Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения от клас на функционална пожарна опасност Ф5

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 398. Строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се изпълняват при спазване на изискванията по част първа.

Чл. 399. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Категорията по пожарна опасност на сградите или на части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се определя съгласно таблица 2.

Само за регистрирани потребители

Чл. 400. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф5 има помещения с различна категория по пожарна опасност, те се категоризират, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) се приравнява към категория Ф5А, ако сумарната площ на помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А в него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m2;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5А, ако общата площ на помещенията от категория Ф5А не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m2) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) строежът не се приравнява към категория Ф5А;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б в него е повече от 5 % от площта на всички помещения или повече от 200 m2;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Б, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А и Ф5Б не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 1000 m2) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) строежът не се приравнява към категория Ф5А или Ф5Б;

б) (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в него е повече от 5 % (или 10 % - ако в сградата или частта няма помещения от категории Ф5А и Ф5Б) от площта на всички помещения;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В, ако общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 3500 m2) и ако тези помещения са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

7. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако са изпълнени едновременно следните две условия:

а) строежът не се приравнява към категория Ф5А, Ф5Б или Ф5В;

б) сумарната площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в него е повече от 5 % от площта на всички помещения;

8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) може да не се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Г, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

а) строежът не е приравнен към категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В по т. 1 – 7 и в него няма помещения от категория Ф5Г;

б) общата площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г не превишава 25 % от площта на всички помещения (и не повече от 5000 m2) и помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В са оборудвани с инсталации за автоматично пожарогасене;

9. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) строежът (или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1) се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5Д, когато изискванията по т. 1 - 8 не могат да бъдат спазени.

Чл. 401. (1) Строежите с производства от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 402. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите и помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с лесноразрушаващи се строителни елементи с площ 0,05 m2 (за сгради и помещения от категория по пожарна опасност Ф5А) и 0,03 m2 (за сгради и помещения от категория по пожарна опасност Ф5Б) на 1 m3 от обема на помещението. Такива отвори се предвиждат и по стените на всеки етаж, когато по технологични изисквания се налага сградите да бъдат с два и повече етажа.

(2) При сгради с покриви, проектирани като лесноразрушаващи се строителни елементи, изчислителното натоварване не трябва да превишава 1,2 kРа.

Чл. 403. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 404. (1) Допускат се производства от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б в помещения на сгради с друго предназначение в зависимост от технологичния процес, както следва:

1. в едноетажни сгради - в помещения с най-малко една външна стена;

2. в сгради с два и повече етажа - в най-горния етаж - при междуетажни конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допускат се производства в помещенията по ал. 1, т. 2 и в по-долните етажи на многоетажни сгради или в средните секции на едноетажни сгради, при условие че сградите са остъклени по подходящ начин. За едноетажни сгради се предвиждат леки покриви при спазване изискванията на чл. 402, ал. 1.

Чл. 405. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията между сградите и съоръженията от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, както и разстоянията между тези и съседни сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 в зависимост от степента на огнеустойчивост и категорията по пожарна опасност на сградите се определят съгласно таблица 39.

(2) При определяне на разстоянията по ал. 1 сградите от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) При определяне на разстоянието между сградите и съоръженията се отчита разстоянието между най-близките им външни стени. Разстоянието може да се увеличава, като се отчита размерът на изпъкналите елементи на сградите, при условие че елементите са изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън D – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(4) Разстоянията по ал. 1 се отнасят и за успоредните крила на П-образни сгради, ако площта им превишава допустимата площ съгласно таблица 6.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При определяне на разстоянията по ал. 1 сградите с незащитени стоманени конструкции, както и съоръженията се приравняват към IV степен на огнеустойчивост.

Чл. 406. Минималните разстояния между сградите не се нормират, ако:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) площта на две и повече сгради не превишава допустимата площ между брандмауерите, като се имат предвид най-пожароопасното производство и сградата с най-ниска степен на огнеустойчивост (в случай че застроената й площ е до 50 % от допустимата за такива сгради), или

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) сградите са разделени с брандмауер при спазване изискванията на чл. 19 и 20, или;

3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., отм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.);

4. сградите са оборудвани с автоматични пожарогасителни инсталации.

Чл. 407. Не се допуска в подземните етажи на сградите да се предвиждат производства и складове от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

Раздел II

Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 408. (1) Минималните разстояния от сгради на закрити технологични инсталации до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно таблица 39.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Минималните разстояния от открити и технологични инсталации навесен тип до сгради и съоръжения, разположени на територията на строежа, се определят съгласно таблица 40.

Само за регистрирани потребители

Чл. 409. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Строежите за преработка на нефт, нефтопродукти и втечнени горими газове, проектирани на разстояние до 200 m от бреговете на реки, се разполагат на разстояние от съседни населени места, пристани, корабостроителни предприятия, заливи - стоянки на кораби, мостове и други подобни, както следва: най-малко 300 m - по течението на реката, или 600 m - срещу течението на реката.

(2) Строежите по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 50 m от горски масиви с иглолистни дървета и на разстояние най-малко 20 m от горски масиви с широколистни дървета.

Чл. 410. Общата вместимост на междинните резервоари в района на производствените инсталации и съоръжения се предвижда за:

1. 24-часов запас, но не повече от 3000 m3 - в приемно-междинните резервоари за втечнени горими газове;

2. 48-часов запас, но не повече от 20 000 m3 - в приемно-междинните резервоари за ЛЗТ и ГТ.

Чл. 411. (1) Горимите газове се съхраняват в хоризонтални приемно-междинни резервоари с максимален единичен обем до 200 m3 или в сферични резервоари с максимален единичен обем до 600 m3, а леснозапалимите и горимите течности - в резервоари с единичен обем до 3000 m3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Приемно-междинните резервоари за ГГ с общ обем до 1000 m3 (за хоризонталните резервоари) и с обем до 600 m3 (за сферичните резервоари) се проектират в един блок.

Чл. 412. (1) Площадките на производствените инсталации, резервоарните паркове и естакадите се проектират на кота с 0,3 m по-ниско от котата на пътищата в района на съоръженията.

(2) По-високи коти от котите по ал. 1 се допускат по изключение, при положение че пътищата са защитени (чрез канавки, отвеждащи канали, земни насипи и др.) срещу заливане с леснозапалими и горими течности.

(3) При надземно пресичане на заводски пътища със съоръжения (тръбопроводи, естакади, галерии и др.) светлата височина от платното на пътя до съоръженията е най-малко 5,5 m.

Чл. 413. (1) Вътрешнозаводските пътища се проектират на разстояние от 5 до 35 m от технологичните инсталации, като се осигурява достъп до тях.

(2) Пътните съоръжения и мостове се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 414. (1) Колоните на стоманени етажерки за ГГ, ЛЗТ и ГТ, както и колоните на стоманените конструкции, върху които са разположени технологични апарати и съоръжения в производствените сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, се проектират с огнеустойчивост R60, а хоризонталните носещи елементи - с огнеустойчивост R30.

(2) Площадките под етажерките се проектират с околовръстен борд с височина най-малко 0,3 m или със затворена канавка на разстояние най-малко 0,5 m от изпъкващите части на етажерката.

(3) Апаратите, съдържащи леснозапалими и горими течности и втечнени горими газове, се монтират на плътни негорими площадки, оградени с борд с височина най-малко 0,15 m.

Чл. 415. Не се изпълнява огнезащита на стоманените етажерки и на стоманени конструкции в сградите, върху които е разположена апаратурата, при условие че са предвидени автоматични пожарогасителни инсталации.

Чл. 416. Площадките под апаратите и съоръженията се проектират с наклони за осигуряване на отвеждането на разлетите продукти в промишлената канализация и с приспособления за измиване.

Чл. 417. (1) За инсталациите за електрообезводняване и електрообезсолявяне на нефт се допускат електродехидратори на групи с обща вместимост до 2400 m3.

(2) Разстоянието между електродехидраторите е равно най-малко на диаметъра им, между групите електродехидратори - най-малко два диаметъра, но не по-малко от 10 m, а разстоянието до сградите и инсталациите - не по-малко от 15 m. Групата електродехидратори се проектира в обваловка с обем, изчислен за поемане вместимостта на най-големия електродехидратор.

Чл. 418. Тръбните пещи за нефт, нефтопродукти и горими газове се предвиждат с инсталации за продухване на серпентините с пара и се ограждат с парни завеси.

Чл. 419. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Помещенията на експлозивноопасни помпени и компресорни станции се проектират отделени помежду им и от други помещения със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI (REI) 180 и със самостоятелни изходи навън.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводите през стените, се уплътняват при спазване на изискванията по чл. 17.

Чл. 420. Пещите и апаратурите на технологичните инсталации, работещи под налягане, се предвиждат с приспособления за освобождаването им от продуктите в аварийни резервоари, които се изчисляват така, че да поемат вместимостта на най-големия апарат.

Чл. 421. (1) Разстоянието от строежите от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 до аварийните резервоари се приема както за технологично оборудване, разположено извън сградата, съгласно табл. 40 и 41.

(2) Разстоянието от апаратурата на външните инсталации до аварийните резервоари не се нормира, като резервоарите се разполагат извън габаритите на етажерките.

Чл. 422. Температурата на всички тъмни и вискозни нефтопродукти, постъпващи през хладниците в резервоарите за съхраняване, е не повече от 130 °С.

Чл. 423. Факелът за открито изгаряне на изхвърления газ се проектира при спазване на следните изисквания:

1. територията около вертикалната тръба на факела с радиус 50 m се подравнява и огражда с телена или с друг вид негорима ограда;

2. газопроводите от инсталацията до вертикалната тръба на факела се предвиждат върху подпори, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с приспособления срещу попадането на кондензат във вертикалната тръба, с огнепреградител и с байпасна линия с огнепреградител;

3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вертикалната тръба на факела се оборудва с електрическа запалка, командвана извън оградата на факела.

Чл. 424. (1) Минималните разстояния между апаратите и съоръженията на отделностоящите и комбинираните външни технологични инсталации на предприятията се определят съгласно табл. 41.

(2) Разстоянието от единични апарати и съоръжения, свързани технологично и разположени до сгради с плътни стени, е най-малко 2 m, а до стени с отвори - най-малко 4 m.

(3) Допуска се разстоянието между апаратите и съоръженията в полузаводски опитни инсталации с мощност до 60 000 тона годишно да се намалява до два пъти.

(4) Разстоянието от групи дехидратори с обща вместимост 2400 m3 на обезсолителните инсталации до сградите, обслужващи електродехидраторите, е най-малко 20 m.

(5) Разстоянията между отделните блокове от апарати (реакторен, пещен, ректификационен и др.) се приемат с 50 % по-големи от тези в таблица 41.

Само за регистрирани потребители

Чл. 425. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от апарати и съоръжения, работещи с ГТ, ГГ и ЛЗТ, разположени в помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф.5, са, както следва:

1. до носещи стени и конструкции - 1 m;

2. до съседни апарати и съоръжения - 0,8 m, като до всеки апарат се осигурява достъп чрез проход с широчина най-малко 1,5 m.

Чл. 426. Разстоянието на сондажите при нефто-газодобиването от електропроводи за високо напрежение, въжени линии, пътища, производствени, жилищни и други подобни сгради и помещения е най-малко равно на височината на сондажната кула.

Чл. 427. (1) Сондажните кули и машинните помещения се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Те се разполагат на разстояние от съседните сондажни кули най-малко равно на височината на по-високата кула.

(2) Разрешава се изпълнението на обшивките на кулите от строителни продукти с клас по реакция на огън B и C.

Чл. 428. Газокондензаторните уредби за изпитване на сондажите се разполагат на разстояние 100 m от сондажа, а газовият факел - на разстояние 20 m от сондажа. Теренът в непосредствена близост до уредбата и факелното устройство (в радиус 60 m) се почиства от горими материали.

Чл. 429. Разстоянията между сградите и съоръженията на сондажните устройства, както и между съседни сгради и съоръжения се определят съгласно таблица 42.

Само за регистрирани потребители

Раздел III

Комуникационни съоръжения (галерии, естакади, асансьори и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 430. Носещите елементи на галериите и естакадите за транспортиране на ЛЗТ и ГТ, газове, прахове, сено, слама, памук, стърготини и други горими материали се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Вертикалните елементи се изпълняват с огнеустойчивост R60, а хоризонталните елементи - с огнеустойчивост R30.

Чл. 431. (1) В галериите и естакадите не се допуска съвместно прокарване на тръбопроводи за течности и газове, при смесването на които може да възникне взрив или пожар.

(2) Газопроводите се защитават срещу въздействието на топлина, когато са проектирани съвместно с топлопроводи.

Чл. 432. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Раздел IV

Технологични тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 433. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Технологичните тръбопроводи се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За изграждането на подземни и подводни тръбопроводи се разрешава използването на строителни продукти с клас по реакция на огън, различен от А1 и А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Носещите елементи на надземните технологични тръбопроводи се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Вертикалните елементи се изпълняват с огнеустойчивост R60, а хоризонталните елементи - с огнеустойчивост R30.

(3) Минималните разстояния от тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ до сгради и съоръжения се определят по таблица 43.

Само за регистрирани потребители

Чл. 434. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от тръбопроводи за транспортиране на природен газ или пропан-бутан до съседни сгради и съоръжения се определят по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

Чл. 435. (1) Не се допуска преминаването на транзитни технологични тръбопроводи под, над и през сгради, съоръжения и инсталации.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за уравнителни и дихателни тръбопроводи.

