабелната естакада, която преминава под тръбопроводите, е изпълнен с отвори за изтичане на тежките газове - при естакади с повече от 15 кабела;

4. тръбопроводите в зоната на пресичането са без фланцови съединения, компенсатори, спирателна и друга арматура, а кабелите - без кабелни муфи;

5. разстоянието между кабелите и тръбопроводите е най-малко 0,5 m.

Чл. 389. (1) Хоризонталното разстояние от проводниците на въздушни линии за напрежение до 1000 V до сгради е най-малко 1,5 m от балкони, тераси и прозорци и най-малко 1 m от стени без отвори.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Не се разрешава въздушни линии с напрежение до 1000 V да преминават над сгради, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с изключение на отклоненията към захранваната сграда.

Чл. 390. Разстоянието от стълбовете на въздушни линии с напрежение до 1000 V до подземни газопроводи и тръбопроводи за горими и леснозапалими течности е най-малко 1 m. Разстоянието до пожароопасни и взривоопасни съоръжения се определя съгласно чл. 395.

Чл. 391. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Не се разрешава въздушни линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, да преминават над сгради с покривни конструкции или покривни покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, както и над помещения от категория Ф5А и Ф5Б, пожароопасни и взривоопасни външни съоръжения.

(2) Разрешава се преминаването на въздушни линии с напрежение, по-голямо от 1000 V, над сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от I и II степен на огнеустойчивост, при условие че разстоянието между въздушните линии и покрива на сградата е най-малко:

1. при въздушни линии с напрежение до 35 kV - 3 m;

2. при въздушни линии с напрежение 110 kV - 4 m;

3. при въздушни линии с напрежение 220 kV - 5 m.

(3) Не се разрешава въздушни линии с напрежение над 220 kV да преминават над сгради и съоръжения.

Чл. 392. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 89 от 2014 г.) Минималните разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии с напрежение над 1000 V, до сгради от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от III, IV и V степен на огнеустойчивост и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 се определят в съответствие с табл. 38.

Таблица 38 (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г. )

Чл. 393. Разстоянието от зони с повишена пожарна опасност и взривоопасни зони до оста на трасето на въздушни линии с напрежение над 1000 V е най-малко равно на 10 m от крайния проводник.

Чл. 394. (1) При успоредно преминаване на въздушни линии с напрежение над 1000 V или при пресичането им с подземни магистрални газопроводи за ГГ с налягане, по-високо от 1,2 МРа, и с подземни магистрални нефтопроводи и продуктопроводи минималното разстояние от фундамента на стълбовете на въздушните линии до тръбопроводите е, както следва:

1. за въздушни линии с напрежение до 35 kV - 5 m;

2. за въздушни линии с напрежение 110 kV и 220 kV- 10 m;

3. за въздушни линии с напрежение 400 kV - 15 m.

(2) Въздушни линии с напрежение над 1000 V се пресичат с надземни магистрални тръбопроводи за ГГ, ЛЗТ и ГТ под ъгъл, близък до 90°.

Чл. 395. (1) Не се разрешава преминаването на въздушни електрически линии, включително на телефонни или радиотранслационни мрежи, над резервоари за втечнени горими газове.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Хоризонталните разстояния от резервоари на групови инсталации за втечнени горими газове до въздушни електрически линии са най-малко равни на 1,5 пъти височината на стълбовете, а до въздушни телефонни и радиотранслационни мрежи - най-малко 2 m.

Чл. 396. Разстоянието от въздушни линии с напрежение над 1000 V до успоредно разположени надземни магистрални тръбопроводи за ГГ, ЛЗТ и ГТ е най-малко 50 m, но не по-малко от два пъти височината на стълба.

Чл. 397. Въздушни линии с напрежение над 1000 V се проектират на подветрената страна на нефтени и газови промишлени факли на разстояние най-малко 60 m от тях.