Реакция на огън на строителните продукти

Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501, Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с ал. 2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с ал. 2 е, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за строителни продукти, с изключение на подови покрития, електрически кабели и топлоизолация за тръби - А1, А2, B, C, D, E и F;

2. за подови покрития-А1 fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за електрически кабели - Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) за топлоизолация за тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития – Broof(t1), Froof(t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).

(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.

(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:

1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;

2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) клас F - за продукти с много значителен принос към неконтролирано горене.

(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:

1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;

2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК и с Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2003/593/ЕК, с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК, Решение 2006/213/ЕК, Решение 2010/737/ЕК и Делегиран регламент № 1292/2014/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в таблица 1, на продуктите за подови покрития - в таблица 2, на продуктите за топлоизолация за тръби - в таблица 3, на електрическите кабели - в таблица 4, и на покривите и покривните покрития - в таблица 5.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост – с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи – с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 89 от 2014 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост – с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по таблица 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради – с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(12) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., предишна ал. 11, изм., бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в таблица 7.

Таблица 7 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.)

(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в таблица 7.1.

Таблица 7.1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)

Само за регистрирани потребители

(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г., доп., бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в таблица 7.2.

Таблица 7.2 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)

Само за регистрирани потребители

(15) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D, E, F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията по ал. 13:

1. по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата) (фиг. 1);

2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm, фиг. 1 в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 1 е повече от 3 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 3 m;;

3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 8 m:

4. за етажите над ивицата по т. 3 се изпълнява едно от следните технически решения:

а) над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1А):

б) около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Б:

в) на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1В:

5. когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от продукти с класове по реакция на огън D - F или от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, на максимално разстояние 1 m от покривната конструкция по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Г:

(16) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно залепени продукти с лепилен разтвор с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. Освен с лепилен разтвор те се прикрепват допълнително с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, разположени на разстояния между центровете им не повече от 45 cm и на разстояния от краищата на съставните елементи на ивицата, както следва: до горния и долния ръб - не по-малко от 10 cm, до страничните ръбове - не повече от 15 cm (фиг. 1Д).

(17) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Допуска се прикрепващите устройства по ал. 16 да бъдат от полимерни продукти (без ограничение на класа по реакция на огън) с метален винт или пирон в случаите, когато е предвиден монтаж на капачки от топлоизолация с минимална дебелина 1,5 cm и с минимален клас по реакция на огън А2, покриващи главите на прикрепващите устройства (фиг. 1Е).

(18) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 17, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) В случаите по ал. 15, т. 4, буква "а" топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 16 или 17. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 4, буква "б".

(19) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Конструктивни елементи на сградата с клас по реакция на огън А1 или А2 и с минимална широчина 20 cm (балкони, козирки и др.), които прекъсват изцяло топлоизолационната система, може да изпълняват функциите на ивицата по ал. 15 - фиг. 1Ж.

(20) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Когато евакуационен път от втория или по-горен надземен етаж на сграда преминава през външна открита зона (напр. балкон, лоджия), по фасадите на сградата се изпълнява топлоизолация от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и външно покритие с минимален клас по реакция на огън А2 съгласно фиг. 1З, както следва:

1. в целия габарит на външната открита зона и на хоризонтално разстояние 1,5 m от него;

2. под частта от фасадата по т. 1 - до 90 cm от нивото на прилежащия терен;

3. над частта от фасадата по т. 1 - до покрива на сградата.

(21) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Изискванията на ал. 20 се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците от фасадите на сградите при наличие на външни евакуационни стълбища по чл. 51, ал. 1, т. 1 - фиг. 1И.

(22) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 13 и 14, на ивиците по ал. 16 и на топлоизолацията по ал. 18 и 20 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm.

(23) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 04.03.2017 г., предишна ал. 18, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Изискванията на ал. 15 - 19 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвидена топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D, E, F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.

(24) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 13 - 18, 20, 21 и 23 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.

(25) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 15, бр. 2 от 2016 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.

(26) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. и доп., бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 16, бр. 2 от 2016 г.) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);

2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) илиСroof(t4).

(27) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 17, бр. 2 от 2016 г., изм., бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън и с огнеустойчивост по табл. 3, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.

(28) (Предишна ал. 15, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 18, бр. 2 от 2016 г.) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.

(29) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г., предишна ал. 19, изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., предишна ал. 23, изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1Й и табл. 7.3.

Фиг. 1Й (Предишна Фиг. 1 - ДВ, бр. 2 от 2016 г.)

Таблица 7.3

(30) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2014 г., предишна ал. 20, бр. 2 от 2016 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.