Чл. 436. (1) Каналите за тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ, вкл. плочите за покриването им, се изграждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. През всеки 80 m се предвижда чакълен или пясъчен огнепреградител с дължина най-малко 4 m и с наклон към шахтите.

(2) Не се допуска изграждането на канали за полагане на технологични тръбопроводи в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б. В случаите, когато изграждането на канали за полагане на технологични тръбопроводи в тези помещения се налага по технологични съображения, се предвижда постоянно действаща вентилация.

Чл. 437. (1) Шибърите на тръбопроводите в подземни канали се проектират в шахти, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Шибърите се отделят от каналите със стени без отвори, изпълнени от същите продукти, с огнеустойчивост EI 60.

(2) За основните шибъри на приемно-предавателните тръбопроводи, разположени непосредствено до резервоарите, за шибърите на тръбопроводните отклонения към резервоарите и за шибърите, които са на разстояние до 50 % от диаметъра на резервоара, се допуска изискването по ал. 1 да не бъде спазено.

(3) Непосредствено до подземните резервоари може да се предвиждат шибърни възли, вкл. възли за превключване на помпи.

Чл. 438. (1) При подземно пресичане с железопътни линии тръбопроводите се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане към оста на железопътната линия е не по-малък от 60°.

(2) Краищата на предпазните кожуси се проектират на разстояние най-малко 3 m от най-близката релса.

Чл. 439. (1) При подземно пресичане с автомобилни пътища тръбопроводите се полагат в предпазни кожуси от тръби или в канали, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Ъгълът на пресичане е не по-малък от 60° към оста на пътя.

(2) Краищата на кожусите се проектират на разстояние най-малко 2 m от края на пътното платно.

Чл. 440. При въздушно пресичане на газопроводи с железопътни линии и автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа и улици се спазват изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Чл. 441. Не се допуска в местата на пресичането на тръбопроводите за ЛЗТ, ГТ и ГГ с железопътни линии и автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа да се предвиждат шибъри, водосъбиратели, салникови компенсатори, фланцови и други подобни монтажни възли.

Чл. 442. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на многоетажни технологични естакади за тръбопроводи същите се разполагат в зависимост от физико-химичните свойства и температурата на транспортираните по тях флуиди, като:

1. тръбопроводите с агресивни среди се разполагат на най-долния хоризонтален ред;

2. ацетиленопроводите се разполагат в краищата на най-горния хоризонтален ред;

3. кислородопроводите при съвместно полагане с тръбопроводи за масло и продукти, предизвикващи взрив при взаимодействие с кислорода, се разполагат на противоположните страни на хоризонталните редове;

4. неизолираните тръбопроводи за втечнени газове и тръбопроводите, транспортиращи горещи продукти, се разполагат на противоположните страни на естакадата.

Чл. 443. При проектирането на технологични естакади между две технологични инсталации разстоянието от естакадата до обслужваната от нея инсталация не се нормира. Разстоянието до другата инсталация е най-малко 5 m.

Чл. 444. По дължината на технологичните естакади се предвиждат стълби, които се разполагат на разстояние една от друга до 300 m.

Чл. 445. Над технологичните тръбопроводи (с изключение на подземните тръбопроводи), преминаващи под въздушни електрически линии, открити естакади за твърди материали или въжени линии, се предвиждат защитни съоръжения, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Защитните съоръжения са на разстояние най-малко 5 m от габарита на технологичните съоръжения.

Чл. 446. На тръбопроводите преди въвеждането им в помещенията се предвижда спирателна арматура.

Чл. 447. Аварийните тръбопроводи на технологичните инсталации към аварийните резервоари се проектират с постоянен едностранен наклон, с технологично възможните минимални отклонения и без спирателна арматура по цялата им дължина с изключение на задвижките, монтирани на отклоненията към апаратите.

Чл. 448. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска технологичните тръбопроводи за транспортиране на ЛЗТ, ГТ и ГГ да преминават през обслужващи сгради, разпределителни устройства, помещения за електрически съоръжения, помещения за контролноизмервателни прибори и автоматика и помещения за вентилационни камери.

Чл. 449. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) Топлоизолацията на тръбопроводите за ЛЗТ, ГТ и ГГ се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Топлоизолацията на тръбопроводите за ЛЗТ, ГТ и ГГ, разположени извън сградите, в откритите инсталации и съоръжения, може да се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън BL или СL, като през 50 m тя се прекъсва със зони с дължина най-малко 3 m, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.

Раздел V

Помпени станции за ЛЗТ И ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 450. (1) Помпените станции за ЛЗТ и ГТ се проектират в самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) Разрешава се проектиране на помпени станции на първия етаж в сгради от I и II степен на огнеустойчивост от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1. Помпените станции се отделят с пожарозащитни стени от съседните помещения.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се разрешава общозаводските помпени станции и станциите на складове от I категория за ЛЗТ и ГТ да се встрояват или пристрояват към сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1.

(4) Разрешава се разполагането на помпени станции под навеси, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без необходимата степен на огнеустойчивост по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се пристрояване към калканните стени на помпени станции с огнеустойчивост REI (EI) 120 на въздушни и амонячни компресорни, трансформаторни постове с напрежение до 10 kV и помещения за електрически и контролни прибори при спазване на изискванията по чл. 291, както и на битови и санитарно-хигиенни помещения за персонала, обслужващ помпените станции.

(6) Разрешава се разполагане на помпени станции на открити площадки. Помпените станции, разположени на открито и оборудвани с не повече от две помпи, се считат за технологични съоръжения, поради което изискванията на този раздел не се отнасят за тях.

Чл. 451. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Подовете на помпените станции се изпълняват от непроницаеми продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 452. (1) Помещенията (отделенията) на помпените станции се проектират с дължина не по-голяма от 90 m. Помещенията с по-големи дължини се разделят със стени с огнеустойчивост REI (EI) 60, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помпите за горещи продукти с температура, по-висока от 250 °С, се отделят от помпите за ненагрети продукти със стена с огнеустойчивост REI (EI) 60, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Всички отвори в стените на помещенията, през които преминават тръбопроводи, се уплътняват при спазване изискванията на чл. 17.

Чл. 453. Разрешава се помпите за ЛЗТ да се задвижват от двигатели с вътрешно горене и от електрически двигатели в нормално изпълнение, при условие че са устроени в самостоятелни помещения, отделени със стени с огнеустойчивост REI (EI) 90, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Помпите се задвижват посредством вал със салниково уплътнение през стената.

Чл. 454. Допуска се проектирането на помпи под технологичните етажерки, в случай че се предвижда дистанционното им спиране от безопасно място извън етажерката. За прекратяване подаването на ЛЗТ и ГТ тръбопроводите се предвиждат с допълнителна спирателна арматура на разстояние от 15 до 50 m от помпите.

Чл. 455. (1) За всички тръбопроводи, свързващи технологичната апаратура с помпите, се предвижда допълнителна спирателна арматура, която се разполага извън помпените станции на разстояние от 3 до 50 m от стените с отвори на помпената станция и други сгради и съоръжения.

(2) Разрешава се проектиране на спирателна арматура в непосредствена близост до стените без отвори на сградите, вкл. помпените станции (с изключение на стените, през които преминават тръбопроводите).

(3) Не се изисква допълнителна спирателна арматура при наличие на спирателна арматура непосредствено до апарати, разположени до помпените станции на разстояние не по-голямо от 50 m.

Чл. 456. Пристройки за разполагане на спирателната арматура за помпената станция се отделят от помпената станция с пожарозащитна стена без отвори (с изключение на стените, през които преминават тръбопроводите) и се осигуряват със самостоятелен изход навън.

Чл. 457. Допуска се спирателните арматури в помпени станции за суровина и готова продукция при брой на основните работни помпи не повече от 6 за ЛЗТ и 10 за ГТ да се проектират в едно помещение заедно с помпите. В местата на разполагане на спирателната арматура се предвижда канавка за отвеждане на течностите в промишлената канализационна система посредством хидравличен затвор. Когато няма възможност за изпускане на течностите в промишлената канализационна система, се предвижда събирателна закрита шахта за изпомпване на течността.

Чл. 458. (1) За транспортиране на ЛЗТ и ГТ под налягане се използва инертен газ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се употребата на сгъстен въздух за транспортиране на ЛЗТ и ГТ от съдове с вместимост до 0,2 m3.

Чл. 459. В помещенията за разходните съдове се допуска разполагане на резервоари за събиране на отработеното картерно масло с вместимост, която не превишава общата вместимост на картерите на най-голямата машина и двигателя й.

Раздел VI

Компресорни станции за горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 460. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите за тръбопроводи, които свързват машинната зала на компресорни за ГГ с други помещения, се проектират газоуплътнени.

Чл. 461. За газови и въздушни компресорни не се допуска проектиране на апаратури, които не са свързани с компресорите.

Чл. 462. (1) Сборните газови колектори за засмукване и нагнетяване се проектират извън сградите, с изключение на случаите, когато по технологични причини се налага да бъдат разположени в помещение (когато е възможно отделяне и замръзване на кондензата и др.).

(2) За изключване на всеки агрегат от сборния газов колектор на смукателните и нагнетателните тръбопроводи се предвижда спирателна арматура.

Чл. 463. Газопроводите, свързващи компресорите с другите цехове, се проектират с допълнителна спирателна арматура извън станцията за бързо изключване на агрегатите от външната мрежа при спазване на изискванията по чл. 456.

Чл. 464. Компресорите се оборудват със средства за аварийна сигнализация и блокировки.

Чл. 465. Разстоянието от съоръженията, разположени извън компресорната станция, до стени с отвори е най-малко 4 m.

Раздел VII

Хладилници и хладилни инсталации от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 466. (1) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимите застроени площи и етажността на хладилниците и хладилните инсталации (с изключение на хладилните камери от незащитени метални конструкции) се определят по таблица 6.

(4) Разрешава се пристрояване или встрояване на хладилници и хладилни инсталации до или в сгради от друг клас на функционална пожарна опасност, при условие че са отделени от тях с брандмауери.

(5) Изискванията при определяне на класа по реакция на огън и на допустимите площи на топлоизолацията са съгласно таблица 7.

(6) Машинните отделения, в които като хладилен агент се използва амоняк, се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В. Не се допуска разполагане на машинните отделения в подземни помещения. Те се отделят от останалите помещения с пожарозащитни стени и с хоризонтални пожарозащитни прегради.

(7) Разрешава се изграждането на хладилни камери от носеща незащитена стоманена конструкция и самоносещи изолационни панели при спазване на следните изисквания:

1. камерите се проектират едноетажни;

2. общата площ на камерите не превишава 2000 m2;

3. изолационните панели се проектират така, че стоманената конструкция да е извън обема на камерите;

4. при превишаване на площта по т. 2 хладилните камери се разделят при спазване изискванията по чл. 19.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хладилните камери, работещи с горим хладилен агент, се отделят от останалите помещения посредством пожарозащитни стени и хоризонтални пожарозащитни прегради.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хладилни камери, работещи с негорим хладилен агент, може да се разполагат в помещения с общо предназначение без отделянето им по ал. 8.

Чл. 467. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Топлоизолацията на технологичните тръбопроводи и въздуховоди, които преминават през хладилните камери, се проектира от продукти с клас по реакция на огън най-малко CL. В местата на преминаване на технологичните тръбопроводи и въздуховоди през пожарозащитни прегради топлоизолацията се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2L.

Раздел VIII

Кислородни станции и уредби от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 468. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Кислородните станции се проектират на открито или като едноетажни самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост и се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д. При определяне на максимално допустимите застроени площи между брандмауерите и на разстоянието от кислородните станции до съседни строежи кислородните станции се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б.

(2) Разрешава се проектирането на кислородни станции с производителност до 60 m3/h в едноетажни сгради от I и II степен на огнеустойчивост с производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, при условие че станциите са предвидени на външни стени. Кислородните станции се отделят от останалите помещения с плътни стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с изходи навън.

Чл. 469. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Д. При определяне на максимално допустимите застроени площи между брандмауерите, на етажността и на разстоянието от кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки до съседни строежи кислородните разпределителни уредби и станциите за пълнене на кислородни бутилки се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5Б. Кислородните разпределителни уредби се проектират в сгради от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се проектирането на кислородни уредби с разход на кислород до 30 m3/h в самостоятелни помещения или пристройки с площ не по-голяма от 100 m2 към сгради от III степен на огнеустойчивост, при условие че са отделени с пожарозащитна стена.

(3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Покритията по стените, таваните и подовете на кислородните станции, на кислородните разпределителни уредби и на станциите за пълнене на кислородни бутилки се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (А2fl).

Чл. 470. (1) Разрешава се проектирането на газголдери с общ обем до 40 m3 и с налягане до 20 МРа в кислородни станции и в помещения за пълнене на кислородни бутилки, при условие че са разположени в самостоятелно помещение с конструктивни елементи от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с най-малко една външна стена и с изход навън.

