Класификация на строежите по пожарна опасност

(Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно таблица 1. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.)

Само за регистрирани потребители

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно таблица 2. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Само за регистрирани потребители

4. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Непосочените в таблица 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.

5. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).