Строежи с атриуми и строежи с височина над 28 метра

Раздел I

Сгради с атриуми

Чл. 301. (1) При проектирането на сгради с атриум, приобщаващ три и повече етажни нива, се спазват изискванията по тази глава.

(2) Не се разрешава проектирането на атриуми в лечебни и здравни заведения.

Чл. 302. (1) Сградите с атриум се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) Покритията по стени, тавани и подове в обема на атриума и приобщеното към него пространство се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (А2fl).

Чл. 303. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Допуска се носещата конструкция на остъкления и други прозрачни покрития в покривната част на атриума да се изпълни с минимална огнеустойчивост R 30.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) Продуктите за рамки на прозорци по фасадите на атриума и за слънцезащитни приспособления са с клас по реакция на огън не по-нисък от В.

Чл. 304. (1) Остъкленията и другите прозрачни покрития в покривната част на атриума се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За остъкляване на стълбищните клетки и на панорамните асансьори към атриума се използват строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост най-малко E 30.

Чл. 305. Максималното разстояние от което и да е от местоположенията в атриума до входа в евакуационното стълбище или до крайния евакуационен изход не трябва да превишава 20 m при еднопосочни евакуационни маршрути и 40 m при два и повече маршрута, като се отчитат и изискванията за конкретния атриум.

Чл. 306. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Атриумите се проектират така, че да са директно достъпни отвън или през коридори или фоайета.

Чл. 307. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 308. (1) Пожарната безопасност на атриумите в зависимост от класа на функционална пожарна опасност на строежа, височината на атриума и вида на отделянето на атриума от съседните етажни площи се осигурява чрез:

1. автоматична пожароизвестителна инсталация в съседните на атриума етажи и в атриума;

2. автоматична пожарогасителна инсталация в съседните на атриума етажи;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вентилационна система за отвеждане на дим и топлина;

4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.);

5. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.);

6. системи за гласово уведомяване в строежа;

7. контролирано горимо натоварване в основата на атриума.

(2) Минималните изисквания за осигуряване на пожарната безопасност на сградите с атриум в зависимост от класа на функционална пожарна опасност на строежа, височината на атриума и вида на отделянето на атриума от съседните етажни площи са съгласно приложение № 11.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина в атриумите се проектират при спазване изискванията на приложение № 11 и на чл. 113, ал. 2, 3 и 4, чл. 114, ал. 2 и 3, чл. 115, чл. 116, ал. 2, 3 и 4, чл. 119, чл. 121, чл. 122, ал. 2, т. 3 и чл. 123, ал. 3, като:

1. приточните отвори за постъпване на въздух се разполагат равномерно при основата на атриума с височина от пода до горния край на отвора не повече от 2 m;

2. местата за подаване на чист въздух посредством приточна принудителна вентилация се проектират в съответствие с т. 1, като въздушната струя се насочва към пода в основата на атриума;

3. в случаите, когато се изисква осигуряване на принудителна вентилационна система за отвеждане на дима и топлината от всеки етаж, приточни отвори (или места за принудително подаване на чист въздух) се предвиждат и в покрива на атриума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато приточните отвори не могат да осигурят директно отвън чист въздух за атриума, се допуска въздухът да постъпва през фоайе, контактуващо с атмосферата (когато не се изисква отделяне на фоайето от атриума с пожарозащитни прегради), като отворите се разполагат съгласно ал. 3 и площта им е не по-малка от 1,5 пъти от изискваната площ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Височината на атриума се отчита от кота готов под в основата на атриума до кота готов под на най-високо разположения етаж, обединен от атриума.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Освен в случаите, предвидени в приложение № 11, сградите с атриуми се осигуряват с автоматична ПГИ, когато попадат в обхвата на приложение № 1.

Само за регистрирани потребители

Раздел II

Строежи с височина над 28 метра

Чл. 309. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За обезопасяването на строежи с височина над 28 m се спазват и изискванията по този раздел.

(2) При определяне на височината на строежите се спазват изискванията на чл. 24 ЗУТ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При разделяне на строежите на части по смисъла на чл. 12, ал. 1 изискванията на този раздел се прилагат само за частите от строежа с височина над 28 m.

