Гаражи

Чл. 656. (1) Степента на огнеустойчивост на гаражите в зависимост от полезната им площ се определя по таблица 71.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на самостоятелни гаражи от пожаронезащитени стоманени конструкции се спазват следните изисквания:

1. максимален брой на етажите - 3;

2. максимална етажна площ - 1000 m2;

3. четиристранно разкрити ограждащи стени с площ на отворите във вертикалните стени на етажа не по-малко от 90 % от площта на околната повърхност на етажа;

4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.);

5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) стълбищната клетка се отделя от обема на гаража със стени с огнеустойчивост REI (EI) 90 и с огнеустойчиви самозатварящи се врати с огнеустойчивост ЕI 60.

Чл. 657. Гаражите с повече от един надземен етаж и подземните гаражи се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

Чл. 658. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Гаражите се разделят чрез стени с огнеустойчивост EI 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90 на полезни площи, както следва:

1. отворени гаражи - до 7000 m2;

2. затворени гаражи - до 5000 m2.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Автоматичните гаражи се разделят на пожарни сектори с брутен обем до 6000 m3.

Чл. 659. (1) Гаражите се проектират с рампи на всеки етаж в зависимост от полезната площ на гаража, както следва:

1. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) до 1200 m2 - една еднолентова рампа;

2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от 1200 до 2000 m2 - най-малко една двулентова рампа;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) от 2000 до 8000 m2 - най-малко една двулентова и една еднолентова рампа, които се разполагат разсредоточено;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) над 8000 m2 - най-малко две двулентови рампи, които се разполагат разсредоточено.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) Разрешава се проектиране на гаражи без рампите по ал. 1, ако се предвидят постоянно работещи асансьори за вертикално и хоризонтално пренасяне на автомобилите, захранени от два взаимнонезависими електрически източника. Всеки асансьор в стационарната шахта се предвижда да обслужва до 100, а в подвижната шахта - до 200 автомобила.

Чл. 660. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) От всеки етаж на гараж се осигурява необходимият съгласно чл. 42 брой евакуационни изходи, водещи непосредствено навън или в евакуационни стълбища.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Евакуационните изходи трябва да са достъпни, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вратите между секторите по чл. 658 са затворени;

2. вратите за евакуация, отделящи рампите, са затворени.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Максималният брой на хората в гаражите се определя съгласно чл. 36.

Чл. 661. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Когато рампите в гаражите се предвиждат за евакуация на пребиваващите, се проектира тротоар с широчина най-малко 0,9 m и разположен по-високо от пътните ленти или отделен от тях с парапет.

Чл. 662. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато гаражите се разполагат в сгради с друго предназначение (с изключение на тези от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.4), те се отделят от съседните помещения посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 120 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост ЕI 90.

Чл. 663. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В гаражите се предвиждат вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината при спазване изискванията на глава девета.

Чл. 664. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) Когато затворен гараж в строеж от клас по функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен и за паркиране на МПС с автомобилна газова уредба, се проектират зони за МПС с газови уредби. Зоните се осигуряват с газсигнализаторна система, която включва аварийна вентилационна инсталация при достигане на не повече от 10 % от стойността на ДЕГ на възможната експлозивоопасна смес.

Чл. 665. (1) Гариране и паркиране на автобуси и камиони се предвижда на групи по 80 автобуса или камиона и на подгрупи по 20 автобуса или камиона.

(2) Разстоянието между отделните групи по ал. 1 е най-малко 15 m, между подгрупите - най-малко 6 m, а между отделните автобуси или камиони в подгрупата - най-малко 2 m.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Пасивни мерки" са мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

2. "Активни мерки" са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

3. "Гаражи" са сгради или части от тях, предназначени за паркиране на МПС.

4. "Отворени гаражи" са гаражи, при които:

а) (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една втора от общата площ на всички външни стени и разстоянието между стените е не по-голямо от 70 метра;

б) две от съседните им стени са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 метра;

в) (нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) най-малко в три от стените има отвори с площ не по-малка от две трети от общата площ на всички външни стени.

5. "Затворени гаражи" са гаражи, които не отговарят на изискванията за отворени гаражи.

6. "Автоматични гаражи" са гаражи без движение на хора, в които моторните превозни средства се транспортират от входа на гаража до местата за паркиране и от там до изхода с механични транспортни инсталации.

7. (Отм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.).

8. "Полезна площ на гаража" е сумата от всички площи на местата за паркиране и площи за движение на моторни превозни средства и хора.

