Вентилационни инсталации

Раздел I

Общи изисквания

Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална експлозивна атмосфера.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от вентилационните инсталации по ал. 1 се предвижда в зоните с най-голямо наслояване на експлозивоопасни вещества.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се осигурява подналягане, като обемът на приточния въздух се приема до 90 % от обема на засмуквания въздух. Подналягането се осигурява от автоматични контролери за дебит и налягане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводи, през които преминават газове и пари с плътност, по-малка от плътността на въздуха, се проектират и изпълняват по цялата им дължина с възходящ наклон към вентилатора така, че да не се допуска задържане на газове и пари в тях.

Чл. 68. Ежекторно засмукване (вместо вентилатори) се проектира за местни смукателни инсталации при отделяне на:

1. прах, който се взривява не само от удар, но и от триене;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) големи количества горими газове и пари (ацетилен, етер и др.).

Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на смукателни инсталации, обслужващи технологични съоръжения, работещи с експлозивоопасни вещества (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др.), се предвиждат блокировки за осигуряване изключването на технологичните съоръжения при спиране на вентилацията.

Чл. 70. Сушилните съоръжения се осигуряват с автоматични устройства за поддържане на нагряването в тях до допустимата технологична температура.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За производства, при които е възможно отделянето и натрупването на горими прахове или летящи частици, освен аспирационна инсталация се предвижда и хидрообезпрашаване, при условие че то не влияе на технологичния процес.

(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или овлажняване на въздуха в помещения, в които при смесването на влага и горим прах или летящи частици се образува експлозивна атмосфера (при производство на калциев карбид, при рудомелене в заводи за сярна киселина и др. под.).

(3) Не се допуска проектирането на филтри за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, в сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, и за сгради с височина над 28 m.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и натрупва горим прах или летящи частици, се предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и за създаване на повишено налягане в сгради с височина над 28 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326 и 327.

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарните сектори и частите на сградата, разделени с брандмауери, се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подземните складови помещения с площ над 5 m2 от категория по пожарна опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) с площ не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна вентилация с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Помещенията за зареждане на акумулатори (киселинни или алкални) се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5В, когато:

1. в схемата за управление и автоматика на акумулаторната батерия е предвидена блокировка на зарядните агрегати и вентилационната уредба, която осигурява концентрация на водород преди началото на зареждането, по време на зареждането и след неговото завършване два и половина пъти под долната експлозивна граница;

2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород не образува експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от свободния обем на помещението, и е осигурена естествена вентилация;

3. акумулаторите не образуват експлозивна атмосфера.

(2) Количеството водород (Vн2) в m3, което се отделя при зареждане на киселинни акумулатори за 1 час, се определя по формулата:

където:

В е коефициент, определящ отделянето на водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;

I load - токът на зареждане, А;

N - броят на елементите, които се зареждат;

T0 - термодинамичната температура, 273 °К;

t - температурата на помещението, °С;

P - действителното налягане на въздуха за дадена местност, mmHg.

(3) При зареждане на няколко акумулаторни батерии и след преобразувания формулата по ал. 2 придобива вида:

(4) Количеството водород (VН2) в m3, което се отделя при зареждане на алкални акумулатори за 1 час, се определя по формулата:

където К е коефициент на увеличаване на количеството отделящ се водород; приема се от 1,2 до 1,3.

(5) Концентрацията на водород (СH2) в % по обем в помещението се определя по формулата:

където:

VН2 е количеството отделен водород, m3;

Vfrv - свободният обем на помещението, m3.

(6) Необходимият минимален дебит (Vвз) в m3/h на вентилационната уредба се определя по формулата:

където:

Ѱ е коефициент на неравномерност на отделянето и разпространението на водород във въздуха на помещението (Ѱ ≥ 5);

Cдег е долната експлозивна граница на водорода.