Чл. 310. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите с височина над 28 m се категоризират по групи с цел степенуване на мерките за обезопасяването им, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от 28,01 до 50 m включително - I група;

2. от 50,01 до 75 m включително - II група;

3. от 75,01 до 125 m включително - III група;

4. над 125 m - IV група.

Чл. 311. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите с височина над 28 m се проектират от I степен на огнеустойчивост и с допустима застроена площ между брандмауерите в надземните етажи не повече от 2200 m2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вертикалните носещи елементи на строежите от IV група се изпълняват с огнеустойчивост REI 240 за носещи стени и R 240 за колони и рамки, а междуетажните конструкции - с огнеустойчивост не по-ниска от REI 120.

Чл. 312. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) В обемите на сгради с височина над 28 m не се разрешават производствени процеси от категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б.

(2) Разрешава се използването на горими газове за захранване на котелни помещения и на локални газови инсталации за кухненските трактове на ресторанти и заведения за обществено хранене при спазване изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.), на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г. и бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.), и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г. и бр. 46 от 2007 г.).

Чл. 313. (1) Не се разрешава проектирането на строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 с височина над 28 m.

(2) Допуска се проектирането на строежи по ал. 1 с височина до 50 m, при условие че:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът е разделен на две или повече безопасни зони, като евакуацията на хората при пожар се осъществява през открита въздушна зона към съседна безопасна зона и оразмеряването на зоните се извършва при спазване изискванията на чл. 46, ал. 2;

2. са предвидени две независими стълбища за евакуация, отделени от етажите с вход през открита въздушна зона, и асансьор за аварийно-спасителни дейности съгласно чл. 323.

Чл. 314. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф2.2, Ф3.2 и Ф3.4 за повече от 200 човека се разполагат на височина не по-голяма от петия надземен етаж.

(2) Разрешава се разполагане на помещенията по ал. 1 над петия надземен етаж в строежи от I и II група, при условие че е осигурен евакуационен път към съседна защитена зона на строежа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се разполагане на помещенията по ал. 1 над петия етаж за строежи от III и IV група, при условие че са осигурени поетажни входове през откритата въздушна зона в евакуационно стълбище или евакуационен път към съседна безопасна зона на строежа.

Чл. 315. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В подземните етажи на строежи с височина над 28 m се предвиждат гаражи (паркинги), изолирани от частите на строежа посредством стени и междуетажна конструкция от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и с минимална огнеустойчивост REI 240 (ЕI 240) и осигурени с необходимия брой евакуационни изходи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Стълбищата, ескалаторите и асансьорните шахти, свързващи подземни гаражи с етаж с директен изход на кота терен, се отделят от гаражите с пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.

(3) За свързването на гараж със стълбища и асансьорни шахти в части от строеж с височина над 28 m се предвиждат две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За отдимяване и топлоотвеждане при пожар в гаражи се спазват изискванията на глава девета.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.).

Чл. 316. (1) (Предишен текст на чл. 316, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В строежи с височина над 28 m се разрешава вграждането на сухи или с негорим пълнеж трансформатори, при условие че помещението е отделено със стени и междуетажни конструкции с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120 от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и със самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се вграждането на маслени трансформатори или трансформатори с друга горима охлаждаща изолационна течност с обща вместимост до 1000 kg течност, при условие че помещението е разположено на етаж с директен изход на кота терен и е отделено със стени и междуетажни конструкции с минимална огнеустойчивост REI (EI) 180 от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и със самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90. Под трансформаторите се предвижда маслоприемник съгласно чл. 357.

Чл. 317. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешават помещения на парни котли с работно налягане над 0,07 МРа, водогрейни котли с работна температура над 115 °С и складове за течни и газообразни горива в подземните етажи на строежи с височина над 28 m.

(2) На покривите се разрешава разполагането на котли с горими енергоносители, включително с природен газ, при спазване изискванията на наредбите по чл. 312, ал. 2 и при условие че необходимите количества горими енергоносители не се съхраняват или складират в сградите.