9. "Евакуационен участък" е част от евакуационния път, при който няма промяна на широчината на пътя, вида на пътя (хоризонтален-наклонен и обратно) и броя на евакуиращите се.

10. "Лесноразрушаващи се строителни елементи" са елементи на сградата, които се разрушават при налягане не по-голямо от 0,5 kРа.

11. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Преместваеми обекти с гъвкаво покритие" са преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по смисъла на чл. 56 ЗУТ (предназначени за циркове, представления, заседания, празненства, спортни дейности и др.), които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.

12. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Димоуплътнени врати" са врати с разстояние между вратата и касата най-много 2 mm и между вратата и пода най-много 4 mm или димозащитни врати с класификация за пропускане на дим sa или sm съгласно БДС EN 13501-2.

13. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Димен участък" е пространството, заключено между горната повърхност на димния резервоар и проекцията върху пода на вертикалните прегради, обособяващи димния резервоар.

14. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Безпрозоречно помещение" е помещение със стенно прозоречно или покривно остъкление с площ, по-малка от 5 % от площта на пода, или с дълбочина на помещението повече от 30 m, измерена от прозоречните отвори.

15. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Площадков водопровод" е външен водопровод, предназначен за провеждане на необходимите водни количества за пожарогасене или за съвместно провеждане на водните количества за пожарогасене и на водните количества за питейно-битови и/или производствени нужди на територията на частен, държавен или общински имот.

16. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Експлозивна атмосфера" е смес с въздух при атмосферни условия на запалими вещества под формата на газ, пара, прах или летящи частици, която след възпламеняване поддържа разпространението на горенето.

17. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Потенциално експлозивна атмосфера" е атмосферата, която може да стане експлозивна вследствие на местни и експлоатационни условия.

18. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Горим прах" са фино отделени твърди частици, 500 ?m или по-малки по номинален размер, които могат да бъдат суспендирани във въздуха, могат да се утаяват в атмосферата под въздействие на собствената си тежест и да горят или тлеят и могат да оформят експлозивни смеси с въздуха при атмосферно налягане и нормална температура.

19. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Летящи частици" са твърди частици, включително нишки, по-големи от 500 ?m по номинален размер, които могат да се суспендират във въздуха и да се утаяват от атмосферата под въздействие на собствената си тежест.

20. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Долна експлозивна граница" е концентрация във въздуха при атмосферни условия на запалими вещества под формата на газ, пара, прах или летящи частици, под която не се образува експлозивна атмосфера.

21. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Експлозивоопасни вещества" са газове, пари, прахове или летящи частици, които могат да образуват експлозивна атмосфера.

22. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Високостелажен склад" е склад, в който последното стелажно ниво е разположено на височина над 5,5 m от пода или височината на складиране е по-голяма от 7 m.

23. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) "Навес" е съоръжение, което отговаря най-малко на едно от следните условия:

а) (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) най-малко в три от стените има отвори с площ не по-малка от две трети от общата площ на външните стени, или

б) (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) в две от срещуположните външни стени има отвори с площ не по-малка от една втора от общата площ на външните стени и разстоянието между стените е не по-голямо от 70 метра, или

в) две от съседните му стени са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 m.

24. (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) "Кислородна станция" е инсталация за разделяне на въздуха по криогенен или некриогенен метод.

25. (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) "Вътрешно евакуационно стълбище" е евакуационно стълбище, за което не е осигурена естествена осветеност с минимална площ на фасадното остъкление на всеки надземен етаж, по-голяма от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка.

26. (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) "Територия на автоснабдителна станция" е площта на поземления имот, в който са разположени съоръженията и обслужващата сграда на автоснабдителната станция.

27. (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) "Автоснабдителна станция за собствени нужди" е автоснабдителна станция, предназначена за зареждане с горива на МПС от конкретния обект, разположен на територията на автоснабдителната станция.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 69 от 2014 г., в сила от 19.08.2014 г.) Наредбата се издава на основание чл. 125, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Директорът на ГДПБЗН - МВР определя със заповед правилата за работа на експертния съвет по чл. 7.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от органите за държавен противопожарен контрол съгласно ЗМВР и от контролните органи по реда на ЗУТ.

§ 5. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ, на ЗМВР и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) Указания по прилагане на наредбата дава директорът на ГДПБЗН - МВР, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 7. (Отм. с Решение № 13641 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 101 от 2010 г.).

§ 8. Тази наредба отменя Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1994 г.).

§ 9. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 10. В чл. 3 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

"5. част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;".

2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.

————————————————————————————————