(2) Газголдери с обем и налягане, по-големи от тези по ал. 1, се предвиждат в отделни сгради от I и II степен на огнеустойчивост, на разстояния от сгради и съоръжения, определени съгласно таблица 39.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) Криогенни съдове за втечнен кислород може да се проектират на открито на площадка с настилка от продукти с клас по реакция на огън А1 при спазване на следните минимални разстояния:

1. до сгради с конструктивни елементи с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 – 5 m;

2. до сгради извън тези по т. 1 – 15 m;

3. до лечебни заведения от подклас Ф1.1 и до сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 50 души – 15 m;

4. до oткрити и закрити складове за горими материали – 15 m;

5. до надземни резервоари за втечнен водород – 22,5 m;

6. до надземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или ГГ (с изключение на тези по т. 5) – 15 m;

7. до подземни резервоари за ЛЗТ, ГТ или ГГ – 5 m;

8. до тръбопроводи, арматура и предпазни устройства за ЛЗТ, ГТ и ГГ – 5 m;

9. до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни линии:

a) с напрежение до 1000 V – 5 m;

б) с напрежение над 1000 V – 15 m.

Чл. 471. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Минималните разстояния от кислородни станции и станции за пълнене на кислородни бутилки (с изключение на помещенията за съхраняване на пълни бутилки) до сгради и съоръжения се определят съгласно таблица 39.

Чл. 472. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от кислородни станции и станции за пълнене на кислородни бутилки със складове за пълни бутилки в тях, както и от самостоятелни открити и закрити складове за пълни бутилки до сгради, съоръжения и пътища се определят съгласно таблица 44.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се в станции, проектирани само за бутилки, да се съхраняват до 12 000 бутилки. В случай че в сградата са предвидени други производства, се допуска съхраняване на не повече от 4000 бутилки.

(3) Разрешава се под самостоятелни навеси с конструктивни елементи, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, да се съхраняват до 250 бутилки. Навесите се отделят посредством ограда, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (вкл. метална мрежа), с височина най-малко 1,6 m.

(4) Под навеси, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и разположени до стени без отвори на сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост, се разрешава да се съхраняват до 80 бутилки, а до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост - до 12 бутилки в метални шкафове.

(5) Разрешава се в сгради с друго предназначение да се съхраняват до 20 бутилки, при условие че помещението е отделено от съседните помещения посредством стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с непосредствен изход навън и с остъклени площи най-малко 0,03 m2 на 1 m3 от обема му.

(6) В производствени цехове от категория по пожарна опасност Ф5Д се разрешава съхраняване на групи по 12 бутилки. Разстоянието между групите е най-малко 24 m.

(7) Вътрешнозаводски железопътни клонове за пълнене на течен кислород в цистерни и за товарене на пълни бутилки се предвиждат в съответствие с т. 4 на таблица 44.

(8) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се проектирането на станции за пълнене на кислородни бутилки в помещения с пълначни стендове за други негорими (инертни) газове.

Чл. 473. (1) Разстоянието от мястото на въздуховземането за кислородни станции до ацетиленовите уредби или сгради, от които в атмосферата се отделя ацетилен, е най-малко 300 m.

(2) Разрешава се от въздухоразделителните инсталации да се изхвърлят продукти в атмосферата на разстояние най-малко 2 m над билото на покрива и 20 m от местата за засмукване на чист въздух.

Раздел IХ

Промишлена канализационна система за химически замърсени води с ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1

Чл. 474. (1) За отвеждане на отпадъчните води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се проектират пречиствателни или събирателни шахти.

(2) Шахти по ал. 1 не се проектират, когато е предвидена промишлена канализационна система за отвеждане на отпадъчните води в съответните пречиствателни съоръжения.

Чл. 475. (1) Промишлената канализационна система за отвеждане на отпадъчни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се предвижда на разстояние най-малко:

1. от проходими тунели - 3 m;

2. от външните стени на помещения в подземни етажи - 6 m;

3. от клоновете на битовата канализация за отпадни води - 3,5 m.

(2) Когато изискванията по ал. 1, т. 3 не могат да бъдат спазени, битовата канализация за отпадни води се проектира от стоманени тръби, които се заваряват помежду им.

Чл. 476. Не се допуска свързване на битовата канализация за отпадни води към промишлената канализационна система.

Чл. 477. Дъждовните води от площадките на технологичните инсталации, от обваловките на резервоарите, от наливно-изливните устройства и от други места, където водите могат да бъдат замърсени с ЛЗТ и ГТ, както и водите след измиване на площадките и канавките се отвеждат в промишлената канализационна система. На отвеждащите клонове за дъждовни води и за отвеждане на водните количества от обваловките се предвиждат спирателна арматура и хидравличен затвор извън обваловката.

Чл. 478. (1) Промишлената канализационна система се проектира закрита, от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, така че да поема промишлените отпадъчни и дъждовни води, отвеждани в нея, и 50 % от водните количества за пожарогасене (в случай че това количество е по-голямо от изчислените количества дъждовна вода).

(2) Изчисленият разход на дъждовни води от обваловките на резервоарния парк или количеството вода за охлаждане на резервоарите при пожар се определя при регулиран отток съобразно условията за отвеждане на водите в промишлената канализационна система в продължение на 24 часа.

Чл. 479. Ревизионните и хидрозатворните шахти, вкл. капаците, както и всички съединителни връзки на промишлената канализация, се проектират така, че да не пропускат пари и течности.

Чл. 480. (1) Хидравлични затвори се предвиждат на всички отклонения от помещения и площадки с технологична апаратура, площадки на групи или отделно стоящи резервоари, помещения за шибърни възли, групи апарати, помпени станции за ЛЗТ и ГТ, лаборатории, наливно-изливни естакади, нефтозадържатели и др.

(2) Хидравличните затвори се предвиждат на разстояние един от друг не повече от 250 m в шахти с височина на водния стълб във всеки затвор не по-малка от 0,25 m.

Чл. 481. (1) Разстоянието между два задържателя или между задържател и други пречиствателни съоръжения за отпадъчни води е най-малко 10 m; между задържател и резервоар с уловени леснозапалими и горими течности или между задържател и помпена станция, която обслужва задържателя - най-малко 20 m; между задържател и технологична инсталация или резервоари за ЛЗТ, ГТ и ГГ с относителна плътност спрямо въздуха, по-голяма от 1 - най-малко 30 m.

(2) Разстоянията по ал. 1 може да се намаляват, както следва: за закрити задържатели с вместимост от 50 до 100 m3 - с 50 %, и за закрити задържатели с вместимост до 50 m3 - със 75 %.

(3) Разрешава се задържатели с пропускателна способност не по-голяма от 15 l/s да се обединяват в един блок със събирателните резервоари за улавяне на ЛЗТ и ГТ и с помпените станции към тях.

Чл. 482. (1) На разстояние най-малко 10 m преди и след задържателите на канализационната мрежа се предвиждат хидравлични затвори.

(2) За отвеждане на уловените леснозапалими и горими течности от няколко задържатели в общ колектор всяко присъединение към колектора се изпълнява с хидравличен затвор.

Чл. 483. (1) Задържателите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с обща повърхност не по-голяма от 2000 m2 и с дължина на една от страните не повече от 40 m.

(2) Височината на стените на задържателя от нивото на течността в него до върха на стената е най-малко 0,5 m.

(3) Задържателите се ограждат с ограда, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с височина най-малко 1 m.

Чл. 484. (1) Задържателите се състоят от не повече от две паралелно работещи секции с широчина най-малко 6 m. Допуска се индивидуалните (местни) задържатели да са едносекционни.

(2) Когато резервоарният парк е свързан с канализация, се предвиждат авариен резервоар или открити котловани, които се разполагат на разстояние най-малко 30 m от задържателите, с вместимост не по-малка от вместимостта на най-големия резервоар за ЛЗТ и ГТ, но не повече от 20 000 m3.

(3) За подземни аварийни резервоари разстоянието по ал. 2 може да се намалява до 15 m.

Чл. 485. Сградите на помпените станции за производствени отпадъчни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, се проектират от I или II степен на огнеустойчивост.

Чл. 486. Минималните разстояния от външните стени на приемните резервоари към помпените станции за производствени отпадъчни води, съдържащи ЛЗТ и ГТ, са най-малко:

1. до сградата на помпената станция - 10 m;

2. до други сгради и съоръжения - 20 m;

3. до жилищни или обществени сгради - 100 m.

Чл. 487. (1) Метантанковете се проектират оградени и на разстояние най-малко 20 m до основните съоръжения на пречиствателната станция, вътрешнозаводските автомобилни пътища и железопътните линии.

(2) Разрешава се блокиране на метантанкове с помпени станции, при условие че са отделени с брандмауер.

(3) Топлоизолацията на метантанковете се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Раздел Х

Закрити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 488. (1) Закритите складове в зависимост от вида на съхраняваните материали в тях се приравняват към съответната категория по пожарна опасност.

(2) Разстоянията на закритите складове до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 39.

Чл. 489. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Застроената площ между брандмауерите, етажността и височината на сградите, предназначени за складове за горими материали и изделия, както и за негорими материали и изделия в горима опаковка, се определят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за сгради до пет етажа от I и II степен на огнеустойчивост с височина не повече от 28 m - до 2000 m2;

2. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) за едноетажни сгради от III степен на огнеустойчивост с височина не повече от 14 m - до 900 m2;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) за едноетажни сгради от IV степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m и за едноетажни сгради с височина не повече от 8 m, изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции - до 600 m2;

4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за едноетажни сгради от V степен на огнеустойчивост с височина не повече от 8 m и за надувни складове - до 400 m2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Застроената площ не се ограничава за складове от I и II степен на огнеустойчивост и от пожаронезащитени стоманени конструкции, предназначени за съхраняване на негорими материали. В случай че сградите са от III, IV и V степен на огнеустойчивост, те се проектират едноетажни, със застроена площ между брандмауерите съответно до 1000, 800 и 500 m2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се петкратно увеличаване на площите между брандмауерите по ал. 1 и 2 на закритите складове, при условие че се предвижда автоматична ПГИ с вода за цялата площ на склада (независимо дали в приложение № 1 се изисква осигуряване на такава инсталация).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за съхраняване на горими материали и на негорими материали в горима опаковка, оборудвани с автоматизирани системи за складиране (без пряка работа на персонал), се проектират от I и II степен на огнеустойчивост с височина до 28 m, без ограничение на застроената площ между брандмауерите. Същите може да се проектират и от стоманени пожаронезащитени конструкции, при условие че са осигурени с автоматична ПГИ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складове от навесен тип (най-малко едностранно отворени) с площ до 2000 m2 вкл. се приравняват към откритите складове, а складовете с площ над 2000 m2 - към закритите складове.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете, които са най-малко тристранно отворени, се приравняват към откритите складове.

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Силозните съоръжения се проектират в групи с максимален общ обем на групата до 50 000 m3.

(8) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималното разстояние между две съседни групи силози е 12 m.

(9) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от силозни съоръжения до съседни сгради и други съоръжения се определят по таблица 39, като металните силози се приравняват към IV степен на огнеустойчивост.

Чл. 490. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за горими материали, предвидени в подземните етажи на строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, се проектират с площ до 300 m2, а складовете, които се предвиждат в подземните етажи на строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф5, се проектират с площ до 500 m2. Складовете се осигуряват с директен изход навън или с изход към коридор, водещ непосредствено навън, и се отделят от останалата част на сградата съгласно чл. 16.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на складове по ал. 1 с площ до 2000 m2, при условие че са защитени с автоматична ПГИ и са осигурени с най-малко два директни изхода навън или с изходи през коридор, водещ непосредствено навън.

Чл. 491. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В подземните етажи на сградите не се допуска съхраняване на ЛЗТ и ГГ.

Чл. 492. За съхраняването на естествени и изкуствени текстилни влакна се проектират самостоятелни едноетажни складове, както следва:

1. от I и II степен на огнеустойчивост със застроена площ до 2000 m2;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) от III, IV и V степен на огнеустойчивост, както и складове от пожаронезащитени стоманени конструкции съгласно чл. 489, ал. 1, т. 2, 3 и 4.

Чл. 493. (1) (Предишен текст на чл. 493, изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) В помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска проектиране на междинни (буферни) складове за горими материали и изделия, както и на складове за негорими материали и изделия в горима опаковка (суровини, полуготова и готова продукция) за еднодневна (24-часова) работа, които се отделят с ограда от негорим материал.

(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Площта на складовете по ал. 1 е до 25 % от площтa на помещението, но не повече от 200 m2.

Чл. 494. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се пристрояването и встрояването на закрити складове и навеси към производствени и други сгради, при условие че са отделени от тях съгласно чл. 16.

Чл. 495. По дългите страни на закритите складове се предвиждат врати за пожарогасителни и спасителни действия на разстояние до 50 m една от друга.

Чл. 496. (1) Във високостелажните складове на всеки 50 m се предвиждат проходи, напречно през стелажите, с височина най-малко 2 m и с широчина най-малко 1,5 m, които се защитават с негорими екрани.

(2) Негоримите екрани по ал. 1 се изграждат само в конструктивния обем на стелажите.

Раздел ХI

Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 497. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от открити складове до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 45.

(2) При складиране на материалите и изделията на височина, по-голяма от 2,5 m, разстоянията по табл. 45 се увеличават с 25 %:

1. до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост независимо от класа на функционална пожарна опасност;

2. до сгради от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

3. до сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4.

(3) Горимият амбалаж се складира на стифове (фигури) с размери до 20 х 15 m и с височина до 8 m. Три броя стифове образуват една група, като разстоянието между стифовете е най-малко 5 m, а разстоянието между групите - най-малко 15 m.

Чл. 498. (1) Фасонираният дървен материал се складира на стифове в групи с височина до 12 m.

(2) Максималната площ на една група материал е 900 m2. Разстоянието между отделните стифове в групата не се нормира.

Чл. 499. Фигурите при складиране на трупи са със следните размери:

1. широчина - в зависимост от дължината на отделните трупи;

2. дължина - до 100 m;

3. височина - до 4 m.