Чл. 318. (1) Всеки етаж (включително подземните етажи) в строежи с височина над 28 m се проектира с най-малко два евакуационни изхода.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектиране на едно евакуационно стълбище в строеж с височина над 28 m се разрешава в следните случаи:

1. за жилищни сгради и общежития или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от I група с площ до 500 m2;

2. за жилищни сгради и общежития или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от II група, при които евакуационното стълбище е отделено от етажите задължително с преход през открита въздушна зона и при спазване на условието по т. 1;

3. за сгради или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от I и II група, при условие че от всеки етаж е осигурен втори евакуационен изход през откритата въздушна зона към друга част от сградата или към друга сграда;

4. за сгради или за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от III и IV група с площ до 400 m2 и при спазване на изискванията по т. 2 и 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Коридори с дължина над 25 m се разделят със стени от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 30 за отделяне на единия от другия евакуационен маршрут.

(4) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Евакуационните стълбища от етажи, подовата конструкция на които е разположена на височина, по-голяма от 25 m от котата на средното ниво на прилежащия терен, се проектират с широчина на стълбищните рамена не по-малка от 1,35 m (по цялата височина на сградата, до нивото на терена).

Чл. 319. (1) Евакуационните стълбища в строежи с височина над 28 m се защитават срещу проникване на дим, топлина и токсични газове, както следва:

1. осигурява се незадимяемост съгласно чл. 325;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) осигурява се директна естествена осветеност на стълбището по смисъла на чл. 50, ал. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4 от I група стълбищата се изолират от подземните етажи посредством три последователни самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60, като едната от тях може да е врата на стълбището, а стълбищата, свързващи само подземни етажи с етажа с директен изход на кота терен, се изолират от подземните етажи посредством две последователни самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) за строежи от всички групи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1, за строежи от II, III и IV група от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 стълбищата се изолират от подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до подземния етаж се осъществява извън стълбището на частта от строежа с височина над 28 m (през самостоятелни стълбища);

5. асансьорните шахти се отделят от стълбищата посредством две последователни самозатварящи се димоуплътнени врати, като едната от тях може да е врата на асансьора;

6. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за всички строежи от II, III и IV група се предвижда изход към покрива, обезопасен за пребиваване на хора при пожар, както и за извършване на спасителни работи, включително с хеликоптер, при спазване изискванията на чл. 324.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) За строежи от I, II и III група се разрешава проектирането на вътрешни евакуационни стълбища при спазване на следните изисквания:

1. стълбищата са изолирани от полуподземния и подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25 или достъпът до полуподземния и подземните етажи се осъществява извън стълбището на частта от строежа с височина над 28 m (през самостоятелни стълбища);

2. стълбищата са изолирани от надземните етажи чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) За строежи от IV група се разрешава проектиране на вътрешни евакуационни стълбища, при условие че са предвидени поетажни входове през открита въздушна зона в евакуационното стълбище или стълбището е отделено от етажите посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно чл. 25. В този случай стените на стълбището към помещенията, в които има горими материали, се проектират с огнеустойчивост най-малко EI 180.

(4) За строежи от I и II група се разрешава остъкляване на стълбищата със стъклени блокчета, с армирано стъкло и със стъклопакети към коридори, вестибюли и преддверия.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., нова, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) За строежи от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища системите за повишено налягане (в пожарозащитните преддверия, стълбищата и асансьорните шахти), вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене от етажните евакуационни пътища (на етажа, на който е възникнал пожар), аварийното евакуационно осветление и системите за гласово уведомяване се задействат от автоматичната пожароизвестителна система.

Чл. 320. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Асансьорните шахти и машинните помещения на асансьори се проектират с плътни стени с минимален клас по реакция на огън А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 180.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За сгради с височина над 28 m (с изключение на жилищните сгради от I група с директно естествено осветено евакуационно стълбище) се проектира най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз достъп на спасителните екипи. Асансьорът се предвижда със специален пусков ключ така, че при възникване на пожар да може да бъде задействан от спасителните екипи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Асансьорите по ал. 2 за противопожарни и аварийно-спасителни цели се проектират при спазване изискванията на чл. 323.

Чл. 321. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Асансьорните шахти, достигащи до подземните етажи, се отделят посредством пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 (като едната врата може да е вратата на асансьора).