Чл. 77. (1) Вентилационната система за сцени в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 се проектира самостоятелно, като се изолира от вентилацията на залата с места за зрители, както и от други помещения.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) На отвора на сцени в зрителни зали с повече от 800 места се монтира пожарозащитна завеса за предотвратяване проникването на дим и топлина. Пожарозащитната завеса се предвижда с огнеустойчивост най-малко ЕI 90. Спускането на пожарозащитната завеса се предвижда най-малко от две места със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска обединяване на засмуквания въздух от вентилационните инсталации, когато той съдържа:

1. газове, пари или прах, при химическото съединяване или при механичното смесване на които температурата се повишава, вследствие на което може да се получи възпламеняване, горене или взрив (например при смесване на калциев карбид с водни пари, на алуминиева пудра с водни пари, на хлор с водород и др.);

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вещества, които могат да влязат във взаимодействие помежду си (цианови съединения, хлорпикрин, хлор и амоняк и др.) и да образуват експлозивна атмосфера;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) горими вещества, които могат да полепнат или да кондензират във въздухопроводите.

Чл. 79. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г.) В помещения с електрически машини, апарати и съоръжения, съседни на помещения със зони "0", "1" и "2" по чл. 268, се проектира приточна вентилация за осигуряване на повишено налягане не по-малко от 20 Ра.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска рециркулация на въздуха в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

Чл. 81. (1) Между аспирационните уредби за транспортиране на горими материали (отпадъци) и пещите се предвижда приемен бункер, изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Преди приемния бункер се предвижда пожарна клапа с огнеустойчивост EI 60.

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За случаите на възникване на пожар се предвижда автоматично затваряне на пожарните клапи (автономно или по сигнал от пожароизвестителната система) и автоматично или ръчно изключване на вентилационните инсталации с изключение на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината и вентилационните системи по чл. 75.

Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 за помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 13 или чрез изчисления съобразно параметрите, определени в технологичния проект. При определяне на кратността на въздухообмена в помещението се отчита количеството въздух, засмуквано от общообменните и местните (локалните) вентилационни системи.

Таблица 13

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения извън тези по ал. 1 кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 се приема не по-малко от 3 h-1 (от пълния обем на помещението).

Раздел II

Аварийна вентилационна инсталация

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийна вентилационна инсталация се проектира за зоните и помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, както и за помещения от клас по функционална пожарна опасност Ф5 с газифицирани съоръжения, в които при авария е възможно да се образува експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5% от свободния обем на помещението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на въздухообмена на аварийната вентилационна инсталация се приема не по-малко от 8 h-1 (от пълния обем на помещението) независимо от кратността на другите постоянно действащи общообменни и местни (локални) вентилации в помещението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на аварийната вентилационна инсталация може да се определя и по изчислителен начин съгласно параметрите, определени в технологичния проект, но тя не може да е по-малка от изискващата се кратност по ал. 2.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийната вентилационна инсталация се предвижда блокирана с газоанализатори, подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато в помещението се достигне концентрация 10 % от ДЕГ на отделяното вещество, аварийната вентилационна инсталация се включва автоматично от сигнал на газоанализаторите.

(2) За аварийните вентилационни инсталации по ал. 1 се осигурява възможност и за ръчното им включване посредством пускова апаратура, монтирана до входа на помещението.

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от аварийните вентилационни инсталации се предвижда в зоните с най-голямо отделяне и наслояване на експлозивоопасни вещества.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За помещенията с аварийна смукателна вентилация се предвижда компенсация на въздух по естествен или механичен начин.

(2) Аварийна приточна вентилационна инсталация се проектира, когато не се допуска преминаване през смукателните вентилатори на експлозивоопасни газове и пари поради опасност от възпламеняване при триене. В помещението се предвиждат изходящи отвори, чието разположение се съобразява с плътността на изпускания продукт.

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийните смукателни вентилационни инсталации се проектират с вентилатори съгласно чл. 278.

Чл. 89. (Предишен текст на ал. 1, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изхвърлянето на въздуха от аварийната вентилация се извършва съобразно плътността на изпускания продукт, на разстояние най-малко 10 m от възможни източници на възпламеняване и в естествено проветрявани зони на територията на обекта.

