Огнеустойчивост. Изисквания към строителните конструкции и елементи

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.

(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.

(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него. За врати, капаци, затварящи устройства, отворяеми прозорци и прегради на конвейерни системи критерият I може да бъде допълнен с индекс "1" или "2", посочващ коя дефиниция за изолираща способност е използвана.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) В случаите, при които в наредбата има изисквания вратите, капаците, затварящите устройства, отворяемите прозорци или преградите на конвейерни системи да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии EI, може да бъдат използвани такива с критерии EI1 или EI2.

(6) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Когато в наредбата има изисквания стените да притежават определен клас по устойчивост на огън (огнеустойчивост) с посочени критерии REI/EI, същите следва да бъдат с класификация по устойчивост на огън (огнеустойчивост), при двустранно огнево въздействие.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., доп., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз. Информация за класификацията по огнеустойчивост е дадена в приложение № 4.

Само за регистрирани потребители

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:

1. изпитвания;

2. изчисления;

3. сравнения (при използването на таблици).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.

Само за регистрирани потребители

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно таблица 3.

(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:

1. критична температура, равна или по-малка от 550 °С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520 °С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

3. критична температура, равна или по-малка от 550 °С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590 °С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

5. критична температура, равна или по-малка от 620 °С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:

1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;

2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;

3. (доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;

4. (доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

Таблица 3 (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Само за регистрирани потребители

Чл. 13. (1) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно таблица 4.

Таблица 4 (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2014 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.)

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите на сгради от:

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм., бр. 75 от 2013 г.).

(3) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно таблица 6.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.

(6) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 4.03.2017 г.) При определяне на максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите в броя на етажите се допуска да не бъдат включвани:

1. тавански етажи, в които са предвидени само технически и складови помещения – за сгради от всички класове на функционална пожарна опасност;

2. междинно ниво или полуниво, разположено между две последователни подови конструкции или подова конструкция и покрива на сградата, което е с площ до 100 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството, в което е разположено – за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1, Ф3, Ф4 и Ф5 и подклас Ф2.2; при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта на междинното ниво или полуниво може да бъде увеличена до 200 m2, но не повече от 50 % от площта на помещението или пространството;

3. етажи, всеки от които е с площ до 25 % от застроената площ на сградата – за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1.