Чл. 500. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Дървените материали (обли и цепени) с дължина до 1,5 m, предвидени за производство на целулозни продукти, се съхраняват подредени на фигури или в насипно състояние с обем до 1000 m3. Разстоянието между фигурите е най-малко 20 m.

Чл. 501. Целулозната дървесина (изрезки, стърготини и други дървесни отпадъци) се съхранява на купи с височина до 15 m.

Чл. 502. (1) Отпадъчната хартия и целулоза се складират балирани на фигури с маса до 50 тона, с височина до 4 m, като три фигури образуват една група. Разстоянието между фигурите е най-малко 10 m, а между групите - най-малко 20 m.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Площадките за складиране на продуктите по ал. 1 се ограждат с ограда, изпълнена от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с височина най-малко 2 m, на разстояние най-малко 5 m от складирания материал.

Чл. 503. (1) Разрешава се складиране на естествени и изкуствени текстилни влакна на открити площадки на купи с маса до 50 тона при спазване на следните минимални разстояния:

1. между купите - 25 m;

2. до сгради и съоръжения - 50 m;

3. до железопътни линии за редовно движение - 70 m;

4. до вътрешнозаводски железопътни линии - 30 m;

5. до пътища от републиканската пътна мрежа - 20 m;

6. до вътрешнозаводски пътища - 10 m;

7. до открити складове за дървен материал - 60 m;

8. до открити складове за груб фураж - 80 m.

(2) Складовите площадки се ограждат с ограда, изпълнена от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, на разстояние най-малко 5 m от складираните материали.

Чл. 504. (1) (Изм - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За складиране на технологични машини и съоръжения в горима опаковка се предвиждат площадки с площ до 2500 m2. Разстоянието между отделните площадки е най-малко 5 m.

(2) Площадките се ограждат с ограда, изпълнена от материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и се осигуряват с необходимото количество вода и средства за пожарогасене.

Раздел ХII

Складове за ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 505. В зависимост от пламната им температура (определена в закрит тигел) течностите се делят на:

1. леснозапалими течности - с пламна температура до 55 °С включително;

2. горими течности - с пламна температура над 55 °С.

Чл. 506. (1) Складовете за ЛЗТ и ГТ в зависимост от общите обеми на резервоарите се разделят, както следва:

1. при съхраняване на ЛЗТ над 2000 m3 или на ГТ над 15 000 m3 - I категория;

2. при съхраняване на ЛЗТ до 2000 m3 или на ГТ до 15 000 m3, включително вместимостта на авто- или железопътните цистерни, които могат едновременно да се обработват и да чакат за обработка - II категория;

3. хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в резервоари, варели и други маломерни опаковки.

(2) Съвместното съхраняване на ЛЗТ и ГТ се приема по приведен обем, като 1 m3 ЛЗТ се приравнява на 5 m3 ГТ.

(3) Допуска се при подземно съхраняване на ЛЗТ и ГТ допустимите обеми по ал. 1 да се увеличават със 100 %.

Чл. 507. (1) Резервоарите за ЛЗТ и ГТ се проектират, както следва:

1. подземни - когато най-високото ниво на течността в резервоара е най-малко с 0,2 m по-ниско от най-ниската проектна кота на прилежащия терен и когато са проектирани с околовръстен, плътно допиращ се до стените им насип, превишаващ най-високото ниво на течността в тях с не по-малко от 0,2 m, с широчина в най-горната му част най-малко 3 m;

2. полуподземни - когато са вкопани на не по-малко от половината от височината им и най-високото ниво на течността в резервоара не превишава с повече от 2 m най-ниската проектна кота на прилежащия терен;

3. надземни - когато не отговарят на изискванията по т. 1 и 2.

(2) Надземните резервоари се приравняват към подземните резервоари при следните условия:

1. когато е предвиден плътен околовръстен насип с дебелина най-малко 3 m спрямо стените на резервоара и насип над него с дебелина най-малко 0,2 m;

2. когато резервоарът е положен в саркофаг и е засипан с пясък; саркофагът се изпълнява като стоманобетонна подпорна стена на разстояние най-малко 1 m от стените на резервоара, с дебелина най-малко 0,3 m, с височина най-малко 0,3 m над резервоара и с насип над него най-малко 0,2 m.

Чл. 508. Не се допуска проектиране на резервоари в подземни бункери, галерии, пещери и др., както и съхраняване на ЛЗТ и ГТ в открити ями и котловани.

Чл. 509. (1) Резервоарите за съхраняване на ЛЗТ и ГТ се проектират, както следва:

1. метални (хоризонтални, вертикални или сферични);

2. стоманобетонни;

3. от полимерни материали - в съответствие с БДС EN 976-1 "Подземни резервоари от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP). Хоризонтални цилиндрични резервоари за безнапорно съхраняване на горива на нефтена основа. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на резервоари с единична стена." и БДС EN 13341:2006 "Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива за битово отопление, керосин и дизелови горива. Резервоари от формуван чрез раздуване полиетилен, ротационно формуван полиетилен и полиамид 6, получен чрез анионна полимеризация. Изисквания и методи за изпитване".

(2) (Изм - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на резервоари за ЛЗТ и ГТ от полимерни материали максималният обем на единичния резервоар е 2 m3, а общият обем на склада - 10 m3.

(3) Металните вертикални резервоари са:

1. с неподвижен (стационарен) покрив;

2. с понтон (неподвижен покрив и плаващ над течността понтон);

3. с плаващ (подвижен) покрив с ограждащ борд с височина най-малко 0,3 m на разстояние не повече от 1 m от стената на резервоара.

Чл. 510. (1) В покривите на вертикалните резервоари за ЛЗТ с обем, по-голям от 500 m3 (с изключение на резервоарите с плаващ покрив), се предвиждат лесноизхвърлящи се звена за поемане на взривната вълна при евентуална експлозия, заварени с 50 % олекотени шевове в сравнение с шевовете на други звена по покрива.

(2) Лесноизхвърлящи се звена се предвиждат, както следва:

1. за резервоари с обем от 500 до 5000 m3 - най-малко 2 броя;

2. за резервоари с обем от 5001 до 15 000 m3 - най-малко 3 броя;

3. за резервоари с обем над 15 000 m3 - най-малко 4 броя.

(3) Лесноизхвърлящите се звена се разполагат симетрично, като общата им повърхнина е равна на 50 % от повърхнината на покрива на резервоара.

Чл. 511. (1) Фундаментите и топлоизолацията на резервоарите се проектират от материали с клас по реакция на огън А1.

(2) Металните носещи конструкции, върху които се монтират резервоари за ЛЗТ и ГТ, се защитават до достигане на огнеустойчивост най-малко R 60 или се проектират с водни инсталации за охлаждане.

Чл. 512. (1) За изпускане на образувалите се пари и за изравняване на налягането към резервоарите (с изключение на резервоарите с плаващ покрив), предназначени за съхраняване на ЛЗТ, и с вместимост над 400 m3, се предвиждат дихателни и предохранителни (аварийни) клапани (механични или хидравлични) с огнепреградители.

(2) Резервоарите за ЛЗТ с вместимост до 400 m3 включително, както и резервоарите, предназначени за съхраняване на ГТ с пламна температура от 55 до 120 °С, се изпълняват с дихателни тръби (отдушници) с огнепреградители.

(3) Резервоарите за ГТ с пламна температура над 120 °С се изпълняват с дихателна тръба.

(4) Дихателните тръби на резервоари за ЛЗТ и ГТ в помещения се проектират извън сградите, на разстояние 2 m над покривите, или на външна стена на височина най-малко 3 m от земята и на разстояние 2 m от прозорци, врати и други отвори. Дихателните тръби се проектират с огнепреградител.

(5) Допуска се обединяване на дихателните тръби на няколко резервоара, при условие че смесването на парите на съхраняваните в тях ЛЗТ и ГТ не предизвика запалвания, пожар или взрив.

Чл. 513. (1) Нивопоказателите и приспособленията за вземане на проби към резервоарите за ЛЗТ и ГТ се осигуряват срещу искрообразуване, течове, пароотделяне и натрупване на опасни потенциали от статично електричество.

(2) Не се разрешава вграждането на нивомерни (контролни) стъкла в стените на резервоари за ЛЗТ и ГТ.

(3) Разрешава се използването на нивомерни стъкла за резервоари с обем до 200 m3, при условие че нивомерните стъкла са защитени от механични повреди и са изолирани от резервоарите посредством спирателна арматура.

Чл. 514. (1) Разрешава се автоматизирано преливане на ЛЗТ и ГТ по самотек от основните резервоари в междинни резервоари, в авто- и железопътни цистерни, в танкери и др.

(2) В случаите по ал. 1 тръбопроводите се предвиждат с резервна спирателна арматура с автоматично и ръчно действие, монтирана до резервоара, на разстояние от 5 до 50 m от стената му.

Чл. 515. (1) Резервоарите се разполагат поединично или в групи. Резервоарите с единичен обем над 10 000 m3 се разполагат на групи в един ред, а резервоарите с обем до 10 000 m3 включително - на групи до два реда. Разрешава се резервоарите с единична вместимост до 500 m3 включително да се разполагат в четири реда.

(2) Максималната обща вместимост на резервоарите от една група е, както следва:

1. за резервоари с плаващ покрив - 200 000 m3;

2. за резервоари с понтон или със стационарен покрив: 120 000 m3 - при съхраняване на ГТ, и 80 000 m3 - при съхраняване на ЛЗТ.

(3) Максималната вместимост на единичните (отделните) резервоари е не повече от:

1. за резервоари с плаващ покрив - 120 000 m3;

2. за резервоари с понтон - 30 000 m3;

3. за резервоари с неподвижен покрив - 20 000 m3.

Чл. 516. Минималното разстояние между стените на резервоарите от две съседни групи е, както следва:

1. между надземни резервоари - 40 m;

2. между надземни и полуподземни резервоари - 35 m;

3. между надземни и подземни резервоари - 30 m;

4. между полуподземни резервоари - 25 m;

5. между полуподземни и подземни резервоари - 15 m;

6. между подземни резервоари - 15 m.

Чл. 517. (1) Минималните разстояния между стените на съседни надземни резервоари в една група се определя в зависимост от диаметъра и конструкцията на резервоарите, както и от вида на съхраняваната в тях течност по таблица 46.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При определяне на минималните разстояния между резервоарите се приема по-голямото разстояние по таблица 46, но не повече от:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за резервоари с неподвижен покрив или с понтон - 40 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за резервоари с плаващ покрив - 30 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималното разстояние между надземните резервоари е най-малко 2 m.

Чл. 518. (1) Допуска се разстоянията от резервоари и хранилища за ЛЗТ и ГТ до съседни сгради и съоръжения, както и разстоянията между стените на резервоари, разположени в една група, да се намаляват, както следва:

1. при подземни резервоари и хранилища - с 50 %;

2. при полуподземни резервоари и хранилища - с 25 %.

(2) Разстоянието между стените на подземните резервоари от една група е най-малко 0,5 m.

Чл. 519. Минималните разстояния от надземни резервоари за амонячна вода са, както следва:

1. до помпени станции за ЛЗТ - 8 m;

2. до помпени станции за ГТ - 5 m;

3. до оста на хидрантите на наливно-изливните устройства за ЛЗТ и ГТ - 5 m;

4. до оста на железопътни линии за редовно движение - 20 m;

5. до оста на вътрешнообектови и маневрени железопътни линии - 12 m;

6. до края на платното на пътища от републиканската пътна мрежа - 10 m;

7. до вътрешнообектови пътища - 5 m;

8. до съседни резервоари за амонячна вода - 1 m;

9. до съседни сгради разстоянията се определят по таблица 39, като складовете за амонячна вода се приравняват към производства от категория по пожарна опасност Ф5Д.

Чл. 520. (1) Минималните разстояния от резервоари за ЛЗТ и ГТ до помпени станции се определят в зависимост от категорията на склада.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се намаляване до 1 m на разстоянието от подземни резервоари за ЛЗТ и ГТ до помпени станции с не повече от три основни помпи, подът на които е под нивото на прилежащия терен, при условие че стената на помпената станция към резервоарите е без отвори (с изключение на отворите за тръбопроводи).

(3) Разрешава се намаляване до 1 m на разстоянието от помпени станции до надземни резервоари за ГТ с пламна температура над 120 °С, при условие че помпените станции са извън обваловката на резервоарите.

Чл. 521. Разрешава се намаляване до 1 m на разстоянието между надземни резервоари за ЛЗТ с обем до 50 m3 и за ГТ с обем до 100 m3, при условие че общата вместимост на групата резервоари за ЛЗТ е до 200 m3, а за ГТ - до 400 m3, и минималното разстояние между групите резервоари е, както следва:

1. между групи с ЛЗТ - 10 m;

2. между групи с ГТ - 5 m;

3. от група с ЛЗТ до група с ГТ - 7 m.

Чл. 522. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отделностоящите надземни и полуподземни резервоари или група резервоари с обем над 1000 m3 - към складовете от I категория, и с обем над 500 m3 - към складовете от II категория, се предвиждат обваловани със земен насип с широчина на върха най-малко 0,5 m или оградени с негорима стена, изчислена за хидравличния натиск на разлятата течност, и с огнеустойчивост най-малко RЕI 300.

(2) В случаите, когато теренът създава условия за разливане на течността при авария към съседни сгради, съоръжения, реки, езера и др., резервоарите се проектират с насип независимо от единичната и общата им вместимост.