Чл. 322. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 пред вратите на асансьорните шахти се предвижда пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 323. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Асансьорите за противопожарни и аварийно-спасителни цели се проектират при спазване на следните изисквания:

1. електрозахранването на асансьора се предвижда както за потребител от първа категория;

2. осигуряват се преходи от асансьорната шахта (фоайето) към всички етажни нива през открита въздушна зона или през пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25;

3. асансьорната шахта се отделя от помещенията, в които има горими вещества и материали, посредством плътни стени без отвори с огнеустойчивост REI (EI) 240;

4. осигурява се достъп на спасителните екипи до асансьора от етажите с директни изходи на кота терен;

5. подземните етажи се изолират от асансьорната шахта посредством прегради без отвори с огнеустойчивост REI 240 или посредством две последователни пожарозащитни преддверия;

6. в кабината на асансьора се осигурява възможност за поместване на носилка.

Чл. 324. С оглед използване на покривите като авариен вариант (изход) за евакуация от сградата при пожар и за осъществяване на спасителни действия:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) последната междуетажна конструкция е с огнеустойчивост най-малко REI 120;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) се предвижда парапет с височина най-малко 1,4 m и откритите евакуационни стълби се свързват при възможност с покрива на друга част от сградата по смисъла на чл. 12, ал. 1 или с покрива на друга сграда.

Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За възпрепятстване проникването на дим и топлина в евакуационните стълбища и асансьорните шахти се:

1. изграждат входове в стълбище през открита въздушна зона (лоджия, тераса, галерия, проход) или се създава повишено налягане в пожарозащитните преддверия пред стълбищата, в самите стълбища, в преддверията пред асансьорните шахти и в самите асансьорни шахти - за строежи от III и IV група;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) спазват изискванията на чл. 319, ал. 2 и 3 - за строежи от всички групи с вътрешни евакуационни стълбища;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) създава повишено налягане в стълбищата и асансьорните шахти или в пожарозащитното преддверие пред стълбищата и асансьорните шахти на всеки етаж - за строежи от I и II група.

(2) За осигуряване на защита "вход през открита въздушна зона":

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) разстоянието между крайните части на изходната и входната врата е най-малко 0,90 m при обръщане на 180°;

2. разстоянието между крайните части на вратите е най-малко 4 m при обръщане на 90°;

3. разстоянието между крайните части на вратите е най-малко 6 m без промяна на посоката на движение;

4. (нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) отворите на разстояние, по-малко от 1,5 m от габаритите на зоната, се защитават чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30.

(3) За стълбища и асансьорни шахти, отделени от етажите посредством открити въздушни зони, не се предвиждат вентилационни системи за повишаване на налягането.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Откритите въздушни зони се обезопасяват с парапети с височина най-малко 1,4 m.

Чл. 326. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При оразмеряването на вентилационни системи за създаване на повишено налягане в стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия разликата в налягането между тях и съседните пространства (помещения, преддверия и коридори) е в границите от 20 до 80 Ра.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Оразмеряването на вентилационни системи по ал. 1 може да се извърши и при спазване изискванията на БДС EN 12101-6 "Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти".

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Задействането на вентилаторите за повишаване на налягането и за отдимяване се извършва от автоматична пожароизвестителна инсталация (когато такава е предвидена) и ръчно от стълбището на всеки етаж. В сгради без автоматични пожароизвестителни инсталации (жилищни сгради от I група) се предвиждат ръчни пускови бутони на стълбището на всеки етаж.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на защита срещу проникване на продукти на горенето местата на засмукване на въздух от вентилационните системи за повишаване на налягането се предвиждат в наветрената зона (фасадата) на разстояние, най-малко 3 m по-ниско от отверстието на системата за изхвърляне на дима, и на разстояние в хоризонтално направление, най-малко 5 m от отверстието.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За етажно подаване на въздух в стълбището, асансьорните шахти или пожарозащитното преддверие се проектират въздухопроводи от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, като отворите са в горната част на етажните нива. За асансьорите се допуска директно подаване на въздух в асансьорните шахти.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се подаването на въздух да се осъществява през етаж.

Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За етажните евакуационни пътища (коридори, холове и вестибюли) се проектират вентилационни системи за отвеждане на продуктите на горене с отвори в най-отдалечените от етажните входове към стълбищата части на хоризонтално разстояние един от друг не повече от 20 m и с височина (на долната им част) най-малко 0,2 m над горния край на вратите на етажното ниво. Вентилационните шахти или въздухопроводите за принудително засмукване на продуктите на горене от всеки етаж и за нагнетяване на свеж въздух се предвиждат с огнеустойчивост най-малко EI 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Системата за отвеждане на продуктите на горене се изпълнява при спазване на изискванията по чл. 326, ал. 3, при условие че клапаните могат да се отварят само на етажа, на който е възникнал пожар.

