Пътища за пожарогасителна и аварийно - спасителна дейност

Раздел I

Пътища за противопожарни цели

Чл. 27. (1) За противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите.

(2) Пътищата по ал. 1 се проектират сключени, с трайна настилка.

(3) Разрешават се задънени (тупикови) пожарни пътища, завършващи с площадка с размери най-малко 12 m х 12 m, разположени едностранно по цялата дължина на сгради и съоръжения с широчина до 30 m и дължина до 120 m и двустранно - за сгради и съоръжения с широчина от 30 m до 60 m и дължина до 120 m.

(4) Пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 3,5 m. За строежи от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б със застроена площ, по-голяма от 500 m2, пожарните пътища се проектират с широчина най-малко 6 m.

(5) Външният габаритен радиус на пътя при завой е не по-малък от 10,5 m.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират двустранно през 10 коловоза.

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изискванията по предходните алинеи не се отнасят за пирсове по чл. 565.

Чл. 28. Проходите за преминаване на пожарните автомобили през сградите и съоръженията се проектират с широчина най-малко 4 m и с височина най-малко 4,5 m.

Чл. 29. Пътищата към водоизточниците, които се използват за водоснабдяване за пожарогасене, се проектират при водоизточника с обход или с площадка с размери най-малко 12 m на 12 m.

Раздел II

Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности

Чл. 30. (1) Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират във всички сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5, с височина на кота корниз, по-голяма от 10 m, както следва:

1. за сгради с височина до 20 m - вертикални, с широчина 0,6 m;

2. за сгради с височина над 20 m - наклонени под ъгъл не по-голям от 80°, с широчина 0,7 m и с междинни площадки на разстояние не повече от 8 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират до покрива им, както и за преодоляване на разлики над 2 m в котите на плоски покриви.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между пожарните стълби по периметъра на сградата е не повече от 200 m.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) До пожарната стълба по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола, с изводи за всеки етаж и на покрива на сградата, със спирателна арматура и със съединители "щорц". Пожарните стълби се предвиждат на разстояние 2 m от нивото на проектната кота на прилежащия терен.