(3) За двустенни резервоари се разрешава насипите по ал. 1 и 2 да не се изпълняват, при условие че резервоарите са проектирани с вградена система между стените за сигнализиране и за предотвратяване на разлив при възникване на пробив в основния резервоар.

Чл. 523. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обваловки, в които са разположени надземни или полуподземни резервоари, се разделят посредством вътрешни (междинни) насипи или стени на части с площ до 2500 m2, без площта, заемана от резервоарите.

Чл. 524. (1) Минималното разстояние от стените на резервоарите до долния вътрешен ръб на основните (външните) насипи или стени е, както следва:

1. при резервоари с обем от 500 до 2000 m3 включително - 5 m;

2. при резервоари с обем над 2000 m3 - 10 m.

(2) Не се нормира разстоянието от стените на резервоарите до вътрешните (междинните) насипи или стени.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията по ал. 1 не се нормират, ако резервоарите са осигурени със стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане.

Чл. 525. (1) Външните (основните) насипи или стени се проектират на височина 0,2 m над нивото на разлятата течност.

(2) Обемът на обваловките се приема равен на:

1. вместимостта на резервоара - за единични надземни резервоари;

2. надземната вместимост на резервоара - за единични полуподземни резервоари;

3. единичната вместимост на най-големия резервоар - за група надземни резервоари;

4. най-голямата надземна единична вместимост - за група полуподземни резервоари.

(3) Вътрешните (междинните) насипи или стени се предвиждат на височина, с 0,3 m по-малка от височината на основните (външните) насипи или стени.

Чл. 526. За осигуряване на достъп към всяка подгрупа резервоари към външните насипи или стени се проектират най-малко две срещуположни стълби-преходи от негорим материал с широчина най-малко 2 m и с наклон не по-голям от 45°. За резервоари със стабилни и полустабилни инсталации за пожарогасене минималната широчина на стълбите е 0,8 m.

Чл. 527. За групите резервоари с вместимост над 1000 m3 се осигурява възможност за прехвърляне на течностите в случай на авария или пожар от един резервоар в друг.

Чл. 528. (1) Контролните шахти за обслужване на тръбопроводи, паропроводи, газопроводи и др. се предвиждат извън обваловката на резервоарите.

(2) Не се допуска транзитно преминаване на електрически кабели и въздушни електрически линии през или над обваловката на резервоарите.

(3) Подземни електрически кабели се проектират на разстояние най-малко 2 m от необваловани резервоари.

Чл. 529. За единични резервоари с обем над 5000 m3 и за всяка група резервоари с общ обем над 10 000 m3 се проектира обходен път. За резервоари с по-малка вместимост се проектира задънен път с обход или с площадка с размери най-малко 12 х 12 m за преминаване на пожарните автомобили. Пътното платно се проектира с широчина най-малко 6 m с трайна настилка и се защитава срещу заливане с ЛЗТ и ГТ.

Чл. 530. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите и съоръженията на територията на складове за ЛЗТ и ГТ се проектират от I или II степен на огнеустойчивост или едноетажни от стоманени пожаронезащитени конструкции.

(2) Складовете за ЛЗТ и ГТ се проектират с ограда от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с височина не по-малка от 1,5 m.

(3) Минималното разстояние от оградата на склада до резервоарите, сградите и съоръженията, в които се съхраняват ЛЗТ и ГТ, е, както следва:

1. при складове от I категория: за ЛЗТ - 10 m, и за ГТ - 5 m;

2. при складове от II категория: за ЛЗТ - 4 m, и за ГТ - 2 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се ограничават разстоянията от резервоарите до пътищата за противопожарни цели, по които не се предвижда преминаване на други превозни средства.

Раздел ХIII

Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 531. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за ЛЗТ и ГТ от I категория се проектират в производствено-складови територии.

Чл. 532. (1) Складовете се проектират с обща вместимост не повече от 320 000 m3. Разстоянието между два съседни склада е най-малко 250 m.

(2) Разстоянието от надземни резервоари до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определя по таблица 47.

Само за регистрирани потребители

Чл. 533. Складове за ЛЗТ и ГТ, отстоящи на по-малко от 200 m от река, се проектират на разстояние от сгради и съоръжения на товарни, пътнически и служебни пристани, от водноелектрически централи и други хидротехнически съоръжения, от корабостроителни и кораборемонтни заводи, от населени места и други по-големи крайбрежни сгради и съоръжения, както следва:

1. по течението на реката - най-малко 100 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) обратно на течението на реката - най-малко на 500 m.

Чл. 534. (1) Минималните разстояния от наливно-изливни устройства, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ от I категория до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определят по таблица 48.

Само за регистрирани потребители

(2) Разстоянията от сгради и съоръжения в района на складове за ЛЗТ и ГТ от I категория до съседни сгради и съоръжения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, разположени извън територията на склада, се определят съгласно таблица 39. За помпени станции и разливни помещения разстоянията се увеличават със 100 %.

Чл. 535. (1) Минималните разстояния от надземни резервоари до сгради и съоръжения на територията на складове за ЛЗТ и ГТ от I категория се определят по таблица 49.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.) Допуска се разстоянието от междинни изливни резервоари до пристани по таблица 49 да се намалява до 30 m.

(3) Разстоянията, определени в таблица 49, не се отнасят за нулевите резервоари (мерници), предназначени за зареждане на танкери. Нулевите резервоари могат да се предвиждат непосредствено на пристана.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Само за регистрирани потребители

Чл. 536. (1) Минималните разстояния от наливно-изливни устройства, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ от I категория, както и от места за престой на автомобилни и железопътни цистерни до сгради и съоръжения, разположени на територията на складове (с изключение на резервоарите), се определят по таблица 50.

Само за регистрирани потребители

(2) Допуска се помпените станции за ЛЗТ и ГТ да се разполагат непосредствено на пристаните.

Чл. 537. Минималните разстояния от помпени станции и разливни помещения за ЛЗТ и ГТ, разположени в складове от I категория, до пътища се определят по таблица 51.

Раздел ХIV

Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 538. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от надземни резервоари, наливно-изливни устройства, хранилища, открити площадки и навеси за ЛЗТ и ГТ от II категория до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 52.

Таблица 52 (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.)

Само за регистрирани потребители

(2) При определяне на разстоянията от наливно-изливни устройства до съседни сгради и съоръжения по таблица 52 се изчислява общата вместимост на автомобилните или железопътните цистерни, които могат едновременно да се обработват и да чакат за обработка.

(3) При определяне на разстоянията от хранилища, открити площадки и навеси до съседни сгради и съоръжения по таблица 52 се изчислява общата вместимост на съдовете, които се съхраняват в тях.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията от сгради и съоръжения в района на складове за ЛЗТ и ГТ от II категория, непосочени в таблица 52, до сгради и съоръжения на съседни обекти се определят по табл. 39. За помпени станции и разливни помещения разстоянията по таблица 39 се увеличават с 50 %.

(5) За ГТ с пламна температура над 120 °С се допуска разстоянията по таблица 52 да се намалят с 25 %.

Чл. 539. Минималните разстояния от помпени станции и разливни помещения за ЛЗТ и ГТ на складове от II категория до пътища се определят по таблица 53.

Чл. 540. (1) Разрешава се съхраняване на ЛЗТ и ГТ в помещения на сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 от I и II степен на огнеустойчивост.

(2) Количеството на съхраняваните течности в помещенията по ал. 1 се определя по таблица 54.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещенията, в които се съхраняват ЛЗТ и ГТ, се проектират с прагове, изработени от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, за предотвратяване разливането на течности. Вратите на помещенията, в които се съхраняват ЛЗТ и ГТ, към съседни помещения се проектират с огнеустойчивост най-малко ЕI 60.

(4) Разрешава се помпите за ГТ да се разполагат в помещението за резервоари за ГТ.

(5) Разрешава се в помещения на подземните етажи на сгради от I и II степен на огнеустойчивост от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се разполагат сборници за масло към маслоохладителните инсталации и циркулационните смазочни системи с общ обем до 400 m3. Аварийно източване на маслото от тях не се предвижда.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато съхраняването на ЛЗТ и ГТ се предвижда в резервоари, разположени в помещения, които са отделени от останалите съгласно чл. 16, максимално допустимото количество на течностите съгласно таблица 54 може да бъде увеличено със 100 %.

Чл. 541. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Раздел ХV

Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 542. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) Сградите на хранилищата за ЛЗТ и ГТ се проектират от I, II степен на огнеустойчивост или от стоманени пожаронезащитени конструкции. Лесноразрушаващи се строителни елементи на сградите на хранилища се проектират при спазване изискванията на чл. 402.

Чл. 543. Сградите на хранилищата се проектират, както следва:

1. подземни - когато хранилището е проектирано като подземен етаж съгласно ЗУТ;

2. полуподземни - когато хранилището е проектирано като полуподземен етаж съгласно ЗУТ;

3. надземни - когато хранилището е проектирано като надземен етаж съгласно ЗУТ.

Чл. 544. (1) Сградите на надземните хранилища се проектират с височина до три етажа - при съхраняване на ГТ, и на един етаж - при съхраняване на ЛЗТ или при съхраняване на ЛЗТ и ГТ.

(2) Подземните и полуподземните хранилища за ЛЗТ и ГТ се проектират едноетажни.

Чл. 545. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 546. (1) Блокиране на хранилища с разливни, помпени и други обслужващи ги помещения се разрешава, при условие че са отделени със стени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60 и помещенията са с изходи, които водят непосредствено навън.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се свързване на помещенията по ал. 1, като вратите се предвиждат самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 60.

Чл. 547. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Хранилищата се проектират разделени със стени от клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120, на отделни секции с единична вместимост не повече от 200 m3 - за ЛЗТ, и 1000 m3 - за ГТ. Общата вместимост на едно хранилище за ЛЗТ е не повече от 1200 m3, а за ГТ - не повече от 6000 m3.

(2) Вместимостта на хранилището или на отделна секция от него за съхраняване на ЛЗТ и ГТ се приема по приведен обем, като 1 m3 ЛЗТ се приравнява на 5 m3 ГТ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вратите на отделните секции са самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко EI 90, изпълнени от продукти от клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с прагове за предотвратяване разливането на течности.

(4) Разстоянието между резервоарите в една секция е най-малко 1 m.

Чл. 548. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Секциите на хранилище за ЛЗТ и ГТ с площ, по-голяма от 200 m2, се проектират най-малко с два разсредоточени изхода, като разстоянието от най-отдалечената точка на хранилището до евакуационен изход е не повече от 20 m.

Чл. 549. (1) Хранилищата се проектират за складиране на варели в един ред по височина - при съхраняване на ЛЗТ, и в два реда - при съхраняване на ГТ.

(2) Допуска се височината на складираните варели по ал. 1 да се увеличи с още един ред при използване на самоносещи се палети.

(3) При механизирано подреждане варелите се складират на стелажи с височина до три етажа - за ЛЗТ, и до пет етажа - за ГТ. Варелите се складират в един ред на всеки етаж от стелажа.

Чл. 550. (1) Леснозапалими и горими течности в маломерни нечупливи опаковки се складират на фигури с дължина до 9 m, широчина до 2 m и височина до 1,4 m, като опаковките се подреждат една върху друга.

(2) Разрешава се ЛЗТ и ГТ в малки чупливи опаковки да се складират на стелажи (независимо от броя на стелажите). Не се разрешава опаковките да се поставят една върху друга.

Чл. 551. Стелажите се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 и се разделят с проходи с широчина най-малко 1 m.

Чл. 552. (1) На открита площадка се допуска складиране на до четири групи варели с ГТ, като размерите на всяка група са 25 x 15 m, а разстоянието между групите - най-малко 5 m. Между всеки два реда в групата се предвиждат проходи с широчина най-малко 1 m. Варелите се складират по височина до два реда.

(2) Разстоянието между групите от варели на две съседни площадки е най-малко 15 m.

(3) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията от площадките за съхраняване на ЛЗТ и ГТ във варели и бидони до сградите и съоръженията на територията на предприятията и складовете се определят по таблица 49, таблица 50 и таблица 52.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се складиране на варели за ЛЗТ само под навеси на групи в един ред и при спазване изискванията на ал. 1 и 2. Конструктивните елементи на навесите се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 553. Железопътните и авторампите за товарене и разтоварване на ЛЗТ и ГТ във варели, бидони и други се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 554. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Серовъглеродът се съхранява под водна възглавница в резервоари, разположени в хранилища, разделени на секции с негорими стени с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 90.

(2) Хранилищата за съхраняване на серовъглерод се проектират с не повече от десет секции, всяка от които с вместимост до 100 m3. Разстоянието между отделните хранилища е най-малко 20 m.

(3) Допуска се увеличаване до 150 m3 на вместимостта на секциите на резервоарите за серовъглерод, при условие че са разположени под слой вода (във воден басейн).

Раздел ХVI

Железопътни наливно-изливни устройства (естакади) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 555. (1) Железопътните наливно-изливни устройства се предвиждат на прав участък от линиите и се проектират от продукти от клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Наливно-изливните устройства са:

1. едностранни - когато наливно-изливните хидранти са разположени от едната страна на железопътната линия и обслужват само нея;

2. двустранни - когато наливно-изливните хидранти са разположени между две железопътни линии и могат да обслужват едновременно и двете линии;

3. напречни - когато наливно-изливните хидранти са разположени над обслужваните от тях железопътни линии.