(4) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) Вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене се проектират механични с кратност 12 h-1 или естествени с площ на отворите 1 % от площта на коридора.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За компенсация на обема на отведените продукти на горене се проектира механична или естествена система за подаване на свеж въздух с кратност или площ на отворите съгласно ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Оразмеряването на вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене може да се извърши и при спазване изискванията на БДС EN 12101-6 "Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти".

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се да не се предвижда система за отдимяване на етажните евакуационни пътища в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност от I и II група при максимално разстояние от изхода на най-отдалеченото помещение до входа в пожарозащитно преддверие или евакуационно стълбище не повече от 8 m, както и в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 от I и II група с естествено осветени коридори (с остъкление с площ не по-малка от 5 % от площта на коридора).

Чл. 328. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да превишава:

1. при път за евакуация в една посока - 20 m;

2. при пътища за евакуация в две или повече посоки - 30 m.

(2) За защита на коридорите в еднопосочни евакуационни участъци се спазват изискванията по чл. 53, ал. 3.

Чл. 329. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) За строежи с височина над 28 m не се разрешава проектирането на преградни и други стени, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения в строежи с височина над 28 m се разрешава полагане на покритията с класове по реакция на огън по табл. 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Не се разрешава полагане на покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, върху стени и тавани по пътищата за евакуация, в помещения за повече от 100 човека и по подовете на евакуационните стълбища.

(4) За коридори, фоайета и помещения за повече от 100 човека се разрешава полагане на подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В и С.

Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 2 от 2016 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) По фасадите и покривите на строежи с височина над 28 m се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Допуска се по фасадите на строежи от всички групи, на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Ивиците се изпълняват с широчина най-малко 0,20 m и от продукти с минимален клас по реакция на огън А2. В участъка на цокъла на фасадите на строежи от всички групи на височина до 1 m от нивото на прилежащия терен се разрешава използване на топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с най-външен слой от клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите се защитават срещу външно разпространение на горенето при пожар по фасадата по един от начините, показани на фиг. 19, а именно:

1. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) посредством приобщена с междуетажната конструкция негорима ивица с височина най-малко 0,9 m и с огнеустойчивост най-малко EI 90;

2. посредством ивица с характеристиките на междуетажната конструкция, излизаща извън фасадата на разстояние най-малко 1,5 m;

3. чрез комбинация от начините по т. 1 и 2 (чрез тераса).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) При проектиране на двойни фасади се спазват изискванията на чл. 14, ал. 29.

(6) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) По фасадите и покривите на строежи с височина над 28 m не се допуска полагане на покрития с класове по реакция на огън B – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с изключение на топлоизолационните продукти по ал. 2.

(7) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 1 и 2 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm, както и класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.

(8) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.

Чл. 331. За стълбищни клетки на строежи с височина над 28 m не се разрешава проектиране на отвори на сметопроводи и на помещения в тях с изключение на случаите, когато в сградата са предвидени най-малко две защитени зони (с независими пътища за евакуация) и преходи между тях.

Чл. 332. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вертикалните комуникационни канали (шахти) се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60 от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и със защита на ревизионните отвори към шахтите с врати (капаци) с минимална огнеустойчивост EI 30.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За строежи с височина над 28 m се проектират пожароизвестителни системи съгласно приложение № 1.

Чл. 334. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Автоматична пожарогасителна инсталация се проектира за всички помещения (с изключение на санитарно-хигиенните помещения, вентилационните камери, бойлерните помещения и др.) в строежи с височина над 28 m съгласно приложение № 1.

Само за регистрирани потребители

Чл. 335. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на достъп до строежи с височина над 28 m (с пожарни автомеханични стълби или подемници) най-малко от едната страна на строежа се предвиждат площадка с размери най-малко 12,5 на 15,0 m, която се сигнализира, и път до нея с широчина най-малко 3,50 m. Откъм страната на площадката не се допуска разстоянието между ниската и високата част на строежа да е повече от 5 m.