Раздел III

Вентилационни помещения и камери, въздухопроводи, филтри и клапи

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Съоръженията на приточните и смукателните вентилационни инсталации се предвиждат извън сградите или във вентилационни камери или помещения, когато:

1. обслужват помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;

2. обслужват помещения от категория по пожарна опасност Ф5В, при условие че вентилационната или климатичната инсталация е с производителност, по-голяма от 50 000 m3/h;

3. са разположени в тавански или подземни помещения от категория по пожарна опасност Ф5В или в складови помещения.

Чл. 91. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Вентилационните помещения и камери в сгради от I и II степен на огнеустойчивост се изпълняват от строителни елементи и конструкции с огнеустойчивост най-малко EI 60, а в сгради от III, IV и V степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени конструкции - с огнеустойчивост най-малко EI 45.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Местни смукателни вентилатори се допускат в производствени помещения и в зони от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при спазване изискванията на чл. 279.

Чл. 93. Резервни вентилатори, които се включват автоматично при спиране на основните вентилатори, се предвиждат в следните случаи:

1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при вентилиране на помещения за ЛЗТ и ГТ (с изключение на котелни помещения);

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) при невъзможност за прекратяване на технологичния процес, свързан с отделяне на експлозивоопасни вещества;

3. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 94. (1) Не се допуска разполагането в едно вентилационно помещение (камера) на:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вентилатори на приточна или смукателна инсталации, обслужващи помещения, разделени с брандмауери;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вентилатори за смукателна инсталация, обслужващи помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, съвместно с вентилатори, обслужващи помещения от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д или от клас по функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се вентилаторите на приточните и смукателните инсталации, обслужващи производствени помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, да се разполагат в общо вентилационно помещение. В местата на преминаване на въздухопроводите през стените на вентилационното помещение за съоръженията на приточните и смукателните вентилации се предвиждат пожарни клапи с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичания конструктивен елемент, съгласно чл. 91.

Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационните помещения за приточните вентилации, които обслужват помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектират с изходи, ориентирани непосредствено навън, в коридори или в стълбища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се изходите на вентилационните помещения да са ориентирани към помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационните помещения на смукателните вентилации, които обслужват помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектират с изходи, ориентирани непосредствено навън или извеждащи през пожарозащитно преддверие в коридор или в стълбище.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изходите на вентилационните помещения с площ до 100 m2 могат да бъдат ориентирани към обслужваните помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, при условие че във вентилационното помещение е предвидено електрическо оборудване със защита като тази на обслужваните помещения и с дистанционно устройство за управление на вентилацията.

Чл. 97. Във вентилационните помещения, които обслужват производства от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се осигурява повишено налягане най-малко 20 Ра.

Чл. 98. Пожарозащитните преддверия към производства от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се проектират с повишено налягане най-малко 20 Ра и с кратност на въздухообмена 2 h-1, които се осигуряват от автоматични контролери за налягане и дебит.

Чл. 99. (1) Въздухопроводите на вентилационните, климатичните, аспирационните и пневмотранспортните инсталации се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводи от строителни продукти с класове по реакция на огън В и С могат да бъдат използвани, при условие че са разположени само в едно помещение.

(3) Въздухопроводи от материали с класове по реакция на огън В и С се прекъсват на всеки 100 m със зони, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с дължина най-малко 4 m.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Топлоизолацията, включително повърхностният й слой, на въздухопроводи, разположени в подземните етажи и таваните на сгради от всички класове по функционална пожарна опасност, както и в помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, се проектира с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. За помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д при температура на транспортирания въздух до 80 °С се допуска изпълнението на топлоизолация от строителни продукти с класове по реакция на огън В и С. В местата на преминаване през пожарозащитните прегради и преградите на пожарни сектори топлоизолацията се прекъсва от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(5) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм., бр. 75 от 2013 г., бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) Въздухопроводите в помещения от категория по пожарна опасност Ф5Д (с изключение на главните клонове на въздухопроводната мрежа) може да се изпълнят с топлоизолация с клас по реакция на огън D – F или с топлоизолация от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, прекъсвана от зони от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2 и с дължина на всеки 50 m най-малко 4 m.