(3) Дължината на едностранните и двустранните наливно-изливни устройства се определя в зависимост от броя на операциите, които ще се изпълняват от тях, но тя не може да е повече от 250 m.

(4) За дължина на напречните естакади, при които на една линия се обработва само една цистерна, се приема разстояние 30 m вляво и вдясно по коловоза, мерено от наливно-изливните хидранти. Останалата част от коловоза, по която се подават и изтеглят празните и пълните цистерни, се приема като гаражен коловоз.

Чл. 556. (1) Разстоянието между най-близките хидранти и цистерни на съседни железопътни наливно-изливни устройства, разположени на една линия, е най-малко 10 m, а между хидрантите и осите на железопътни линии на съседни железопътни наливно-изливни устройства, разположени на успоредни коловози - най-малко 15 m.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за коловозите на двустранното железопътно наливно-изливно устройство и за напречните естакади с не повече от шест коловоза, разстоянието между които се определя в зависимост от размера на конструкцията на естакадата и габарита на железопътния състав.

Чл. 557. (1) За всяко наливно-изливно устройство се предвижда изход в обходна (обиколна) железопътна линия. Разстоянието между осите на железопътната линия с наливно-изливните устройства и най-близката обходна линия е най-малко 20 m.

(2) Разрешава се проектиране на задънени наливно-изливни железопътни линии, при условие че няма възможност за проектиране на обходна (обиколна) железопътна линия. В този случай дължината на наливно-изливните железопътни линии се увеличава с 20 m за разделяне на железопътния състав при пожар.

(3) За железопътни наливно-изливни устройства, на които едновременно се обработват или чакат за обработка до две цистерни, се разрешава проектиране на задънени наливно-изливни железопътни линии, без да е необходимо увеличаване на дължината по ал. 2.

Чл. 558. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от най-близкия хидрант и оста на железопътна линия за наливно-изливни устройства до съседните сгради, съоръжения и пътища се определя при спазване изискванията на раздели "Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория" и "Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория".

Чл. 559. (1) Наливно-изливните устройства се изпълняват закрити (като система от тръбопроводи) или открити (като наливни жлебове или улеи, покрити с плочи) от продукти от клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Открити наливно-изливни устройства се предвиждат само за работа с ГТ с пламна температура над 120 °С.

Чл. 560. На тръбопроводите, които служат за наливане и изливане на течности, се предвиждат аварийни шибъри на разстояние от 15 до 50 m от наливно-изливните устройства.

Чл. 561. Разрешава се разполагане на наливните улеи (жлебовете) успоредно с железопътните линии или между релсите, при условие че са с плътно закриващи ги плочи, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Между улеите и наливните резервоари се предвижда хидравличен затвор.

Чл. 562. В краищата и в средата на наливно-изливните естакади се проектират стълби, изработени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Стълбите се разполагат на разстояние до 60 m една от друга.

Чл. 563. (1) Площадките на наливно-изливните устройства се проектират с бетонна настилка и с наклон за безпрепятствено оттичане на течностите в канавки, тръби или канали, които се свързват със събирателите или канализационните клонове посредством хидравличен затвор.

(2) Площадките се осигуряват с вода или пара за измиване на разлетите течности.

Чл. 564. Наливно-изливните устройства (хидранти, шлангове и тръбопроводи) за ЛЗТ и ГТ се предвиждат с приспособление за предотвратяване разливането на продукти и за отстраняване на остатъците от тях след работа.

Раздел ХVII

Наливно-изливни пристани от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 565. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наливно-изливните пристани се проектират успоредно на брега или излизат в акваторията във вид на пирс.

Чл. 566. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията между наливно-изливните устройства за течности с пламна температура до 28 °С включително и за ГГ, разположени на морски и езерни пристани, са най-малко 200 m, а между устройствата за течности с пламна температура над 28 °С - най-малко 150 m.

(2) За речните пристани разстоянията по ал. 1 са най-малко съответно 300 и 200 m.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между дългите страни (бордовете) на съседните танкери за ЛЗТ и ГГ е най-малко 60 m, а между късите им страни (нос, кърма) - най-малко 30 m.

(4) Разстоянията от борда на танкер до носа или кърмата на друг танкер са най-малко 45 m.

(5) При танкери за ГТ разстоянията по ал. 3 и 4 са съответно най-малко 40, 20 и 30 m.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) Минималните разстояния по ал. 3, 4 и 5 се спазват задължително и при разполагането на танкери за ЛЗТ, ГГ и ГТ до кораби на пристани с друго предназначение.

Чл. 567. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията от наливно-изливни устройства на морски и езерни пристани до товарни, пътнически и служебни пристани са, както следва: най-малко 300 m - при работа с ЛЗТ и ГГ, и най-малко 200 m - при работа с ГТ.

Чл. 568. (1) Наливно-изливните пристани се проектират по течението на плавателни реки и канали на разстояние най-малко 1000 m от пристанища, места за постоянен престой на плавателни съдове и населени места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наливно-изливните пристани се проектират срещу течението на реката на разстояние най-малко 2000 m от обектите по ал. 1.

Чл. 569. (1) Наливно-изливните пристани се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с ограда откъм страната на брега, изработена от продукти със същия клас по реакция на огън.

(2) Пристаните (пирсовете) се проектират с широчина, достатъчна за полагане на всички необходими тръбопроводи и за преминаване на моторни превозни средства.

Чл. 570. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от наливно-изливни пристани за ЛЗТ и ГТ до различни обекти се определя при спазване изискванията на раздели "Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория" и "Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория". Разстоянията от пристани за ГГ се определят като за течности с пламна температура до 28 °С включително.

Чл. 571. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) На площадката на наливно-изливните пристани се разрешава устройване на постови будки и складове, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, за съхраняване само на съоръжения, обслужващи наливно-изливните операции.

Чл. 572. На пристана се проектира площадка с шахта за засмукване на вода чрез авто- и мотопомпи.

Чл. 573. Всички тръбопроводи към наливно-изливните пристани се изпълняват заварени. В участъка на наливно-изливното устройство се предвижда канал, свързан посредством хидравличен затвор с канализационната система, за предотвратяване разливането на нефтопродукти по пристана и водната повърхност.

Чл. 574. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Пристаните и пирсовете се оборудват с автоматизирани наливно-изливни ръкави за предотвратяване изтичането на ЛЗТ, ГТ и ГГ при аварийно разкъсване на връзката с танкера.

Чл. 575. Към наливно-изливните пристани се изграждат плаващи, пневматични или други съоръжения за ограждане на транспортния съд при авария или пожар, като се предвижда и необходимата техника за изсмукване на разлетите продукти по водната повърхност в ограждението и акваторията.

Раздел ХVIII

Общи изисквания за складове за втечнени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 576. Складовете за втечнени горими газове в зависимост от предназначението им се разделят на три категории:

1. складове и газоснабдителни станции за втечнени газове, обслужващи различни потребители - I категория;

2. складове и газоснабдителни станции на територията на обектите, предназначени да снабдяват с газ консуматорите само от тези обекти - II категория;

3. резервоарни и бутилкови групови инсталации - III категория.

Чл. 577. (1) Резервоарите за съхраняване на втечнени газове се проектират надземни и подземни.

(2) Не се допуска проектирането на резервоари за втечнени горими газове в сгради.

Чл. 578. (1) Подземните резервоари се вкопават в земята и се покриват с пласт пръст с дебелина най-малко 0,2 m.

(2) Надземните резервоари се приравняват към подземните резервоари, при условие че:

1. около стените на резервоара е изпълнен плътен насип с дебелина най-малко 3 m, а над него - насип с дебелина най-малко 0,2 m;

2. резервоарът е поставен в саркофаг и засипан с пясък или с мека пръст без органични примеси и твърди включвания; саркофагът се изгражда като стоманобетонна подпорна стена на разстояние най-малко 1 m от стените на резервоара, с дебелина най-малко 0,3 m и височина най-малко 0,3 m над резервоара; насипът над резервоара е с дебелина най-малко 0,2 m;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) е изграден саркофаг по т. 2 и е предвидена газсигнализаторна система с необходимата степен на защита съобразно класа на взривоопасната зона, осигуряваща необходимите сигнализация (при достигане на 10 % от ДЕГ) и блокировки на електрозахранването на съоръженията (при достигане на 20 % от ДЕГ).

Чл. 579. При определяне на вместимостта на складовете за втечнени горими газове се отчита геометричният обем на резервоарите и бутилките независимо от налягането в тях.

Чл. 580. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складове за втечнени горими газове от I и II категория, предвидени на разстояние, по-малко от 200 m от брега на река, се разполагат по течението на реката на разстояние най-малко 200 m под съседните населени места, пристани, мостове, корабостроителници, заливи, стоянки за кораби и др. Разстоянието между складовете и съседните обекти е най-малко 1000 m, когато складовете се разполагат пред тях.

(2) За складове за втечнени горими газове, проектирани в горски местности, хоризонталните разстояния от оградата до границите на горския масив са най-малко 50 m - за масиви с иглолистни дървета, и най-малко 20 m - за масиви с широколистни дървета.

Чл. 581. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изпарителни инсталации се проектират на територията на складове за втечнени горими газове по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

(2) Изпарителните инсталации се монтират, както следва:

1. на открито - на разстояние най-малко 10 m от резервоарите;

2. в самостоятелни сгради или в отделни помещения на сгради - в съответствие със специфичните изисквания.

Чл. 582. (1) В изпарителите на втечнен газ като топлоносител се използват гореща вода, пара, нагрети масла и инертни газове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се в изпарителите на втечнен газ да се използват електрически нагревателни прибори, при условие че са предвидени със съответната категория на защита в зависимост от класа на зоната с потенциално експлозивна атмосфера.

Чл. 583. (1) Хоризонталните резервоари за втечнени горими газове се проектират с вместимост до 400 m3. Разрешава се резервоарите да се проектират в групи с обща вместимост до 4000 m3.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сферичните резервоари за втечнени горими газове се проектират с вместимост до 1500 m3. Разрешава се резервоарите да се проектират в групи с обща вместимост до 6000 m3.

Чл. 584. (1) Минималното разстояние между резервоарите за втечнени горими газове и разстоянието от тях до резервоари за ЛЗТ и ГТ се определя по таблица 55.

(2) Разстоянието между подземните резервоари е най-малко 1 m.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Разстоянието между групите резервоари за втечнени горими газове с обща вместимост до 200 m3 е най-малко 5 m.

Таблица 55 (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм.,бр. 89 от 2014 г. )

Чл. 585. (1) Общата вместимост на резервоарите в склад за втечнени горими газове е 20 000 m3.

(2) Хоризонталните резервоари с единична вместимост до 200 m3 включително се проектират на групи до два реда, а резервоарите с по-голям обем - само в един ред.

(3) Сферичните резервоари с единична вместимост до 600 m3 включително се проектират на групи до два реда, а резервоарите с по-голям обем - само в един ред.

(4) При резервоари с обща вместимост до 10 000 m3 включително разстоянието между два съседни склада е най-малко 500 m, а при резервоари с обща вместимост от 10 001 m3 до 20 000 m3 - най-малко 600 m.

Чл. 586. Резервоарите за втечнени и сгъстени газове не се обваловат. Всяка група се проектира на площадка с наклон, оградена с канавка, за бързо отвеждане на разлетите продукти от резервоарите на безопасно място.

Чл. 587. До складовете за втечнени или сгъстени горими газове се осигурява достъп за пожарни автомобили при спазване на изискванията по чл. 27.

Чл. 588. (1) Разрешава се обединяване на производства, свързани с общ технологичен процес (наливане и изливане, регазификация и смесване на газа), в едно помещение.

(2) Разрешава се към сградата на помпено-компресорната станция да се проектират спомагателни помещения (вентилационни камери, КИП и помещения за обслужващия персонал), отделени от помпено-компресорното помещение със стена, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост най-малко REI 120 и със самостоятелен изход навън.

Раздел ХIХ

Изисквания за складове за втечнени горими газове от I категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 589. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за втечнени горими газове от I категория се проектират в производствено-складови територии.

Чл. 590. (1) Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от I категория до сгради и съоръжения, които не принадлежат към складовете, в зависимост от общата вместимост на резервоарите се определят по таблица 56.

(2) Разстоянието от складове за втечнени горими газове от I категория с надземни резервоари до обекти, предназначени за повече от 800 човека, се приема два пъти по-голямо от разстоянието, определено по таблица 56.

Чл. 591. Минималните разстояния от резервоари в складове за втечнени горими газове от I категория до сгради и съоръжения, разположени на територията на складовете, се определят по таблица 57.

Чл. 592. Минималните разстояния от резервоари за втечнени газове в складове от I категория до железопътни линии и автомобилни пътища извън територията на склада се определят по таблица 58.

Чл. 593. Минималните разстояния от края на автомобилни пътища на територията на складове до сгради и съоръжения, които принадлежат към складовете, са, както следва:

1. до железопътни наливни устройства - 10 m;

2. до оградата на склада - 2 m;

3. до сгради с дължина над 20 m - 4 m;

4. до сгради с дължина до 20 m - 2 m;

5. до зареждащи колонки - 1 m.

Чл. 594. (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разстоянията от наливно-изливни устройства за втечнени горими газове в складове от I категория, както и от местата за престой на автомобилни и железопътни цистерни до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на подраздел "Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория".

Раздел ХХ

Изисквания за складове за втечнени горими газове от II категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 595. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за втечнени горими газове от II категория се проектират с обща вместимост до 1500 m3.

Чл. 596. (1) Минималните разстояния от резервоари в складове за втечнени горими газове от II категория до сгради и съоръжения, които не принадлежат към складовете, в зависимост от общата вместимост на резервоарите се определят по таблица 59.

(2) Разстоянията до цехове и инсталации с огневи процеси се приемат 1,5 пъти по-големи от разстоянията по таблица 59.

Чл. 597. Минималните разстояния от резервоари за втечнени горими газове в складове от II категория до железопътни линии и автомобилни пътища се определят по таблица 60.

Чл. 598. Минималните разстояния от резервоари в складове за втечнени горими газове от II категория до други сгради и съоръжения, разположени на територията на склада, се определят по таблица 61.

Раздел ХХI

Изисквания за складове за втечнени горими газове от III категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 599. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете от този раздел обхващат групови инсталации за съхраняване на втечнени горими газове в резервоари с обща вместимост до 50 m3 или три и повече бутилки в един шкаф, предназначени за сгради от класове по функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5.

Чл. 600. (1) Груповите инсталации по чл. 599 се проектират надземни и подземни (покрити с негорим насипен материал с дебелина на слоя най-малко 0,2 m).

(2) Надземните резервоарни групови инсталации се приравняват към подземните инсталации при спазване на изискванията по чл. 578, ал. 2.

(3) За надземни резервоари общата вместимост на резервоарните групови инсталации е 20 m3, а за подземните резервоари - 50 m3. Единичната вместимост на надземните резервоари се допуска да е 10 m3, а за подземните резервоари - 25 m3.

Чл. 601. (1) Минималните разстояния от резервоари в групови инсталации до сгради се определят по таблица 62.

(2) Разстоянията от резервоари в групови инсталации до железопътни линии и пътища от републиканската пътна мрежа са 50 % от разстоянията, определени в колони 3 и 4 на таблица 60.

Таблица 62 (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 602. Светлото разстояние между надземните резервоари в груповите инсталации е най-малко равно на диаметъра на по-големия резервоар, но не по-малко от 1 m, а разстоянието между подземните резервоари е най-малко 0,5 m.

Чл. 603. Разстоянието от подземните резервоари в груповите инсталации до подземните инженерни мрежи на канализационни системи, топлопроводи и електрически кабели са най-малко 3,5 m, а до тръбопроводи, телефонни кабели и др. - най-малко 2 m.

Чл. 604. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Бутилковите групови инсталации се проектират по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За газобутилкови инсталации с обем над 1000 l се спазват изискванията по таблица 62.

Чл. 605. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се съхраняване на бутилки с втечнени горими газове в едноетажни надземни хранилища от I и II степен на огнеустойчивост и на открито под навеси от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, защитени от преки слънчеви лъчи. Общият геометричен обем на съхраняваните втечнени горими газове е не повече от 120 m3. Газобутилковите инсталации се разделят посредством стени с огнеустойчивост ЕI 120 на отделни секции с вместимост до 20 m3.

(2) Минималните разстояния между хранилищата и съседните сгради се определят по таблица 63, а до други съседни обекти - при спазване на изискванията за складове от II категория.

Чл. 606. (1) Разрешава се проектиране на междинни складове за бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 20 m3 в населени места. Минималните разстояния от складовете до съседните сгради и съоръжения се определят по таблица 64.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) При съхраняване на бутилки с втечнен горим газ с общ обем до 10 m3 в складовете по ал. 1 се разрешава разстоянието по т. 7 на таблица 64 да бъде намалено с 50 %.

Таблица 64 (Изм. – ДВ,бр. 89 от 2014 г. )

Раздел ХХII

Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2

Чл. 607. (1) Минималните разстояния от резервоари за сгъстени горими газове (СГГ) с налягане до 0,8 МРa (ацетилен, коксов и доменен газ, водород, въглероден окис и др.) до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 65.

(2) Резервоарите за съхраняване на СГГ с налягане над 0,8 МРа се проектират при спазване на изискванията за втечнени горими газове и на разпоредбите на специфичните нормативни документи.

(3) Разстоянията по таблица 65 се отнасят за складове за СГГ и за отделно стоящи резервоари за СГГ с вместимост над 1000 m3. За складове или отделни резервоари за СГГ с обща вместимост, по-малка от 1000 m3, тези разстояния се намаляват, както следва:

1. при вместимост от 250 до 1000 m3 - с 30 %;

2. при вместимост до 250 m3 - с 50 %.

(4) Разстоянията между въздушни електрически мрежи и резервоари за СГГ са най-малко 2/3 от разстоянието между стълбовете на електромрежата, но не по-малко от 1,5 пъти височината на стълбовете.

Чл. 608. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянията между секциите на хоризонтални резервоари за СГГ с постоянен обем и с обща вместимост до 100 000 m3 са най-малко равни на 1/2 от общата дължина на съседните резервоари от двете секции, а между отделните резервоари - най-малко на 2/3 от диаметъра на резервоара за СГГ.

(2) Разстоянието между отделните резервоари за СГГ с променлив обем е най-малко равно на половината от сбора на диаметрите на два съседни резервоара. Разстоянието между секциите на резервоарите, всяка от които с обем до 2400 m3, е най-малко равно на удвоения диаметър на по-големия резервоар.

Чл. 609. (1) Разрешава се проектиране на открити складове за негорими материали и засаждане на насаждения от широколистни дървета в площта между резервоарите за СГГ и сградите или съоръженията.

(2) Минималните разстояния от резервоари с горими газове до резервоари с негорими газове се определят при спазване на изискванията за горими газове.

Чл. 610. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Складовете за компресиран природен газ се проектират по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Раздел ХХIII

Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 611. Автоснабдителни станции за зареждане на моторните превозни средства (МПС) с горива са:

1. бензиностанции - за светли горива (бензин и дизел);

2. газоснабдителни станции за газ пропан-бутан;

3. газоснабдителни станции за природен газ (метан);

4. (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) комплексни автоснабдителни станции с повече от един вид гориво по т. 1, 2 и 3.

Чл. 612. (1) Носещите конструкции на строежите на територията на автоснабдителните станции, в т.ч. на навесите и автомивките, се изграждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(3) Автомивките на територията на автоснабдителните станции се разполагат на разстояние най-малко 5 m от съоръженията на станциите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Обслужващите сгради на автоснабдителните станции се проектират едноетажни, като допустимата застроена площ между брандмауерите се определя по таблица4_Ф1, таблица4_Ф2, таблица4_Ф3 и таблица4_Ф4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се обслужващите сгради от I и II степен на огнеустойчивост да бъдат до три етажа, като застроената площ между брандмауерите се определя по таблица4_Ф1, таблица4_Ф2, таблица4_Ф3 и таблица4_Ф4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) В обслужващите сгради не се разрешава устройването на помещения от друг клас по функционална пожарна опасност, с изключение на помещенията от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.4, Ф4.2 и Ф5.2 в сградите от I и II степен на огнеустойчивост.

Чл. 613. Минималното разстояние между най-близките съоръжения на две съседни автоснабдителни станции е 20 m.

Чл. 614. За зареждане на резервоарите със светли горива, газ пропан-бутан и компресиран природен газ (при използване на газобутилкова групова инсталация) се проектират съоръжения за заземяване на автоцистерните на минимално разстояние 3 m от съоръженията.

Чл. 615. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Електрическото оборудване на външните съоръжения на територията на автоснабдителните станции с изключение на местата от трета група "Експлозивна опасност" съгласно чл. 268 се проектира с минимална степен на защита IР-44.

Чл. 616. За аварийно изключване на електрозахранването се предвиждат стоп-бутони, които се разполагат на видни места до офис-касата и на всяка колонка за зареждане на МПС.

Чл. 617. Източниците за външно водоснабдяване за пожарогасене в автоснабдителните станции се проектират на разстояние не по-малко от 10 m и не повече от 50 m от съоръженията.

Раздел ХХIV

Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 618. Бензиностанциите в населени места се проектират с общ обем на резервоарите до 200 m3, а бензиностанциите извън населени места или на територията на стопански обекти - с обем до 400 m3. Разстоянието между съседни подземни резервоари за съхраняване на светли горива е най-малко 1 m.

Чл. 619. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на бензиностанцията – по таблица 66;

2. до строежи на територията на бензиностанцията – по т. 1, 2, 3, 5 и 6 на таблица 66;

3. до строежи на територията на бензиностанция за собствени нужди – 50 % от разстоянията по т. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се намаляване с 50 % на разстоянията по т. 1 и 2 на таблица 66, при условие че стените на сградите (откъм съоръженията на бензиностанцията) по таблица 66 са брандмауери по смисъла на чл. 19.

Таблица 66 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от обслужващите сгради на бензиностанциите до резервоарите, съоръженията за пълнене на резервоарите, шахтите за отработени масла, отдушните тръби и колонките за зареждане на МПС е най-малко 5 m, а от обслужващата сграда със стени без отвори (откъм страната на съоръженията), изпълнени от строителни продукти от клас по реакция на огън А1 или А2 - 2 m.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) Зоните в обема на колонката за зареждане на МПС и около нея се определят и класифицират, както следва:

1. електронната глава на колонката се определя като място от втора група "Повишена пожарна опасност" – клас П-I, съгласно чл. 248, ал. 1, т. 1, а останалата част от колонката се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" – зона 1;

2. обемът извън колонката на разстояние 200 mm хоризонтално около зона 1 и 50 mm вертикално над зона 1 се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" – зона 2.

(5) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на бензиностанция за светли горива е най-малко 5 m.

(6) Разстоянието от съоръженията за пълнене на резервоарите до колонките за зареждане и ревизионните шахти към резервоарите е най-малко 5 m.

(7) Разстоянието от шахти на подземни комуникации до шахти на резервоари, съоръжения за пълнене и колонки за зареждане на МПС е най-малко 5 m.

(8) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) Разстоянието от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 1,5 пъти височината на стълба на въздушната линия.

Чл. 620. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се разрешава проектиране на раздавателни колонки за собствени нужди, при условие че колонките са отделени в самостоятелно помещение, обособено като пожарен сектор.

Чл. 621. Съоръжението за пълнене на резервоарите и на ревизионните шахти се изгражда с искронеобразуващи капаци от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 622. Отдушните тръби на резервоарите се проектират с огнепреградители.

Чл. 623. Разрешава се проектиране на резервоари за светли горива под пътното платно на територията на автоснабдителна станция при спазване на следните условия:

1. резервоарите се проектират двустенни, като в пространството между стените им се предвижда система за контрол и сигнализация при възникване на пробив в основния резервоар;

2. резервоарите се монтират на пясъчна възглавница върху стоманобетонна плоча и се анкерират към плочата;

3. пространството между съседните резервоари, както и между резервоарите до стените на изкопа се уплътнява с пясък, земна маса или олекотен бетон;

4. резервоарите се защитават отгоре със стоманобетонна плоча, изчислена за поемане на динамичните товари от МПС; капаците на ревизионните шахти се проектират плътни, от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 624. (1) Разрешава се проектирането на бензиностанции за светли горива, изградени като модулни, затворени съоръжения с надземни двустенни резервоари с общ геометричен обем до 30 m3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулни бензиностанции за светли горива до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване на изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Чл. 625. (1) Тръбите за светли горива на територията на бензиностанции се проектират на дълбочина най-малко 0,5 m от нивото на терена.

(2) Тръбната разводка за бензиностанции, разположени на територията на стопански обекти, които се използват само за нуждите на съответния обект, може да се проектира надземна, като се спазват изискванията при проектиране на технологични тръбопроводи за ЛЗТ и ГТ.

(3) Наливната тръба към резервоарите, изпълнени подземно, се проектира на разстояние 0,2 m под долния ръб на тръбата към колонките за зареждане. При надземни резервоари подаването на гориво към колонките за зареждане се осъществява чрез засмукване от тръбопровод, влизащ в резервоара над горното ниво на течността.

(4) На подходящи места в бензиностанциите се проектират отводнителни канали с нефтозадържател за отвеждане на разлято гориво.

Чл. 626. Когато бензиностанциите са проектирани с ограда, тя се изгражда от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, на разстояние най-малко 3 m от шахтите на резервоарите, отдушните тръби, колонките за зареждане и съоръженията за пълнене на резервоарите.

Раздел ХХV

Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 627. (1) Газоснабдителни станции за пропан-бутан се проектират с обща вместимост на подземните резервоари до 100 m3 и с максимална вместимост на подземния единичен резервоар 25 m3. Максималната обща и единична вместимост на надземните резервоари е 10 m3.

(2) При проектиране на газоснабдителни станции в райони за жилищно и обществено застрояване в урбанизираните територии максималната обща вместимост на резервоарите е 25 m3.

Чл. 628. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектиране на пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Чл. 629. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималното разстояние между съоръженията на газоснабдителната станция (резервоарите за пропан-бутан, пунктовете за пълнене на бутилки, колонката за зареждане на МПС, предохранителната арматура, смукателните вентилационни отвори) е най-малко 10 m, а до шахтите на подземни комуникации - най-малко 5 m.

(2) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на газоснабдителната станция за пропан-бутан е най-малко 5 m.

(3) Разстоянието от резервоарите, газовите колонки и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан до обслужващата сграда е най-малко 10 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) От резервоарите за пропан-бутан, пунктовете за пълнене на бутилки, колонката за зареждане на МПС, предохранителната арматура и смукателните вентилационни отвори се осигурява разстояние най-малко 3 m до границата на имота на газоснабдителната станция.