(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите) и прегради на пожарни сектори може да бъдат пресичани от въздухопроводи, при условие че в местата на пресичане са предвидени пожарни клапи с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда, и изолацията на въздухопроводите е изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При транзитно преминаване на въздухопроводи през пожарни сектори или помещения и етажи, разделени с пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите), се допуска да не се предвиждат пожарни клапи в местата на пресичане на преградите, ако въздухопроводите са с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаните прегради.

Чл. 100. Топлоизолацията на въздухопроводите, преминаващи през комуникационните вертикални шахти на сградите, се изпълнява от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от A2.

Чл. 101. (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм., бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 102. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводите на смукателните инсталации, засмукващи горими прахове, летящи частици и аерозоли, се проектират с кръгло или овално сечение.

(2) Не се допуска съединенията на смукателните въздухопроводи за въздух или дим с температура, по-висока от 80 °С, да се запояват с калай или други подобни материали.

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска разполагането на въздухопроводни канали под нивото на пода в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, в които може да има напластяване на експлозивоопасни газове и пари.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за приточни инсталации за продухване на електродвигатели, чиито въздухопроводни канали са с непрекъснато действаща приточна вентилация или са запълнени с пясък.

Чл. 104. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Смукателните въздухопроводи в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се разполагат на достъпни за наблюдение места. За почистването на въздухопроводи, през които преминават горими прахове и експлозивоопасни аерозоли, се предвиждат устройства или лесноразглобяеми звена.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разстоянието между смукателните въздухопроводи, нагрети до температура, по-висока от 80 °С, и въздухопроводите за експлозивоопасни газове, пари и прахове е най-малко 1 m. Въздухопроводите за експлозивоопасни газове или пари с ниски температури се разполагат под въздухопроводите за транспортиране на смеси с по-високи температури.

Чл. 106. (1) Отворите за засмукване или изхвърляне на въздуха се предвиждат на места, където няма опасност от попадане на искри в смукателните отвори или в изхвърления въздух.

(2) Под корнизите на покривите и в таваните не се допуска изхвърлянето на въздух с температура, по-висока от 80 °С.

Чл. 107. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Изходящите отвори на въздухопроводи, през които в атмосферата се изхвърлят взривоопасни пари и газове, са на разстояние най-малко 5 m от отваряеми прозорци и други отвори в стените и покривите така, че да е предотвратена възможността за попадане на искри в изхвърляния въздух.

Чл. 108. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г. , в сила от 4.03.2017 г.) При проектирането на въздухопроводи, преминаващи през покриви и покривни изолации, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън B – F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, се спазват изискванията по чл. 133, като изходящият или входящият отвор е на разстояние най-малко 1 m над тях.

Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията от категория по пожарна опасност Ф5Б се предвиждат мокри филтри или прахоуловители с непрекъснато действие, конструирани така, че да е предотвратено искрообразуване.

(2) За инсталации с производителност до 15 000 m3/h се допуска периодично ръчно отделяне на праха.

Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Циклоните и бункерите към тях за горим прах и за горими отпадъци се предвиждат извън сградите, на разстояние най-малко 8 m от тях.

(2) Разстоянието по ал. 1 не се нормира, ако сградата е отделена от циклоните и бункерите с плътна стена, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Стената се проектира с размери, равни на габаритните размери на циклоните и бункерите плюс 2 m в хоризонтално и вертикално направление.

(3) 3а прахове, отделяни при шлайфането на лакирани плоскости, се проектират отделни циклони и бункери.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сухите прахоуловители за пречистване на въздуха от горим прах се оборудват с устройства за освобождаване на налягането при взрив.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., бр. 89 от 2014 г.) Допуска се циклоните, прахоутаечните камери, филтрите и други подобни съоръжения и бункерите към тях за горим прах да се разполагат вътре в помещенията (сградите), ако са комплектувани със системи за защита или предотвратяване на експлозия и пожар.

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).

Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.).