Чл. 630. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) (Предишен текст на чл. 630, изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на газостанцията – по таблица 67;

2. до строежи на територията на газостанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16 и 17 на таблица 67;

3. до строежи на територията на газостанция за собствени нужди – 50 % от разстоянията по т. 2.

Таблица 67 (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.)

(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) Разстоянието от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m.

Чл. 631. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) За подземни резервоари с обем до 10 m3 се разрешава разстоянията от резервоарите до обслужващата сграда, разстоянията по т. I от таблица 67 и разстоянията от подземните резервоари до колонките за зареждане на МПС и пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан да се намаляват с 50 %.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се разстоянията от надземни резервоари до газовите колонки, пълначните за бутилки и съседните строежи да се намалят с 50 %, при условие че резервоарът се огради от едната или от двете му страни със стена без отвори, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI 120. Стената се проектира на разстояние от 1 до 2 m от резервоара с дължина, достатъчна за осигуряване на минимален хоризонтален път на евентуално изтичащ газ от резервоара съгласно чл. 629 и таблица 67, и с височина най-малко 1 m над височината на резервоара.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се проектирането на газостанции за пропан-бутан, изградени като модулни, затворени съоръжения с надземни резервоари с общ геометричен обем до 10 m3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулни газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Раздел ХХVI

Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

Чл. 632. Газоснабдителни станции за природен газ (метанстанции за зареждане на МПС) се изграждат в урбанизираните територии и извън тях.

Чл. 633. Общият максимално допустим геометричен обем на бутилковите групи за природен газ на територията на метанстанцията е до 20 m3.

Чл. 634. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Когато газоснабдителната станция за природен газ не се захранва от газопреносната мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на метанстанцията – по таблица 68;

2. до строежи на територията на метанстанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на таблица 68;

3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди – 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Когато газоснабдителната станция за природен газ се захранва от газопреносната мрежа, минималните разстояния от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предохранителната арматура до съседни строежи се определят, както следва:

1. до строежи извън територията на метанстанцията – по таблица 68, като разстоянията по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от таблицата се намаляват с 50 %;

2. до строежи на територията на метанстанцията – по т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от таблица 68, като разстоянията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от таблицата се намаляват с 50 %;

3. до строежи на територията на метанстанция за собствени нужди – 50 % от разстоянията по т. 2, но не по-малко от 10 m.

Таблица 68 (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) Разстоянието от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m.

Чл. 635. Площадката, предвидена за стациониране на мобилни платформи с газобутилкова инсталация за природен газ, се защитава по цялата дължина от двете страни на платформата със стоманобетонни стени с дебелина в най-тясната им част не по-малка от 0,3 m и с височина не по-малка от 3,5 m.

Чл. 636. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния между компресорния модул за природен газ, обслужващата сграда на газоснабдителната станция за природен газ, колонката за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предохранителната арматура за отвеждане на природен газ са най-малко 10 m.

(2) Разстоянието между съседни колонки за зареждане на МПС на територията на газоснабдителната станция за природен газ е най-малко 5 m.

(3) Разстоянието от съоръженията по ал. 1 до оградата на газоснабдителната станция за природен газ е 5 m.

(4) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се проектирането на газоснабдителни станции за природен газ, изградени като модулни, затворени съоръжения с бутилкови групи за природен газ с общ геометричен обем до 10 m3.

(5) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. и доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулни газоснабдителни станции за природен газ по ал. 4 до сгради и съоръжения, разположени на територията на автоснабдителната станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на автоснабдителната станция се определят при спазване изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Раздел ХХVII

Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3

(Загл. попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.)

Чл. 637. Комплексните автоснабдителни станции за пропан-бутан, природен газ и светли горива се изграждат в урбанизираните територии и извън тях.

Чл. 638. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Общият и единичният максимално допустим геометричен обем на съоръженията за съхраняване на горива на територията на комплексната автоснабдителна станция се определят при спазване на съответните допустими обеми на резервоарите и бутилковите инсталации за природен газ съгласно чл. 618, 627 и 633.

Чл. 639. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от резервоарите, отдушните тръби, шахтите за отработени масла, съоръженията за пълнене на резервоарите, пунктовете за пълнене на бутилки с пропан-бутан, бутилковата група за природен газ, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предохранителната арматура до строежи на територията и извън територията на комплексната автоснабдителна станция се определят в зависимост от типа на съоръженията по чл. 619, ал. 1, 2 и 8, чл. 630, 631 и 634.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато колонките за зареждане на МПС са комбинирани (за светли горива и за газ пропан-бутан), при определяне на минималните разстояния по ал. 1 се отчита по-голямото разстояние.

Чл. 640. (1) (Предишен текст на чл. 640 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния между съоръженията на територията на комплексната автоснабдителна станция се определят по таблица 69.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималното разстояние между пунктовете за зареждане на бутилки с пропан-бутан и съоръженията за пълнене на резервоарите е 5 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се на територията на комплексните автоснабдителни станции да се проектират един модул за светли горива, един модул за пропан-бутан и един модул за природен газ в обем и количества при условията на чл. 624, 631 и 636.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Минималните разстояния от модулните газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения, разположени на територията на комплексната автоснабдителна станция, както и до съседни сгради и съоръжения извън територията на обекта, се определят при спазване на изискванията на този раздел, като разстоянията се увеличават с 25 %.

Таблица 69 (Изм. - ДВ,бр. 89 от 2014 г. )

Раздел ХХVIII

Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4

Чл. 641. (1) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 са сградите и съоръженията за първоначална обработка и съхранение на зърнени култури, концентриран и груб фураж, плодове и зеленчуци, както и животновъдните сгради.

(2) (Предишен текст на чл. 641, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите за съхраняване на груб и концентриран фураж се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В, а останалите селскостопански сгради или помещения - към съответната категория, съобразно характера на производството и степента на пожарна опасност на материалите в тях.

Чл. 642. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Застроената площ между брандмауерите на селскостопански сгради, както и разстоянията до съседни сгради се определят съответно по таблица 6 и таблица 39.

(2) Разстоянията от селскостопански сгради и съоръжения до иглолистни и широколистни горски масиви са съответно най-малко 50 и 20 m, а до железопътни линии за редовно и маневрено движение - най-малко 20 m.

Чл. 643. (1) (Предишен текст на чл. 643, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на закрити складове за селскостопанска продукция от категория по пожарна опасност Ф5В допустимата застроена площ между брандмауерите е, както следва:

1. за складове от I и II степен на огнеустойчивост - 3000 m2;

2. за складове от III степен на огнеустойчивост - 1500 m2;

3. за складове от IV и V степен на огнеустойчивост и за складове от пожаронезащитени стоманени конструкции - 1000 m2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на едноетажни строежи по ал. 1, предназначени за зърно в насипно състояние, в които не се използва пневмотранспорт, допустимите застроени площи по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се увеличат два пъти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на силози се спазват изискванията на чл. 489.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието от силози с обща или единична вместимост до 5000 m3 до сгради, свързани с производството и преработката на фуражи, не се нормира.

Чл. 644. (1) Лен, коноп и други технически култури на стебла се съхраняват на купи с размери 60 x 7 m и с височина до 8 m. Две купи образуват една група, като разстоянието между тях е най-малко 15 m, разстоянието между групите по дългите им страни - най-малко 25 m, разстоянието по челните им страни - най-малко 15 m, и между дългите и челните страни - най-малко 20 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се съхраняване на технически култури и груб фураж в открити складове навесен тип с площ до 1000 m2.

Чл. 645. (1) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Брандмауерите и пожарозащитните стени в селскостопански сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост се проектират така, че да пресичат вертикално всички конструктивни елементи на покривната конструкция, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън. Брандмауерите и пожарозащитните стени в селскостопански сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост отстоят на най-малко 0,3 m от покриви - при покривни конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, както и на най-малко 0,6 m - при покривни конструкции, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, и най-малко на 0,3 m от външни стени и стрехи, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

(2) Помещения от различни категории по пожарна опасност се отделят с пожарозащитни стени или се приемат изискванията за по-високата категория по пожарна опасност.

Чл. 646. В отделни помещения на животновъдни сгради или в помещения, пристроени към тях, се допуска съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.), както следва:

1. до 30 t - в сгради от I и II степен на огнеустойчивост;

2. до 20 t - в сгради от III степен на огнеустойчивост (закрит или навесен тип) и в сгради за свободно отглеждане на животни от IV и V степен на огнеустойчивост (навесен тип) при максимална застроена площ между брандмауерите до 600 m2; разстоянията между животновъдните и останалите сгради в стопанския двор по табл. 39 се увеличават с 25 %;

3. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) до 10 t - в закрити сгради от IV и V степен на огнеустойчивост с максимална застроена площ между брандмауерите до 450 m2.

Чл. 647. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещения в таванските етажи (извън случаите по чл. 646) на животновъдни сгради се допуска съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.) при следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) покривното покритие и междуетажната таванска конструкция са проектирани от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2; разрешават се междуетажни тавански конструкции от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие че са защитени двустранно с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и са с огнеустойчивост най-малко ЕI 60;

2. преминаващите през таванските етажи вентилационни канали са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2;

3. преминаващите през таванските етажи електрически кабели и проводници са защитени от механични увреждания (посредством тръби от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и др.);

4. не са предвидени стълбища, свързващи животновъдните и другите помещения с таванските етажи; таванските етажи на тези сгради се проектират с достъп само отвън.

Чл. 648. (1) Помещенията за животновъдите, хранителните кухни и др., в които се използва огън, се устройват в подветрените страни на животновъдните сгради и се отделят от помещенията за животни с брандмауери, като комините се предвиждат извън помещенията на животновъдните сгради.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Не се разрешава устройването на помещенията по ал. 1 в животновъдни сгради от IV и V степен на огнеустойчивост с покривни покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън B - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън. Помещенията се предвиждат отделно на разстояние най-малко 16 m от животновъдните сгради.

Чл. 649. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Хранителни кухни и фуражомелачки в една сграда се проектират с комин, отстоящ най-малко на 2 m над циклонния прахозадържател, на хоризонтално разстояние не по-малко от 10 m от него.

Чл. 650. (1) Минималните разстояния от открити и закрити складове за груб фураж (сено, слама и др.), работилници за основен ремонт и сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 до животновъдни и спомагателни строежи се определят по таблица 70.

(2) Минималните разстояния от открити складове за груб фураж до съседни обекти се определят, както следва:

1. до железопътни линии за редовно движение и маневрени линии в районите на гарите - 50 m;

2. до вътрешнозаводски железопътни линии - 30 m;

3. до пътища от републиканската пътна мрежа - 10 m;

4. до горски масиви - на 50 m;

5. до въздушни електропроводи - 10 m от крайния проводник.

(3) Разстоянията от складовете по табл. 70 до други складове за горими материали, включително от сеновали с вместимост над 200 t фураж, се приемат както до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост.

(4) Силажните ями и площадки се проектират извън площадките за груб фураж на разстояние най-малко 8 m от купите.

(5) Площадките за складиране на груб фураж се ограждат с телена мрежа на разстояние най-малко 5 m от купите.

(6) Складовете от навесен тип за обемист фураж се приравняват към откритите складове.

Чл. 651. (1) В селскостопански сгради с помещения за отглеждане на животни с площ, по-голяма от 300 m2, се предвиждат най-малко два разсредоточени изхода за евакуация на животните.

(2) Помещенията по ал. 1 се проектират с врати, които се отварят по посока на евакуацията.

(3) За евакуация на животните при пожар се предвиждат механизми за груповото им освобождаване.

Чл. 652. Слънчевите тютюневи сушилни се приравняват към производства от категория Ф5В, като степента им на огнеустойчивост, броят на етажите и застроената им площ се определят по таблица 6.

Чл. 653. (1) Огневи сушилни (за тютюн, памук и др.) се проектират в сгради от I или II степен на огнеустойчивост и на разстояние от съседни сгради и съоръжения съгласно таблица 70.

(2) Разрешава се проектиране на огневи сушилни в сгради от III степен на огнеустойчивост, при условие че помещенията на сушилните са изградени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и нямат отвори към съседните помещения.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Отворите между сушилните камери и топлинните агрегати се защитават с капаци с огнеустойчивост най-малко EI 30.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Манипулационните помещения се отделят от останалите помещения на сушилнята със стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120.

Чл. 654. (1) Към сушилните за сенно, люцерново, слънчогледово и други брашна се проектират карантинни помещения за 48-часово производство на сушилните инсталации от I или II степен на огнеустойчивост.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Карантинните помещения по ал. 1 се проектират с врати с огнеустойчивост най-малко EI 60.

Чл. 655. (1) Складовете за съхраняване на минерални торове се проектират едноетажни, без тавански помещения, най-малко от II степен на огнеустойчивост - за амониева селитра, и най-малко от III степен на огнеустойчивост - за други видове торове.

(2) Разрешава се проектиране на складове за минерални торове в едноетажни сгради с друго предназначение, при условие че са отделени от останалите помещения с брандмауери.

(3) Подовете и стените на складовете за минерални торове се изграждат влагозащитени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(4) Допуска се съхраняване на амониева селитра в торби в складове с обща вместимост не по-голяма от 3600 t при максимална вместимост на отделните помещения до 1200 t.

(5) Складовите помещения с площ над 300 m2 се проектират най-малко с два самостоятелни разсредоточени изхода и с прозорци на северната фасада на помещението.

(6) Амониевата селитра се складира на фигури до 100 t с височина не повече от 10 реда. Разстоянието между отделните фигури е най-малко 2 m.